Block title
Block content

Onuncu Risale

İçerikler

 1. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Birinci Basamağı izah eder misiniz?

 2. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, İkinci Basamağı izah eder misiniz?

 3. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Altıncı Basamağı izah eder misiniz?

 4. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Beşinci Basamağı izah eder misiniz?

 5. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Dördüncü Basamağı izah eder misiniz?

 6. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Üçüncü Basamağı izah eder misiniz?

 7. İnsanı hayvandan ayıran şeyler nelerdir? Biri: Mazi ve müstakbel ile alâkadar olması... İkincisi: Gerek enfüsî, gerek âfâkî, yani dahilî ve haricî şeylere taallûk eden idrâki... Üçüncüsü: İnşaata lâzım olan mukaddemeleri keşif ve tertip etmek...

 8. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Yedinci Basamağı izah eder misiniz?

 9. "İ'lem eyyühe'l-aziz! Cenâb-ı Hakkın atâ, kazâ ve kader namında üç kanunu vardır. Atâ, kazâ kanununu; kazâ da, kaderi bozar... Yâ İlâhî! Hasenatım senin atândandır. Seyyiatım da senin kazândandır. Eğer atân olmasaydı helâk olurdum." izah eder misiniz?

 10. "İ'lem eyyühe'l-aziz! Esmâ-i Hüsnâyı tazammun eden bazı fezlekelerle âyetlere hâtime verilmekte ne gibi bir sır vardır?" burayı cevabıyla birlikte izah eder misiniz?

 11. "Acz de aşk gibi Allah'a isal eden yollardan biridir. Amma acz yolu, aşktan daha kısa ve daha selâmettir." ifadesini izah eder misiniz?

 12. "Nefis hizmet zamanında geri kaçar. Ücret vaktinde ileri safa hücum ediyor." Bu cümleyi açıklayabilir misiniz; “ücret vakti”nden kastedilen nedir?

 13. Ve keza, Vahdetü'l-vücud ehli, kâinatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahdetü'ş-şühud halkı ise, bütün mevcudatı, kürek cezalıları gibi nisyan zindanında ebedî hapse mahkûm ediyorlar. Bu konuyu izah eder misiniz?

 14. " Tezkiye muamelesi bazan tabaka-i imaniyede olur." Buradaki tezkiye muamelesi ne anlama geliyor?

 15. "Evet, nasıl ki midenin itasıyla bütün mat'umat ita edilmiş gibi telakki ediliyor; hayatın itasıyla da, alem-i şehadet müştemil bulunduğu nimetlerle beraber ita edilmiş gibi telakki ediliyor." Bu konuyu izah eder misiniz?

 16. "İnsanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani." Bu bahsi açıklar mısınız?

 17. Ve keza, insanın vücudunda birkaç daire vardır.. Bazan da yirmi dört saat zarfında her dört tabakada muamele vaki olur. İnsanı hatâ ve galata atan, bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. Burayı açıklar mısınız?

 18. "Cenâb-ı Hakk'ın mâhiyeti her şeye mübâyin olduğuna ve bütün eşya onun kudretine nisbeten mütesâvi olduğuna sarahaten delâlet eder." cümlesini izah eder misiniz?

 19. Evet bu cûd-u icad Sâniin vücubundandır. Nevide celâlîdir, fertte cemalîdir... Bu cümleyi açıklar mısınız?

 20. "Bazan da cemal, celalden tecelli eder. Evet, cemalin gözünde celal ne kadar cemildir; celalin gözünde dahi cemal o kadar celildir." Bu konuyu izah eder misiniz?

 21. "Demek, insanın seyr-i ruhanisinde çok tabakalar vardır. Bir tabakada, insanlara huzur ve tevhid pek sühuletle nasip ve müyesser olur. Bir tabakasına da, gaflet ve evham öyle istila eder ki, kesret içinde gark olmakla..." Devamıyla açıklar mısınız?

 22. "Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazılar da, kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar, fakat içinde boğulur. Sahil-i vahdet ve tevhide zorla vasıl olur." Açıklar mısınız?

 23. "Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur." Bazı insanlarda dünyanın boğulmasını izah eder misiniz?

 24. "Maahaza, bazan bu büyük âlem o lâtifeye o kadar darlaşır ki, âlem o lâtifenin karnında bir zerre gibi olur. Ve o lâtifeyi, bütün seyahat meydanlarıyla, mütalâa ettiği kitaplarıyla o hardale dahi yutar, yerinde oturur,.." Açıklar mısınız?

 25. Bazan da Cemal Celalden tecelli eder. Evet Cemalin gözünde Celal ne kadar Cemildir, Celalin gözünde dahi Cemal o kadar Cemildir.. Cümlesini açıklar mısınız?

 26. Cemalin gözünde celal ne kadar cemildir; Celalin gözünde dahi cemal o kadar celildir.. Cümlesini açıklar mısınız?

 27. İsm-i Cemal ise, mevcudatın cüz'iyatına tecellî eder. Bu itibarla, nevilerdeki cûd-u mutlak, celâlin tecellîsidir. Ve keza, celâl, vahidiyetin tecellîsinden, cemal dahi ehadiyetin tecellîsinden zahir olur. Bu cümleleri açar mısınız?

 28. Mutlak Rahmet ile Mutlak Kâhr Nasıl Bir Arada Bulunur?

 29. Ve keza, celal, vahidiyetin tecellisinden, cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazan da cemal, celalden tecelli eder.. Cümlesini açar mısınız?

 30. "Kezalik, dünya bahçesinde nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlûkat ve masnuat arasında -hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemâdatta olsun- bazı çirkin, intizamdan hariç şeyler bulunur." bu hüküm insan için de geçerli mi?

 31. "Maahaza, o gibi şeyler kasti olmasaydı, şekillerinde hikmetli tehalüf olmazdı." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 32. "Sâni'in manen, kalben görünmemesi, ya basîretin fıkdanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır." cümlesini izah eder misiniz?

 33. Basar masnuatı görüp de, basiret Sânii görmezse çok garip ve pek çirkin düşer.. Cümlesini açıklayabilir misiniz?

 34. Çürük bir meyve ile olgun bir meyvenin yaratılışındaki Kemal'i nasıl anlamak gerekir, çürük meyveyi yaratan Allah, sebeplerin tesiri olmadığını mı göstermek istiyor?

 35. "Evet, o kafir, … güzel masnuat-ı İlâhiyenin mehasinini bilâ-şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla garâbet-i san’at-ı İlâhiyeye nazarları celb ediyor." Açıklar mısınız?

 36. "Hayat-ı dünyeviyeye kasten ve bizzat teveccüh edip bağlanan kâfirin, imhâl-i ikabında ve bilâkis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakiyetindeki hikmet nedir?" konu hakkında bilgi verir misiniz?

 37. "İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren camiiyyetinin meziyyetlerinden biri de zevilhayatın Vâhibü’l-Hayata olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 38. Bazen ibadetlerimizde huşu içinde olurken, bazen de gaflet ve isteksizlik oluyor, bunun sebebi nedir? Üstad'ın huşu ile ilgili önerdiği metodlar var mı?

 39. İnsan gaflet uykusundan uyanmak için neler yapmalı? Bu konuda Risalelerden tavsiyeleriniz var mıdır?

 40. "Amma, o ışığın, şemsin ziyasıyla, o nurun da Menbaü'l-Envarın nuruyla muttasıl olduğuna vakıf olduğun zaman anlarsın ki,.." Muannid biri bunu silsile gibi uzatabilir; güneş, helyum vs elementlerden oluşmuştur derse, nasıl cevap verebiliriz?

 41. "Evet Kur'andan, hakikat-ı tarîkatı -tarîkatsız- feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksud-u bizzât olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın îsal edici bir yol buldum." İzah eder misiniz?

 42. "İ'lem eyyühe'l-aziz! İnsanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mâni olan, cüz'î nazarını cüz'î şeylere hasretmektir. Evet, cüz'iyat içerisine düşüp cüz'îlere hasr-ı nazar eden, o cüz'î şeylerin esbabdan sudûruna ihtimal verebilir..." Devamıyla izah?

 43. "Seriüsseyir olan bu zamanın evladına,.." cümlesinden ne anlamalıyız, ahirzamanda zaman hızlı mı?

 44. "Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum." cümlesini izah eder misiniz?

 45. Ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat tabirleri Risalelerde çok geçiyor. Ehl-i tarikat derken zannedersem sofilik kastediliyor; peki ehl-i hakikatin tarzı nasıldır?

 46. Fethu'r-Rabbani kitabında, dünyaya yüz çevirilmesi, aç kalınması, insanlardan kaçılması söyleniyor. Fakat böyle düşününce okulumuzu, ailemizi belli bir müddet terketmemiz, onlarla konuşmamamız gerekiyor. Risale-i Nur mesleğinde buna gerek var mıdır?

 47. Mehdi'nin irşadını vehbi olarak yapmasını nasıl anlayacağız?

 48. "Senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki, insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder. Birisi: Ölümdür ki, insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. İkincisi: Dehşetli, korkulu..." ürkütücü ifadeler neden kullanılıyor?

 49. "Ve kezâ, senin vücudunun zuhur ve vuzuhca Hâlık’ın vücuduna nisbeti, Hâlık’ın vücuduna delâlet edenlerin nisbeti gibidir. Çünkü sen bir vecihle kendi vücuduna delâlet ediyorsun..." Devamıyla izah eder misiniz?

 50. "Cemâl ile ehadiyet كُلِّىٌّ ذُو جُزْئِيَّاتٍ şümulüne dahildir. Celâl ile Vâhidiyet كُلٌّ ذُو اَجْزَاۤءٍ unvanına dahildir" Burayı açıklar mısınız?

Yükleniyor...