Dördüncü Nükteli İşaret

İçerikler


 1. "Cenâb-ı Hak onu beşer suretinde göndermiştir." Burada neden "beşer olarak" değil de "beşer suretinde" deniliyor?

 2. "İmam olsun ve her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbaniyeyi ve tasarruf-u kudret-i ilahiyeyi göstersin." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Fakat sırr-ı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla, elbette bedahet derecesinde ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mucize olmazdı." Bedahet ile izah eder misiniz?

 4. Risalelerde, akla kapı açılıp ihtiyarı elden almamak nazara verilirken, peygamberlerin mucize göstermeleri cebir olmaz mı?

 5. "Eğer gayet bedihi bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz, Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder,.." Ebu Cehil'in küfrü inattan değil mi, tenakuz gibi görünen bu ifadeyi açar mısınız?

 6. Mektubat'ta birlikte zikredilen; ayet ile kudsi hadis arasında fark var mıdır? Bir de On Dokuzuncu Mektup'ta hadis-i kutsi vahy-i sarihi grubuna dâhil edilmiştir. Hadis-i kutsinin lügat manası ile vahy-i sarihinin manası tenakuz teşkil ediyor mu?

 7. "İkinci kısım, vahy-i zımnidir. Şu kısmın mücmel ve hülasası, vahye ve ilhama istinad eder; fakat tafsilatı ve tasviratı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma aittir." Peygamber Efendimizin her hali veya hadisi vahiy midir?

 8. "İçtihadıyla yaptığı tafsilat ve tasviratı ya vazife-i risalet noktasında ulvi kuvve-i kutsiye ile beyan eder veyahut örf ve âdet ve efkâr-ı amme seviyesine göre, beşeriyeti noktasında beyan eder." Vazife-i risalet ve beşeriyet noktasındaki fark nedir?

 9. "Taarüf-ü umumi cihetiyle tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor." Vahiy ile Peygamber Efendimize gelen manaların tefsir ve tabir edilmesi ne demektir?

 10. "Yetmiş yıldır yuvarlanan taşın gürültüsüdür." hadisinde neyin tefsir ve tabiri yapılıyor? Bir hadisteki tefsir ve tabirin birlikte görünmesine misal getirebilir misiniz?

 11. "Manevi tevatür de iki kısımdır. Biri sükûtîdir. Yani, sükût ile kabul gösterilmiş. Mesela, bir cemaat içinde bir adam, o cemaatin nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat onu tekzip etmezse, sükûtla mukabele etse,.." İzah eder misiniz?

 12. "Hem bazen olur ki haber-i vahid, bazı şerait dahilinde tevatür gibi katiyyeti ifade eder. Hem bazen olur ki haber-i vahid, harici emarelerle katiyyeti ifade eder." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 13. "Evet, muhaddisinin muhakkikininden elhâfız tabir ettikleri..." cümlesini nasıl anlamalıyız? Muhaddisin ile muhaddisinin muhakkik kısmı aynı mıdır, farklı mıdır?

 14. "An’aneli senedin faydası nedir ki, lüzumsuz yerde, malum bir vakıada, 'an filan, an filan, an filan' derler?" İzah eder misiniz?

 15. On Dokuzuncu Mektub'ta geçen, "senet ile an’ane" arasındaki fark nedir?

 16. "Mehdiden evvel gelen emsalleri, nümuneleri olan hulefa-i mehdiyyin ve aktab-ı mehdiyyin evsafları, asıl Mehdinin evsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa düşmüş." Hulefa-yı mehdiyyin ve aktab-ı mehdiyyin hakkında bilgi verir misiniz?

 17. "Siyer ve tarih suretiyle beyan edilen o evsaf ve ahval-i galibi, beşeriyetine bakar." Bu ifadeyi, "Cebraili arkada bırakması." ifadesi ile nasıl mukayese edebiliriz?

 18. Peygamber Efendimizin "tamam-ı mahiyeti" , "mahiyet-i kutsiyesi" ve "hakikat-i kemalatı" hakkında bilgi verir misiniz?

 19. "Bir zat-ı mübarek, çarşı içinde bedevî bir Arapla at mübayaasında münazaa etmek, bir tek şahit olan Huzeyme’yi şahit göstermekle görünen etvarı içinde sığışmaz." İzah eder misiniz?

 20. "Mahiyet-i beşeriyeti itibarıyla işitilen evsaf-ı âdiye..." Buradaki "evsaf-ı âdiye"yi nasıl anlayabiliriz?

 21. Peygamber Efendimiz'in "şahs-ı manevi"sini Risale-i Nurların ışığında nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...