Giriş Kısmı

İçerikler


 1. "Otuz Üç Pencere" ne anlama geliyor? Pencere tabirinin hikmeti ne olabilir?

 2. "Bir cihette Otuz Üçüncü Mektup ve bir cihette Otuz Üçüncü Söz" ne demektir?

 3. Otuz Üçüncü Söz’ün başındaki ayet-i kerimenin yerini, kısaca izahını ve bu Söz’le münasebetini açıklar mısınız?

 4. "Vücub ve vahdaniyet-i İlahiye ve evsaf ve şuunat-ı Rabbaniye" tabirlerini izah eder misiniz?

 5. "Âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinat" ne demektir? Başka yerlerde kâinata âlem-i asgar, insana da âlem-i ekber tabirleri kullanılıyor, bu zahiri zıtlığı nasıl anlayabiliriz?

 6. "Münkirler pek ileri gittiler, 'Ne vakte kadar "ve hüve ala külli şeyin kadir" deyip elimizi kaldıracağız?' diyorlar." Münkirler Allah'ı tamamen inkâr, bütün isimlerini reddetmelerine rağmen, neden bilhassa Kadir ismine dikkat çekiliyor?

 7. "Mesela, nasıl ki bir zat-ı muciznüma, büyük bir saray yapmak istese,.." Bu paragrafı idare açısından değerlendirerek bir misal üzerinde açıklar mısınız?

 8. "Sâni-i Zülcelal, Hâkim-i Hakîm, Adl-i Hakem ve bin bir esma-i kudsiye ile müsemma Fatır-ı Bimisal,.." Kâinat sarayının yaratılmasında zikredilen bu isimlerin ve diğer bütün esmanın nazara verilmesinin hikmeti nedir?

 9. "Altı günde, o sarayın, o şecerenin esasatını desatir-i hikmet ve kavanin-i ilm-i ezelîsi ile vaz etti." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Sonra ulvi ve süfli tabakata ve dallara ayırıp, kaza ve kader desatiriyle tafsil ve tasvir etti." Ulvi, süfli, kaza ve kader tabirlerini açabilir miyiz?

 11. “Sonra, her mahlukatın her taifesini ve her tabakasını, sun' ve inayet düsturuyla tanzim etti.” Açıklar mısınız?

 12. "Kavanin-i külliye ve desatir-i umumiye meydanları" tabirinden ne anlaşılmalıdır? Esmanın tecellisi ve tenviri ne manaya gelmektedir?

 13. "Sonra, bu kanun-u küllînin tazyikinden feryad eden fertlere, Rahmânü’r-Rahîm isimlerini hususi bir surette imdada yetiştirdi..." izah eder misiniz?

 14. "O küllî ve umumi desâtiri içinde, hususi ihsanatı, hususi imdadları, hususi cilveleri var ki; her şey, her vakit, her haceti için ondan istimdad eder, ona bakabilir." İzah eder misiniz?

 15. "Sonra, her menzilden, her tabakadan, her âlemden, her taifeden, her fertten, her şeyden kendini gösterecek, yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Her kalp içinde bir telefon bırakmış." İzah eder misiniz?

 16. "Şimdi, şu hadsiz pencerelerden, elbette haddimizin fevkinde olarak bahse girişemeyeceğiz." Devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...