"Taallûk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber, büyük bir imtiyaz-ı mutlak ve adem-i iltibasla yapılıyor... Mahall-i taallûku gayr-ı mütenahi olmakla beraber, eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şekilde husule gelir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

6. Taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber, büyük bir imtiyaz-ı mutlak ve adem-i iltibas ile yapılıyor.(1)

Karışıklık ile imtiyaz, yani birbirine karıştırmadan her şeyi yerli yerine koymak fiilleri birbirine zıttır. Bir şey ne kadar karışık ise onu imtiyaz etmek, yani seçip ayrıştırmak o kadar zor olur. Hatta insan açısından bakıldığında iç içe girmiş birbirine çok benzeyen şeyleri tefrik ve temyiz etmek âdeta imkânsız gibidir.

Mesela, birbirine çok benzeyen yirmi çeşit tohumu bir torbaya koyup iyice karıştırdıktan sonra birisi gelip sanki hiç karışmamış gibi yirmi türü birbirinden ayırıp kolaylıkla yerli yerine koyuyor ise, bu şahsın harikulade olduğunu takdir ederiz.

Yeryüzü bir torba, milyonlarca birbirine çok benzeyen tohum, çekirdek, sperm vesaire bu torbanın içinde ve iç içe girmişler. Muazzam bir karışıklık içinde olan yeryüzü sanki hiçbir birbirine karışmamış gibi mükemmel bir temyiz ve tefrik ile terbiye ve tedbir olunuyorlar. En ufak bir karışıklık ve karıştırma olmadan her şey mükemmel bir şekilde birbirinden seçilip ayıklanıyor, bir iş bir işe mani olamıyor.

Şayet -haşa- Allah kainatta ve yeryüzündeki bütün tohum, çekirdek, spermleri birbirine karıştırmış olsa idi (ki birbirine çok benzemeleri karıştırmaya da müsait iken) bugün hayat diye yaşam diye beslenme ve gelişme diye bir şey olamazdı. Allah sonsuz irade, ilim ve kudreti ile hepsini tefrik ve temyiz edip en ufak bir karıştırmaya mahal bırakmıyor.

7. Mahall-i taalluku gayr-ı mütenahî olmakla beraber, eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şekilde husule gelir.(1)

İnsan açısından bir şey çok geniş ve dağınık ise, ona hükmedip ondan güzel işler çıkarmak çok zordur. Bu yüzden insanın bir şeye hükmedip güzel işler çıkarabilmesi için, o şeyin dar ve elinin altında olması gerekiyor. Hem geniş ve dağınık hem de estetik ve güzel işler çıkarmak insan açısından mümkün değildir.

Ama kâinata baktığımızda hem çok büyük ve geniş hem de çok dağınık ve birbirinden uzak olmasına rağmen, sanki çok dar ve derli topluymuş gibi her şey hemen elinin altındaymış gibi mükemmel ve estetik işler ve icraatlar yapılıyor. Yani Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudreti açısından bir şeyin çok geniş ve dağınık olması onu zorlamıyor ona engel olamıyor onu yavaşlatıp kötü işçilik yapmaya zorlayamıyor.

İnsan aciz olduğu için bir şey ne kadar geniş ve dağınık olursa, o şeyi idare edip ondan güzel işler çıkarmak o kadar zor ve meşakkatli oluyor. Ama aciz olmayan Allah için bu söz konusu değildir.

Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudreti açısından uzak yakın, toplu dağınık, geniş dar bir ve müsavidir, güzel ve mükemmel iş yapmasına engel değildir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lasiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

k.toprak

Allah ne muradiniz varsa versin .size ve sevdiklerinize acılar göstermesin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yusuf123321

7. Mahall-i taalluku gayr-ı mütenahî olmakla beraber, eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şekilde husule gelir.

 

Buna verdiğiniz izahın, 7. Fıkra ile ne alakası anlamadım...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Alan genişledikçe o alana hükmedip güzel işler çıkaramak zorlaşır. Kainat çok büyük alan olmasına rağmen kainatta icra edilen işler mükemmel ve kolay olarak icat ediliyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yusuf123321

Eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkânat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken, birden bire gayet muntazam, hakîmâne öyle bir teşahhus vechi veriliyor ki, meselâ herbir insanın yüzünde, bütün ebnâ-yı cinsinden herbirisine karşı birer alâmet-i farika o küçük yüzde bulunduğu ve zâhir ve bâtın duygularıyla, kemâl-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle, o yüz, gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder. Herbir yüz, yüzer cihetle bir Sâni-i Hakîmin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyet-i mecmuasıyla izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın Hâlıkına mahsus bir hâtem olduğunu akıl gözüne gösterir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yusuf123321

Herbir şey, vücudunda, sıfâtında, müddet-i bekâsında hadsiz imkânat, yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit iken, görüyoruz ki, o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyor. Herbir sıfatı da, mahsus bir tarzda ona veriyor. Müddet-i bekâsında bütün değiştirdiği sıfat ve haller dahi böyle bir tahsisle veriliyor. Demek bir muhassısın iradesiyle, bir müreccihin tercihiyle, bir Mucid-i Hakîmin icadıyladır ki, hadsiz yollar içinde hikmetli bir yolda onu sevk eder; muntazam sıfâtı ve ahvâli ona giydiriyor.

Sonra infiraddan çıkarıp, bir terkipli cisme cüz yapar; imkânat ziyadeleşir. Çünkü o cisimde binler tarzda bulunabilir. Halbuki, neticesiz o vaziyetler içinde, neticeli, mahsus bir vaziyet ona verilir ki, mühim neticeleri ve faideleri ve o cisimde vazifeleri gördürülüyor.

Sonra, o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor; imkânat daha ziyadeleşir. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir. İşte, o binler tarz içinde birtek vaziyet veriliyor, o vaziyetle mühim vazifeler gördürülüyor, ve hâkezâ... Gittikçe daha ziyade kat'î bir Hakîm-i Müdebbirin vücub-u vücudunu gösteriyor, bir Âmir-i Alîmin emriyle sevk edildiğini bildiriyor. Cisim içinde cisim, birbiri içinde cüz olup giden bütün bu terkiplerde, nasıl bir nefer, takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, mütedahil o heyetlerden herbirisine mahsus birer vazifesi, hikmetli birer nisbeti, intizamlı birer hizmeti bulunuyor. Hem nasıl ki, senin gözbebeğinden bir hüceyre, gözünde bir nisbeti ve bir vazifesi var. Senin başın heyet-i umumiyesi nisbetine dahi hikmetli bir vazifesi ve hizmeti vardır. Zerre miktar şaşırsa, sıhhat ve idare-i beden bozulur. Kan damarlarına, his ve hareket âsablarına, hattâ bedenin heyet-i umumiyesinde birer mahsus vazifesi, hikmetli birer vaziyeti vardır. Binlerle imkânat içinde, bir Sâni-i Hakîmin hikmetiyle o muayyen vaziyet verilmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...