Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar

İçerikler


 1. "Manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemini hemen hemen gelmiş." İzah eder misiniz?

 2. "Âsiye Hanımın hanesinde tezyin için gönderilen Hizbü’l-Ekber yüz senelik güzel bir kap içerisinde, o kabın, üzerinde sırmayla padişahın mühim fermanlardaki tuğra-i şâhâne işlenmiş gördük." İzah eder misiniz?

 3. "Otuz İkinci Sözün kendi kendine gelen beş bin yedi yüz on beş tevafuku..." Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de geçen 5715 adet tevafukun konusu nedir?

 4. "Şefîini ciddi sevmek, yani sünnet-i seniyesine ittiba eylemenin muaccel mükâfatı olarak buluyor." Buradaki "muaccel mükafat" ne olabilir?

 5. "Risaletü'n-Nur'a hizmet, acaba âciz insanların cüz'î ve fazl-ı İlâhî ile hizmetleri nasıl mukabele eder." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Cihan Harbinde iki hükûmet küre-i arzın hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme dâvâsında bulunmaları, içinde iki muazzam dinin musalâha ve sulh mahkemesine barışmak dâvâsı açılarak..." İki hükümet ve iki dinden kasıt nedir?

 7. "Nev-i beşerin sosyalist tabakasıyla burjuvalar taifesinin mahkeme-i kübrâlarında açılan dâvâlarından çok mühim öyle bir dâvâ açılmış..." Buranın geçtiği yeri izah eder misiniz?

 8. "İptida ve intiha-i terakkiyat-ı hayat-ı Ahmediyenin ünvanları olan leyle-i Regaib ve leyle-i Mirac..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 9. "Ey mülhidler ve ey zındıklar! Risalei’n-Nur’a ilişmeyiniz. Eğer ilişirseniz, yakında sizi bekleyen belâlar, sel gibi başınıza yağacaktır..." Bu mektubu okurken karamsarlığa düşüyor, okumaya devam etmek istemiyorum. Nasıl değerlendirmeliyiz?

 10. "Karşısında Risale-i Nur müdafaa vaziyetinde bulunmamasından çok haneler harap oldu, çok insanlar enkaz altında ezildi, çokları sokak ortalarında kaldı." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Zelzele bütün şiddetiyle devam etmekte idi. O sırada hatırımıza geldi: Risalei’n-Nur’u aşkla ve bir sâikle üç-beş defa şefaatçı ederek Cenâb-ı Haktan halâs istedik." Tevessül nedir, Risalelerden medet beklenir mi?

 12. "Risale-i Nur, başka kitapları değil, belki yalnız Kur’ân-ı Kerîmi üstad olarak tanıması ve ona hizmet etmesi itibarıyla..." İzah eder misiniz, başka İslamî eserler neden üstad olarak tanınmıyor?

 13. "Haremgâh-ı İlahîde süveyda hücresine yükümüzü düşürdün,/ Heyet-i suretinin derunundaki manaya gönlümüzü düşürdün. Tâ ezel sabahında vahdet nağmesini işittin,/ Leyla-yı zaman Kays ile bir demde görüştün." İzahı?

Yükleniyor...