Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar

İçerikler


 1. Rumuzat-ı Semaniye Risalesi nedir? Neden gizli tutulmuştur, neden bahsetmektedir?

 2. "Âsiye Hanımın hanesinde tezyin için gönderilen Hizbü’l-Ekber yüz senelik güzel bir kap içerisinde, o kabın, üzerinde sırmayla padişahın mühim fermanlardaki tuğra-i şâhâne işlenmiş gördük." İzah eder misiniz?

 3. "Otuz İkinci Sözün kendi kendine gelen beş bin yedi yüz on beş tevafuku..." Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de geçen 5715 adet tevafukun konusu nedir?

 4. "Şefîini ciddi sevmek, yani sünnet-i seniyesine ittiba eylemenin muaccel mükâfatı olarak buluyor." Buradaki "muaccel mükafat" ne olabilir?

 5. "Evet, Risale-i Nur, sefine-i Nuh gibi Anadolu’yu Cebel-i Cûdî hükmüne getirip, küre-i arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına sebeptir." Burada anlatılmak isteneni açıklar mısınız?

 6. "Risaletü'n-Nur'a hizmet, acaba âciz insanların cüz'î ve fazl-ı İlâhî ile hizmetleri nasıl mukabele eder." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Cihan Harbinde iki hükûmet küre-i arzın hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme dâvâsında bulunmaları, içinde iki muazzam dinin musalâha ve sulh mahkemesine barışmak dâvâsı açılarak..." İki hükümet ve iki dinden kasıt nedir?

 8. "Nev-i beşerin sosyalist tabakasıyla burjuvalar taifesinin mahkeme-i kübrâlarında açılan dâvâlarından çok mühim öyle bir dâvâ açılmış..." Buranın geçtiği yeri izah eder misiniz?

 9. "İptida ve intiha-i terakkiyat-ı hayat-ı Ahmediyenin ünvanları olan leyle-i Regaib ve leyle-i Mirac..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 10. Birçok insan Risalelerde geçen; çekirgelerin ve kuşların Risale dinlemelerini hem de başından sonuna kadar Risalelere kulak vermelerini eleştiriyorlar. Bunlara nasıl bir açıklama getirilebilir?

 11. "Ey mülhidler ve ey zındıklar! Risalei’n-Nur’a ilişmeyiniz. Eğer ilişirseniz, yakında sizi bekleyen belâlar, sel gibi başınıza yağacaktır..." Bu mektubu okurken karamsarlığa düşüyor, okumaya devam etmek istemiyorum. Nasıl değerlendirmeliyiz?

 12. "Karşısında Risale-i Nur müdafaa vaziyetinde bulunmamasından çok haneler harap oldu, çok insanlar enkaz altında ezildi, çokları sokak ortalarında kaldı." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "Zelzele bütün şiddetiyle devam etmekteydi. O sırada hatırımıza geldi Risale-i Nur’u aşkla ve bir saikle üç-beş defa şefaatçi ederek Cenab-ı Hakk’tan halâs ettik." Tevessül nedir, Risalelerden medet beklenir mi?

 14. "Risale-i Nur, başka kitapları değil, belki yalnız Kur’ân-ı Kerîmi üstad olarak tanıması ve ona hizmet etmesi itibarıyla..." İzah eder misiniz, başka İslamî eserler neden üstad olarak tanınmıyor?

 15. "Haremgâh-ı İlahîde süveyda hücresine yükümüzü düşürdün,/ Heyet-i suretinin derunundaki manaya gönlümüzü düşürdün. Tâ ezel sabahında vahdet nağmesini işittin,/ Leyla-yı zaman Kays ile bir demde görüştün." İzahı?

Yükleniyor...