Tevhidin İki Bürhan-ı Muazzamı

İçerikler


 1. "Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "O sestir gayeten ulvî, nihayet derece ciddî, hakikî pek samimî, hem nihayet munis ve mukni ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrer der ki: Lâ İlahe İlla Hu..." İzah eder misiniz?

 3. "Şu bürhan-ı münevverde, cihat-ı sittesi şeffaf ki, üstünde münakkaştır müzehher sikke-i i'caz. İçinde parlayan nur-u hidayet der ki: Lâ İlahe İlla Hu..." İzah eder misiniz?

 4. "Evet, altında nescolmuş mühefhef mantık ve burhan, sağında aklı istintak; mürefref her taraf, ezhan 'Sadakte' der ki: Lâ İlahe İlla Hu. Yemîn olan şimalinde, eder vicdanı istişhad. Emamında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir..." İzah eder misiniz?

 5. "Yemîn olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emâmında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki: لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ " İzah eder misiniz?

 6. "Emâm olan verâsında ona mesned semâvîdir ki vahy-i mahz-ı Rabbânî. Bu şeş cihet ziyadardır, burûcunda tecellîdar..." Buradaki "şeş cihet"ten kasıt nedir?

 7. "Evet, vesvese-i sârık, bâvehm-i şübhe-i târık, ne haddi var ki o mârık, girebilsin bu bârık kasra. Hem şârık ki, sur sureler şâhik, her kelime bir melek-i nâtık ki: Lâ İlahe İlla Hu..." İzah eder misiniz?

 8. "Bütün enva-i şirki reddeder, hem de yedi enva-i tevhidi eder isbat; üçü menfi, üçü müsbet..." cümlesini açıklar mısınız?

 9. " قُلْ هُوَ karinesiz işarettir. Demek ıtlakla tayindir. O tayinde taayyün var. Ey, لاَ هُوَ اِلاَّ هُوَ Şu, tevhid-i şuhuda bir işarettir. Hakikatbîn nazar tevhide müstağrak olursa der ki: لاَ مَشْهُودَ اِلاَّ هُوَ" İzah eder misiniz?

 10. "Allahu Ehad: Tevhid-i ulûhiyete tasrihtir." cümlesini açıklar mısınız?

 11. İhlas suresinde neden bilhassa rububiyyet ve kayyumiyyete dikkat çekilmiş; hallakiyyet, rezzakiyyet, ulûhiyyet manaları neden nazara verilmemiştir? Risaleler ışığında nasıl izah edersiniz?

 12. "Bir tevhid-i sermedî işareti şöyledir: Vâcib, kadîm, ezelî olmazsa olmaz İlâh. Yâni, ya müddeten hâdis ise, ya maddeden tevellüd, ya bir asıldan münfasıl olsa, elbette olmaz şu kâinata penah." ifadelerini izah eder misiniz?

 13. "Demek şu Sûre-i İhlâsta, kendi miktar-ı kametinde müselsel, hem mürettep otuz sûre münderiç; bu bunlara sehergâh." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...