Üstadımızın "hareket-i fikriye ile seyahatinde hava âlemini temaşa ve o unsurun sahifesini mütalaa" etmesini "âlem" kelimesini esas alarak izah eder misiniz? Mücmel hakikatin tam vazıh ve mufassal aynelyakîn müşahede edilmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İşte ben لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ve قُلْ هُوَ آ للَّهُ deki hareket-i fikriye ile seyahatimde hava âlemini temaşa ve o unsurun sahifesini mütalâa ederken, bu mücmel hakikatı tam vâzıh ve mufassal aynelyakîn müşahede ettim ve هُوَ'nin lâfzında, havasında böyle parlak bir bürhân ve bir lem'a-yı vâhidiyyet bulunduğu gibi; manasında ve işaretinde gâyet nurani bir cilve-i ehadiyyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tevhid ve هُوَ zamirinin mutlak ve mübhem işareti hangi zâta bakıyor, işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki, hem Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyân, hem ehl-i zikir makam-ı tevhidde bu kudsî kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmelyakîn ile bildim.”(1)

a. Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına ve isimlerine alamet olan, delil olan her şey bir âlemdir, bir işarettir. Bazı zâtlar “âlem” kelimesini terkipler için de kullanmışlardır. Buna göre, her terkip, elementlerden meydana gelmiş ayrı bir âlemdir.

“Âlem” kelimesi çok şümullüdür. Gayb âlemi, şehadet âlemi, sema ve arz âlemleri, melekler âlemi, insanlar âlemi, hayvanlar âlemi, bitkiler âlemi gibi umumî manada çok âlemler olduğu gibi, her bir insan da ayrı bir âlem kabul edilmiştir.

Unsurlar da birer âlemdirler. Üstadımız burada hava için âlem derken, aynı risalede “hava sahifesinden” söz etmiş, havaya aynı zamanda “sayfa” da demiştir.

b. Bu nüktede yazılanlar, yazılmayanlara göre mücmeldir, yani kısa bir hülâsa gibidir. Üstad Hazretleri, bizlerin istifadesine sunduğu bu mücmel hakikati, bütün tafsilatıyla aynelyakin müşahade ettiğini ifade ediyor. Buradaki “müşahede” kelimesi, gözle görme mânâsında değildir, zira hakikatler göz ile değil, kalp ve akıl ile görülürler. “Aynelyakin” kelimesi, bu görmenin çok net ve katî olduğunu ifade eder.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, Hüve Nüktesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...