Block title
Block content

Tevhidin İki Bürhan-ı Muazzamı

İçerikler

 1. "Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Evet, altında nescolmuş mühefhef mantık ve bürhan, sağında aklı istintak; mürefref her taraf, ezhan 'Sadakte' der ki: Lâ İlahe İlla Hu... Yemîn olan şimalinde, eder vicdanı istişhad. Emamında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki: Lâ İlahe İlla Hu..." İzah eder misiniz?

 3. "Evet vesvese-i sârık, bâvehm-i şübhe-i târık, ne haddi var ki o mârık, girebilsin bu bârık kasra. Hem şârık ki, sur sureler şâhik, her kelime bir melek-i nâtık ki: Lâ İlahe İlla Hu..." İzah eder misiniz?

 4. "Şu bürhan-ı münevverde, cihat-ı sittesi şeffaf ki, üstünde münakkaştır müzehher sikke-i i'caz. İçinde parlayan nur-u hidayet der ki: Lâ İlahe İlla Hu..." İzah eder misiniz?

 5. "Emâm olan verâsında ona mesned semâvîdir ki vahy-i mahz-ı Rabbânî. Bu şeş cihet ziyadardır, burûcunda tecellîdar..." Buradaki "şeş cihet"ten kasıt nedir?

 6. "O sestir gayeten ulvî, nihayet derece ciddî, hakikî pek samimî, hem nihayet munis ve mukni' ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrer der ki: Lâ İlahe İlla Hu..." İzah eder misiniz?

 7. "Yemîn olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emâmında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki: لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ " İzah eder misiniz?

 8. Lemeat'ta geçen: "Bütün enva-i şirki reddeder, hem de yedi enva-i tevhidi eder isbat; üçü menfi, üçü müsbet..." cümlesini açıklar mısınız?

 9. İhlas suresinde neden özellikle rububiyyet ve kayyumiyyete vurgu yapılmış; hallakiyyet, rezzakiyyet, uluhiyyet manaları neden nazara verilmemiştir? Risaleler ışığında nasıl açıklarsınız?

 10. "Allahu Ehad: Tevhid-i ulûhiyete tasrihtir." cümlesini açıklar mısınız?

 11. " قُلْ هُوَ karinesiz işarettir. Demek ıtlakla tayindir. O tayinde taayyün var. Ey, لاَ هُوَ اِلاَّ هُوَ Şu, tevhid-i şuhuda bir işarettir. Hakikatbîn nazar tevhide müstağrak olursa der ki: لاَ مَشْهُودَ اِلاَّ هُوَ" İzah eder misiniz, "karinesiz işaret" ile "karineli işaret" farklı mı?

 12. Sure-i İhlas için; "... otuz sure münderic, bu bunlara sehergah..." deniyor. Bu cümleyi izah eder misiniz?

 13. "Bir tevhid-i sermedî işareti şöyledir: Vâcib, kadîm, ezelî olmazsa olmaz İlâh. Yâni, ya müddeten hâdis ise, ya maddeden tevellüd, ya bir asıldan münfasıl olsa, elbette olmaz şu kâinata penah." ifadelerini izah eder misiniz?

Yükleniyor...