Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risale

İçerikler


 1. "Kur'an-ı Hakîm'in sadık bir hizmetkârı, ne kadar âdi olursa olsun Kur'an namına, en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara Kur'anın âlî elmaslarını yalvararak mütezellilane değil, belki müftehirane ve..." İzah?

 2. “Hakaik-i imaniyeden bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve kerâmâta müreccahtır." Daha keşfedilmemiş hakikat var mıdır, yoksa Risale-i Nur hepsini keşfetmiş midir?

 3. "Hasta evvelâ kendine bakmalı; sonra hastalara bakabilir." Hasta doktor, hastalara bakamaz mı, bu cümleden kasıt nedir?

 4. "Mirza Bediüzzamana" ifadesinin geçtiği mektup sizde mevcut mu acaba?

 5. Üstad, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'ını tefeül ederek açmış ve kendisinin adına bir mektup çıktığını söylemektedir. Üstadımız dışında bediüzzaman lakabı almış kimse yok mu, İmam Rabbani o zamandan Üstadımıza nasıl mektub gönderiyor?

 6. "Bu muhtelif turukların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kuran-ı Hakimdir. Hakiki tevhid-i kıble onda olur. Öyle ise en âla mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım." İzah eder misiniz?

 7. "Demek, Kur’ân’dan gelen o Sözler ve o nurlar, yalnız aklî mesâil-i ilmiye değil, belki kalbî, ruhî, hâlî mesâil-i imaniyedir. Ve pek yüksek ve kıymettar maarif-i İlâhiye hükmündedirler." Burayı, hassaten "hâlî" kısmı ile izah eder misiniz?

 8. "Kur'ân onlar için hakikî ve kâfi bir mürşid olduğundan..." deniyor. Böyle der isek, Peygamber Efendimizi bir kenara koymuş gibi olmaz mıyız?

 9. "Nâkıs ve perişan istidadım elbette lâyıkıyla o mürşid-i hakikînin âb-ı hayat hükmündeki feyzini massedip alamıyor. Fakat ehl-i kalb ve sahib-i halin derecâtına göre, o feyzi, o âb-ı hayatı, yine onun feyziyle gösterebiliriz." İzah eder misiniz?

 10. "Sahabelerden ve Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiînden en yüksek mertebeli velayet-i kübra sahibi olan zâtlar, nefs-i Kur'andan bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakikî ve kâfi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki..." İzah?

 11. Mehdi, sahabelerden sonra en birinci olmasına rağmen, Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin müridi olmasını nasıl anlamalıyız?

 12. Zahirden hakikate geçmek ne demektir? Zahir nedir, hakikat nedir?

 13. "Sözler ve Kur’ân’dan gelen nurlar, aklıma ders verdiği gibi, kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zevki veriyor ve hâkezâ..." cümlesini açıklar mısınız?

 14. "Güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum; benden mum ışığı -bahusus bende bulunmazsa- istemek mânâsızdır, lüzumsuzdur. Belki onların bana dua ile, mânevî yardımla hattâ himmetle muavenet etmeleri lâzım." İzahı?

 15. Risale-i Nur'dan başka kaynağa müracaat yanlış mıdır?

Yükleniyor...