Dördüncü Nükteli İşaret

İçerikler


 1. "...imam olsun ve her biri birer mucizat-ı kudret-i İlahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbaniyeyi ve tasarruf-u kudret-i ilahiyeyi göstersin." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?..

 2. "Eğer gayet bedihî bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder,.." Ebu Cehilin küfrü inattan değil mi, tenakuz gibi görünen bu ifadeyi açar mısınız?

 3. "Fakat, sırr-ı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla, elbette bedahet derecesinde ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mucize olmazdı." cümlesindeki "bedahet derecesinde" ifadesini açar mısınız?

 4. Risalelerde, akla kapı açılıp ihtiyarı elden almamak sürekli nazara verilirken, peygamberlerin mucize göstermeleri cebir olmaz mı?

 5. "...ve taarüf-ü umumi cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor." Vahiy ile Efendimize gelen manaların tefsir ve tabir edilmesi ne demektir?

 6. "Bana ilham geldi." dediğim zaman; bu ilham Allah´tan gelmiyor mu? Melekden vasıtasız ilham demişsiniz. Yani ilhamı melek veriyor. Bu ilhamı melekten mi yoksa Allah'tan mı bilmek gerekiyor?

 7. "İkinci kısım, vahy-i zımnîdir. Şu kısmın mücmel ve hülâsası, vahye ve ilhama istinad eder; fakat tafsilâtı ve tasvirâtı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma aittir." Peygamber Efendimizin her hali veya hadisi vahiy midir?

 8. "Kalpte lümme-i şeytaniye ve ilham-ı melek var." demiştiniz. Bize gelen ilhamlar hep melek vasıtasıyla mı geliyor, yoksa melek olmadan da vasıtasız, ilham gelebiliyor mu? Ayrıca bu ilhamı getiren melek, vahiy meleği Cebrail mi yoksa başka bir melek mi?

 9. "Kendi içtihadıyla yaptığı tafsilât ve tasvirâtı ya vazife-i risalet noktasında ulvî kuvve-i kudsiye ile beyan eder, veyahut örf ve âdet ve efkâr-ı âmme seviyesine göre, beşeriyeti noktasında beyan eder." Vazife-i risalet ve beşeriyet noktasındaki fark?

 10. "Yetmiş yıldır yuvarlanan taşın gürültüsüdür." hadisinde neyin tefsir ve tabiri yapılıyor? Bir hadisteki tefsir ve tabirin birlikte görünmesine misal getirebilir misiniz?

 11. Mektubat'ta birlikte zikredilen; ayet ile kudsi hadis arasında fark var mıdır?

 12. On Dokuzuncu Mektup'ta hadisi kudsi vahyi sarihi grubuna dahil edilmiştir. Hadisi kudsinin lügat manası ile vahyi sarihinin manası çelişiyor. Açıklayabilir misiniz?

 13. Raviler neden zaman konusunda ihtilaf ediyorlar? Huzur-u Nebevi'de işitilen bir ses ile ilgili Nurlarda geçen rivayetlerde üç farklı süre verilmektedir!..

 14. Sitenizde ilham konusu anlatırken, Kur´an ve sünnetten başka hiçbir şeyin korunmadığını söylüyorsunuz. Sünnetin nasıl korunduğunu açıklar mısınız?

 15. Vahy-i zimni bölümünde Peygamber Efendimiz'in vahye, ilhama dayanan ve ferasetiyle beyan ettiği hadislere örnek verebilir misiniz ve bunları birbirinden nasıl ayırabiliriz?

 16. "Evet Muhaddisinin muhakkikininden elhafız tabir ettikleri..." cümlesini nasıl anlamalıyız? Muhaddisin ile muhaddisinin muhakkik kısmı aynı mıdır, farklı mıdır?

 17. "Hem bazen olur ki haber-i vahid, bazı şerait dahilinde tevatür gibi katiyyeti ifade eder. Hem bazen olur ki haber-i vahid, harici emarelerle katiyyeti ifade eder." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 18. "İşte, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan bize naklolunan mu’cizâtı ve delâil-i nübüvveti, kısm-ı âzamı tevatürledir..." cümlesini izah eder misiniz, mucizeler ekseri tevatür derecesinde mi gelmiş?

 19. "Mânevî tevatür de iki kısımdır. Biri sükûtîdir. Yani, sükût ile kabul gösterilmiş. Meselâ, bir cemaat içinde bir adam, o cemaatin nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat onu tekzip etmezse, sükûtla mukabele etse, kabul,.." İzah eder misiniz?

 20. "Tevatür iki kısımdır: Biri sarih tevatür, biri mânevî tevatürdür. Mânevî tevatür de iki kısımdır. Biri sükûtîdir. Yani, sükût ile kabul gösterilmiş..." Sükuti kısmına haber-i vahid de dahil mi? Yoksa manevi, suküti ve haber-i vahid diye üçe mi ayrılıyor?

 21. Haber-i vahidde bir mucizeyi sadece bir kişi görüp nakl ettiği için mi, "haber-i vahid" deniyor, yoksa bir mucizeyi on kişi görüyor da sadece birisi anlatıyor olduğu için mi?

 22. Haber-i vahidin bazı şerait dahilinde tevatür katiyetini ifade etmesini anladım. Acaba haber-i vahidin harici emarelerle katiyet ifade etmsini nasıl anlamalıyız?

 23. "An’aneli senedin faidesi nedir ki, lüzumsuz yerde, malûm bir vakıada, 'an filân, an filân, an filân' derler?" İzah eder misiniz?

 24. On Dokuzuncu Mektup'ta geçen, "senet ile anane" arasındaki fark nedir?

 25. "Mehdîden evvel gelen emsalleri, nümuneleri olan hulefa-i mehdiyyîn ve aktâb-ı mehdiyyîn evsafları, asıl Mehdînin evsâfına karışmış ve ondan rivayetler ihtilâfa düşmüş." Hulefa-yı mehdiyyin ve aktab-ı mehdiyyin hakkında bilgi verir misiniz?

 26. "Bir zât-ı mübarek, çarşı içinde bedevî bir Arapla at mübayaasında münazaa etmek, bir tek şahit olan Huzeyme’yi şahit göstermekle görünen etvârı içinde sığışmaz." cümlesini izah eder misiniz?

 27. "Hâlık-ı Kâinatın tercümanı ve sevgilisi olan o zât-ı mübarekin tamam-ı mahiyeti ve hakikat-i kemâlâtı, siyer ve tarihe geçen beşerî ahval ve etvâra sığışmaz." Efendimizin mahiyeti ve hakikatini nasıl anlayabiliriz?

 28. "Siyer ve tarih suretiyle beyan edilen o evsaf ve ahval-i galibi, beşeriyetine bakar." Bu ifadeyi, "Cebraili arkada bırakması." ifadesi ile nasıl mukayese edebiliriz?

 29. Efendimiz için, mahiyet-i beşeriyyeti itibariyle işitilen evsaf-ı adiye içinde,.. şeklinde ifade edilen bu cümledeki "evsaf-ı adiye" terimini lügat manasıyla Efendimize tatbik edemeyeceğimize göre, ıstılah manasıyla nasıl izah edilir?

 30. Hz. Muhammed'in "hakikat-ı kemalatı" ne demektir?

 31. Hz. Muhammed'in "mahiyet-i kudsiyesi" ne demektir?

 32. Hz. Muhammed'in "tamam-ı mahiyeti" ne demektir?

 33. Peygamber Efendimiz'in "şahs-ı manevi"sini Risale gözlüğü ile nasıl anlamalıyız?

 34. Rivayetlerde, "Mehdi, Hz. İsa ile beraber Kudüs'e gidecek ve orada vefat edecektir." diye geçiyor. Benim mehdi olarak düşündüğüm kişi ise Güneydoğu'daki bir ilde vefat etti. Bu rivayetlere nasıl bakalım?

Yükleniyor...