"İmam-ı Mübin" ile "Kitab-ı Mübin"i "Levh-i Mahfuz" ile alakası ile tafsilatıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn, Levh-i Mahfuz'un birer defteri, İlahi ilmin birer unvanıdırlar. İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn ve Levh-i Mahfuz, her üçü de Üstadımızın tabiriyle “ilm-i İlâhînin unvanlarıdırlar.”

Mektûbat’ta “ilm-i ezelînin unvanları olan İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn, Levh-i Mahfuz gibi vücud-u ilmî daireleri”nden söz edilir.

Şualarda ise, “Levh-i Mahfuz’un defterleri olan İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn’de bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan” şeklinde bir ifade yer alır.

İmam-ı Mübin, işin neticesine ve gayesine bakar, hüküm orada ona göre verilir. Bu sebeple yani ilmî defter olması, her şeyin aslıyla alakadar olması ve hâdisatın sonuna hükmetmesi açısından, değişmeyen, sabit ve ezelde takdir edilmiş bir ilim defteridir.

"Arının dimağını, mikrobun gözünü tanzim eden Zat, senin ef'al ve a’malini mühmel, başıboş, hesabsız, kitabsız bırakmayarak İmam-ı Mübin'de yazar. Ona göre muhaseben olacaktır." (Mesnevi-i Nuriye, Zerre)

Kitab-ı Mübin ise, her şeyin zahirine, müşahede olunanına ve hazırhaline bakar. Hakikatine, mahiyetine ve neticesine bakmaz. Bir nevi Levh-i Mahv ve İspat dediğimiz yaz-boz tahtası hükmündedir.

Birçok müfessirimiz Kitab-ı Mübîn’in bir cihetinin Kur’an-ı Kerim olduğunu beyan ederler. En’am Suresindeki, “...Yaş ve kuru ne varsa hepsi Kitab-ı Mübîn’dedir (apaçık bir kitaptadır)” (bk. En'am, 6/59) ayetini, Kur’an olarak izah ederler.

Bediüzzaman Hazretleri de Sözler adlı eserinde,

“Bir kavle göre Kitab-ı Mübîn, Kur’an’dan ibarettir. Yaş ve kuru, her şey içinde bulunduğunu, şu ayet-i kerime beyan ediyor.” cümlesiyle bu manaya iştirak eder ve şu açıklamayı getirir:

"Evet, her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmâlleri, bazen düsturları, bazen alâmetleri; ya sarahaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar." (Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam)

İnsanın nutfe halinde başlayan ilk yolculuğundan bütün ömrü boyunca başına gelecek bütün hâdiselere, kabir hayatından cennete kadar mazhar olacağı bütün işler ve haller İmam-ı Mübin’de yazılıdır. Bu yönüyle imam-ı Mübin kader defteridir. Nutfenin alaka olması, alakanın mudğa olması ta son noktaya kadar hep Kitab-ı Mübin’de yazılmıştır ve bu safhalar o kudret defterindeki kanunlara göre icra edilir. Dünyaya geldikten sonra da hayatın her safhasında karşılaştığı yeni durumlar hem Kitab-ı Mübin’de yazılıdır ve ona göre meydana gelir.

"Allah dilediği şeyi mahveder ve dilediğini isbat eder. Nezdinde kitabın aslı olan Levh-i Mahfuz vardır."(Ra'd, 13/39)

İmam-ı Mübin, kaderin bir ismi ve unvanıdır, eşyanın yol haritasını çizer. Kitab-ı Mübin ise kaderde tayin ve tespit edilmiş mukadderatların bir plan dâhilinde vücut sahasına çıkmasıdır. Bu noktadan bakacak olursak, incir çekirdeği İmam-ı Mübine, bu çekirdekten çıkan incir ağacı ise Kitab-ı Mübine işaret eden bir levhadır.

Kitab-ı Mübin bedihîdir; gözle görülür, duygularla hissedilir. İmam-ı Mübin ise ilmî ve manevî olduğu için, ancak muhakeme ve tefekkür ile anlaşılır.

Bediüzzaman Hazretleri, tefsir âlimlerinin İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn hakkında değişik görüşler ileri sürdüklerini beyan ettikten sonra kendi kanaatini şu şekilde ortaya koyar:

'İmam-ı Mübîn', ilim ve emr-i İlahînin bir nev’ine bir unvandır ki; âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani zaman-ı hâlden ziyade, mazi ve müstakbele nazar eder."

"Kitab-ı Mübîn ise, âlem-i gaybdan ziyade, âlem-i şehadete bakar. Yani, mazi ve müstakbelden ziyade, zaman-ı hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade, kudret ve irade-i İlâhîyenin bir unvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübîn, kader defteri ise; Kitab-ı Mübîn, kudret defteridir." (Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat, HAŞİYE)

İmam-ı Mübîn de Kitab-ı Mübîn de Levh-i Mahfuz’un defterleri, ama aralarında fark var.

Bu ince farkı, şu ifadelerde bir derece anlayabiliyoruz:

“Evet bir çekirdekte, hem bedihî olarak, irade ve evamir-i tekviniyeninunvanı olan 'Kitab-ı Mübîn'den haber veren ve işaret eden, hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlahînin bir unvanı olan İmam-ı Mübîn’den haber veren ve remz eden iki kader tecellisi var:"

"Bedihî kader ise, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın, maddî keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki, sonra göz ile görünecek. Nazarî ise, o çekirdekte, ondan halk olunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki, tarihçe-i hayat namıyla tabir edilen vakit-bevakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller; o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderî miktarı vardır.” (Sözler, Yirminci Söz'ün İkinci Makamı)

Şu noktanın gözden uzak tutulmaması gerekiyor: “Yazma” denilince harf harf kaleme almayı anlamak eksik olur. Genlerin dizilişi yazı yazmakdan çok farklıdır. Hafızanın bir şeyi kaydetmesi de daktiloyla yazmaya benzemez. Bir teyp bandına yahut video kasetine de sözler ve hadiseler kalemle kaydedilmiyorlar.

İşte her şeyin ve her hadisenin, Levh-i Mahfuz’un defterleri olan İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn’de yazılması bunların çok ötesinde bir keyfiyetledir. Bu kaydın da harflerle, kelimelerle alakası yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bikrbikr
EVET KISMEN ANLADIM ALLAH RAZI OLSUN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bahir
Allah razı olsun 30.sözü okurken bu kavramları tam olarak anlayamamıştım bu şekildeki açılımı çok aydınlatıcı oldu hürmetler...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
meltem
bu örneklerle daha iyi anladım inş. Allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ramazankoc22
Allah razı olsun...Yıllardır okuduğum halde tam anlayamadığım ve pas geçtiğim bir hakikate daha ulaşmış ve tatmin olmuş oldum...Teşekkürler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ahmet hüsrev
TÜM GEDİKLER KAPANIYO SAYENİZDE SEBEB OLANLARDAN RABBİM RAZI OLSUN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Bir ağacın dalının kırılması veya meyvesinin koparılması hangi kitaba dahildir?izah edermisiniz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hem imam-ı mübin hem de kitab-ı mübine girer çünkü kırılma ve koparılma hükmün  kaza olmuş halidir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şeref askar

 kitabı mübin ile levhi mahv ve ispat arasındaki irtibat ve fark tam belirtilmemiş gibi.  

 

Ben şöyle anlıyorum. Yanlışsam düzeltin inşaAllah.

 

Bu iki kavram arasındaki çok ince farkı anlamak için şöyle bir misal verebiliriz;

Kitab-ı mübini bir gerçek kitap gibi düşünürsek o kitabın sahifeleri ve mürekkebi levh-i mahv ve ispat olur.

Aşağıdaki pasajda "kitabeti kudretin sahifesi ve mürekkebi" cümlesindeki kitabeti kudreten, kudret kitabı olan kitab-ı mübin olarak kabul edebiliriz.


Evet herşey'in bir hakikatı olduğu gibi, zaman dediğimiz, kâinatta cereyan eden bir nehr-i azîmin hakikatı dahi "Levh-i Mahv-İsbat"taki kitabet-i kudretin sahifesi ve mürekkebi hükmündedir.
Mektubat (RNK) - 37

"Levh-i Mahv-İsbat" denilen zamanın sahife-i misaliyesinde yazıyor, icadediyor, zerratı tahrik ediyor.
Sözler (RNK) - 594

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kitab-ı mübinin sahifeleri zamandır Çünkü zamanın hakikatı ise levh-i mahv ve ispattır. Ve o sahifenin mürekkebi ise zerrattır. Kudret, zerratı tahrik eder ve kelimatı haliyeyi yazar.

Evet o Furkan'dır ki; şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir.
Sözler (RNK) - 145

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...