On Dördüncü Reşha

İçerikler


  1. "Kur’ân bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için,.." Mukattaa harfler herkese hitap ediyor mu?

  2. "Bilirsiniz ki, her âyet için bir zahir var, bir bâtın var; bir had var, bir muttala' var." ifadesini açıklar mısınız?

  3. "İstidlâlin birinci şartı, delilin neticeden daha zahir ve malûm olması lâzımdır. Eğer fencilerin iştihası gibi 'Şemsin sükûnuna, arzın hareketine bakmakla Allah’ın azametini anlayınız.' demiş olsaydı, delil müddeadan daha hafî olurdu." İzah?

  4. "Belâgat-ı irşadiyenin şe’nindendir ki, avâmın nazarına, âmmenin hissine, cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki, nazarları tevahhuş, fikirleri kabulden imtinâ etmesin…" İzah eder misiniz?

  5. "Sirac tabiri, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüs’at-i rahmetine ve o rahmet içinde derece-i in’am ve ihsanına bir ihtar ve azamet-i saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır." Ne demektir?

  6. "Kur’ân’ın takip ettiği makasıd-ı esasiye ve anâsır-ı asliye, ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür..." İzah eder misiniz?

  7. "O kelâm emir veya nehiy olursa, irade ve kudreti tazammun ettiğinden, derecesine göre tezâuf ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

  8. "İ’lem eyyühe’l-aziz: Cenâb-ı Hakk’ın 'A’lem, Ekber, Erham, Ahsen' gibi esmâ ve sıfat ve ef’alinde kullanılan ism-i tafdil tevhide naks değildir. Çünkü maksat, bizzat ve hakikî bir mevsufu gayr-ı hakikî veya aklî bir imkânla..." Açıklar mısınız?

Yükleniyor...