Üçüncü Makale, Dördüncü Meslek

İçerikler


 1. "İstidad-ı beşerin kameti, netâic-i efkârı teşerrübünden tekebbür ederse, o şeriat dahi tevessü ederek ebede teveccüh eder." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Cumhurun amiliği için, hakaik-i mücerredeyi, melûfları vasıta olmaksızın adem-i telâkkileri sebebiyle, müteşabihat ve teşbihat ve istiârât ile tasvir etmesidir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 3. "Şimdiki muhakkikler o daire içinde yaşamaktadırlar." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Eğer desen: Her bir fende yalnız bir fezlekeyi bilmek bir adam için mümkündür... Elcevap: Neam, lâ!" Cevabın girişinde hem evet hem hayır deniliyor, burayı açar mısınız?

 5. "Hayalât-ı muhîtiye ve evham-ı zamaniyenin elbiselerini çıkart..." Evham-ı zamaniye ile birlikte açar mısınız?

 6. "Şübehat ve şükûkun üç menbaları vardır..." Buradaki üç menbayı izah eder misiniz?

 7. "Meselâ, denilse idi: Şemsin sükûnuyla arzın hareketine ve bir katre suda bir milyon hayvanatın bulunduklarına temaşa edin, tâ Sâni'in azametini bilesiniz..." Burada, “Güneş durağandır" mı demek istiyor Üstad?

 8. "Hîna ki hissin galatı bizim 'ma nahnü fih'imizi imkân derecesinden bedahete, yani cehl-i mürekkebe çıkardı." cümlesini açıklar mısınız? Kur'an neden şimdiki fenlerden ve teknik buluşlardan sarih ve zahir olarak haber vermiyor?

 9. "Mukarrerdir ki, delil, müddeâdan evvel malûm olması gerektir. Bunun içindir ki, bazı nusûsun zevahiri, ittizah-ı delil ve isti’nas-ı efkâr için cumhurun mu’tekadât-ı hissiyelerine imale olunmuştur. Fakat delâlet etmek için değildir..." İzah eder misiniz?

 10. "Müstetbeü't-terâkip kabilesinden veya kinâî nev'inden olduğu için, medar-ı sıdk ve kizb olmaz." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Meselâ, قَالَ lâfzındaki elif elif’tir. Aslı vav olsa, kâf olsa, ne olursa olsun tesir etmez." ifadesini izah eder misiniz?

 12. "Şu Arabiyyü’l-ibare, iki mezheb-i bâtılın reddine işarettir." Buradaki "iki batıl mezhep" hangileridir?

Yükleniyor...