Dördüncü Esas

İçerikler


 1. "Ahsen-i takvimde bir mu’cize-i kudret-i Samedâniyesi ve mektubât-ı Samedâniyenin bir nüsha-i câmiası ve Sultan-ı Ezel ve Ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı ve kemâlâtının istihsancısı, halîli..." İnsan için zikredilen bu vasıfları izah eder misiniz?

 2. "Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, Cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâli gözle müşahede etmek, kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiş.." Cenab-ı Hak cismani değil, göz ile görmek ne demektir?

 3. "Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, cenneti, âhireti, hatta Zât-ı Zülcelâli gözle müşahede etmek..." ne demektir? Bu göz, baş gözü mü, kalp gözü mü yoksa akıl gözü müdür?

 4. "Kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir ki, şu kâinatı perişan ve fâni karmakarışık bir vaziyet-i mevhumeden çıkarıp..." Örnekle izah eder misiniz?

 5. "Mi’racın meyveleri" ne demektir ve mi’rac nasıl bir "şecere-i tûbâ-i mâneviye" oluyor? İzah eder misiniz?

 6. Mi'racda izah edilen meyveler; mi'racdan önce bilinmiyor muydu, izah eder misiniz?

 7. "Acaba, bütün mevcudat kabza-i tasarrufunda ve bütün mevcudattaki..." Devamıyla birlikte izah edip, insanın bu hususta hahişger ve merak-âver olması gerektiği konusunu açar mısınız?

 8. "Marziyât-ı Rabbâniyesi olan İslâmiyet" ifadesini açıklar mısınız? Namaz neden ilk sırada yer alıyor?

 9. "Mevcudattaki cemâl ve kemâlât Onun cemâl ve kemâline nisbeten zayıf bir gölge..." Zahirde kainat bize her şeyi veriyor. Acaba tabiyyunları yanıltan ve kainata Yaratıcı gözle bakmaları bundan dolayı mıdır?

 10. "Sâni'-i Mevcudat ve Sahib-i Kâinat ve Rabb-ül Âlemîn olan Hâkim-i Ezel ve Ebed'in marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslâmiyet'in -başta namaz olarak- esasatını, cin ve inse hediye getirmiştir ki; o marziyatı anlamak, o kadar merak-aver ve saadet..." İzah?

 11. Efendimizin mi'racda Cenab-ı Hakk'ı görmesini nasıl anlamalıyız? Allahı görmesi, ona zaman ve mekan isnadında bulunulmuş gibi olmuyor mu?

 12. "Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir." Define, anahtar, hediye tabirleri ile birlikte izah eder misiniz?

 13. Hz. Peygamber mi'racda iken cennet ve cehennemdekileri nasıl gördü?

 14. Peygamberimiz mi'racda gayb olan şeyleri gözüyle gördü. Halbuki iman gaybadır; gözle görünce artık o görülen iman olmaz. Göz ile gördüğümüz bir şeye iman ediyorum demek doğru olur mu?

 15. "Ebedî, bâki bir cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân’ın rahmetinde ve (1) hayal sür’atinde, (2) ruhun vüs’atinde, (3) aklın cevelânında, (4) kalbin bütün arzularında, mülk ve melekûtunda tenezzühe,.." Numaralandırdığım konuları açar mısınız?

 16. "Ebedî, bâki bir cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân’ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüs’atinde, aklın cevelânında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekûtunda tenezzühe, seyerana ve cevelâna muvaffak olduğun..." Devamıyla izah eder misiniz?

 17. "Halbuki, fânî, âciz bir hayvan-ı nâtık, zevâl ve firâk sillesini dâimâ yiyen bîçare insana, birden Ebedî, bâkî bir Cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân'ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüs'atinde, aklın cevelânında,.." İzah?

 18. "İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, mi'rac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i Kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, Mi’rac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir." İzah eder misiniz?

 20. "Şimdi, makam-ı istimâda olan zâta deriz ki: İlhad gömleğini yırt, at. Mü’min kulağını geçir ve Müslim gözlerini tak." İzah eder misiniz?

 21. "İşte Mi'rac-ı Ahmediyenin (a.s.m.) bir meyvesi olan nur-u imândan evvel şu kâinatın mevcudâtı, nazar-ı dalâletle bakıldığı vakit yabancı, muzır, müz'ic, muvahhiş ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenâze;.." İzahı?

 22. Mi'racın meyvesi, neden iman nurudur ve Amenerresulü ayetleri neden Mi'rac Risalesi'nde ifade edilmemiştir?

 23. "Meselâ, seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz... Seninle biz sahrâ-yı kebir gibi bir mevkideyiz..." Buradaki iki temsili açar mısınız?

 24. Otuz Birinci Sözün sonundaki duaların manaları, ayetlerin mealleri ve kaynakları hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...