Tahavvülatı zerrat bahsinin Birinci Nokta'nın Birinci Mebhası'nda anlatılan meselede, zerrerelerin tohumlarda işlediği söyleniyor; bu işleme nasıl oluyor? Tohumu toprağa koyduğumuzda mineralleri kendisi çekmiyor mu?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, kainata birçok kanun ve yasalar koymuştur. Her şey bu kanun ve yasalar dahilinde cereyan ediyor. Bir atom kaderden aldığı yol haritasına göre hareket edip, ona göre şekilleniyor. Tohum da aynı atom gibi kaderin çizdiği haritaya göre hareket ediyor.

Zerrelerin bazısı sakin bir yerde dururken, bazısı da hareket halindedir. Mesela; hava zerreleri hareket edip, herbir bitkinin bünyesinde işlerken, toprak zerreleri sabit olup tohumlara annelik yapıyor.

Üstad bu manaya şöyle işaret ediyor:

"İşte, müteharrik havanın müteharrik zerresi, ya nebâtâta ve hayvânâta, hattâ meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen suretlerin, miktarların teşkilâtını, biçimini bilmesi lâzım geldiği; veyahut onlar bir bilenin emir ve iradesiyle memur olması lâzım geldiği gibi:"

"Sakin toprak, sakin olan her bir zerresi, bütün çiçekli nebâtâtın ve meyvedar ağaçların tohumlarına medar ve menşe olmak kabil olduğundan, hangi tohum gelse ve o zerrede, yani misliyet itibarıyla bir zerre hükmünde olan bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün levazımatına ve teşkilâtına lâzım bütün cihazatı bulunduğundan, o zerrede ve o zerrenin kulübeciği olan o bir avuç toprakta, eşcar ve nebatat ve çiçekler ve meyveler envâı adedince muntazam mânevî makine ve fabrikaları bulunması; veyahut mucizekâr, her şeyi hiçten icad eder ve her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim ve kudret bulunması lâzımdır; veyahut bir Kadîr-i Mutlak, bir Alîm-i Külli Şeyin emir ve izniyle, havl ve kuvvetiyle o vazifeler gördürülür."
(1)

Bir zerrenin vazifesini bitirdikten sonra ayrılıp gitmesi ise; girdiği bünyenin vefat ve dağılmasından sonra boşa çıkmasıdır. Mesela; bir hava zerresi, bir çiçeğin bünyesine girip işledikten sonra, çiçeğin solması ile başka bir bünyeye doğru hareket eder. Sürekli bir devir ile gider ve işler.

Diğer bir husus; Risale-i Nurlarda maksat fenni bir malumat anlatmak değil, tevhide olan delilleri işlemek olduğu için, atomun reaksiyon ve nasıl hareket ettiğini incelemez ve alanı da değildir. Bu gibi malumatlar; fen ilimlerinin konusu ve alanıdır.

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...