Dördüncü Esas

İçerikler


 1. "Mi’racın meyveleri" ne demektir ve mi’rac nasıl bir "şecere-i tuba-i maneviye" oluyor? İzah eder misiniz?

 2. "Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelali gözle müşahede etmek..." ne demektir? Bu göz, baş gözü mü, kalp gözü mü yoksa akıl gözü müdür?

 3. "Kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir ki, şu kâinatı perişan ve fâni karmakarışık bir vaziyet-i mevhumeden çıkarıp..." Örnekle izah eder misiniz?

 4. "Ahsen-i takvimde bir mu’cize-i kudret-i Samedaniyesi ve mektubat-ı Samedaniyenin bir nüsha-i camiası ve Sultan-ı Ezel ve Ebedin bir muhatabı, bir abd-i hassı ve kemalatının istihsancısı, halili..." İnsan için zikredilen bu vasıfları izah eder misiniz?

 5. "Hâkim-i Ezel ve Ebed'in marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in -başta namaz olarak- esasatını, cin ve inse hediye getirmiştir." İzah eder misiniz?

 6. "Marziyât-ı Rabbâniyesi olan İslamiyet" ifadesini açıklar mısınız? Namaz neden ilk sırada yer alıyor?

 7. "Acaba, bütün mevcudat kabza-i tasarrufunda ve bütün mevcudattaki..." Devamıyla birlikte izah edip, insanın bu hususta hahişger ve merakâver olması gerektiği konusunu açar mısınız?

 8. "Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir." Define, anahtar, hediye tabirleri ile birlikte izah eder misiniz?

 9. "Hâlbuki, bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nisbeten, küçük birkaç lemeatın Güneş'e nisbeti gibi de olmaz." İzah eder misiniz?

 10. "Nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rüyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyak bir Zat-ı Zülcelali ve’l-Kemalin saadet-i ebediyede rüyetine muvaffak olması ne kadar saadet-aver ve medar-ı sürur..." İzah eder misiniz?

 11. "İnsan, kâinatın kıymettar bir meyvesi ve Sâni-i Kâinatın nazdar sevgilisi olduğu, mi’rac ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir." İzah eder misiniz?

 12. "Ebedî, baki bir cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rahmân’ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüsatinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekûtunda tenezzühe, seyerana ve cevelana muvaffak olduğun..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Şimdi, makam-ı istimada olan zata deriz ki: İlhad gömleğini yırt, at. Mü’min kulağını geçir ve Müslim gözlerini tak." İzah eder misiniz?

 14. Mi'racın meyvesi, neden iman nurudur?

 15. "Mesela, seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz... Seninle biz sahra-yı kebir gibi bir mevkideyiz..." Buradaki iki temsili açar mısınız?

 16. Otuz Birinci Söz'ün sonundaki duaların manaları, ayetlerin mealleri ve kaynakları hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...