Hüve Nüktesi

İçerikler


 1. Hüve Nüktesi nerede, hangi tarihte ve ne maksatla telif edilmiştir?

 2. Hüve’nin kelime mânâsı ve bu nüktenin muhteviyatını kısaca açıklar mısınız? Yani “hüve nüktesi” denilince akla ne gelmelidir?

 3. Hüve ile beraber tevhid ifadelerinin zikredilmesindeki hikmet nedir? Lafzında ve maddî cihette bir hayalî ve fikrî seyahat ne mânâ geliyor? İman mesleğinin vücub derecesindeki suhuleti ne demektir?

 4. "Bir çiçeğin yaratılmasını esbaba havale etsek, toprağın her bir zerresinin o çiçeği hâsiyetiyle tanıması lazım gelir." deniliyor. Halbuki modern ilme göre, çiçeklerin farklılıklarının tohumlarındaki DNA sebebiyle olduğu söyleniyor.

 5. "Nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında..." cümlesine binaen; bitkilerin farklılık sebepleri zaten tohumlarında saklı. Toprağın o çiçeklerin hâsiyetlerini bilmesine gerek var mı?

 6. Hüve nüktesinin esrarı anlatılırken; toprağın faaliyeti ve vazifeleri nazara verilmektedir. Bu iki unsur arasında nasıl bir münasebet vardır? Ayrıca “emir ve iradenin bir arşı olan havanın ve rüzgârın” ifadesini açar mısınız?

 7. "Bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, âhize ve nâkileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin..." izah eder misiniz?

 8. Hüve Nüktesi'nde, hava zerrelerinin telsiz, radyo vs. dalgalarını ilettiği yazılmış; hâlbuki elektromanyetik dalgaların yayılması için havaya ihtiyaç yoktur. Bunu nasıl anlamalıyız?

 9. "Kalem-i kudretin hadsiz ve hârika ve muntâzam yazılarına bir sahife olur ve zerreleri, o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi, kalem-i kaderin noktaları bulunur." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 10. “Hüve zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor?” işaretine bir karine-i teayyün o hüccette bulunması...” ifadesini açar mısınız?

 11. Üstadımızın “hareket-i fikriye ile seyahatinde hava âlemini temaşa ve o unsurun sahifesini mütalaa” etmesini âlem kelimesini esas alarak izah eder misiniz? Mücmel hakikatin tam vazıh ve mufassal aynelyakîn müşahede edilmesi ne demektir?

 12. "Hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, mânâda o küçücük kulak ve lisanlara kemâl-i intizamla gelip, çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara girip..." Hava zerresinin intizamlı hareket ettiğini izah eder misiniz?

 13. "Hüvenin lafzında bir lem’a-i vahdaniyet bulunduğu gibi; manasında ve işaretinde de nurani bir cilve-i ehadiyyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid bulunuyor." Bu cümleyi açabilir misiniz?

 14. "Sahife-i hava, hakkalyakin, aynelyakîn, ilmelyakîn derecesinde bedahetle..." Hüve Nüktesindeki bu bölümde, hakkalyakin neden ilk sıraya alınmış olabilir? Yakînin mertebeleri hakkında bilgi verir misiniz?

 15. Havanın, “kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun âlemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv-ispat namında yazar bozar tahtası” olmasını açıklar mısınız?

 16. Hava unsurunun nakl-i asvat vazifesini biraz açıklar mısınız? Havanın, emir ve iradenin arşı olması ne demektir? Âlem-i misâl hakkında bilgi verir misiniz?

 17. Hüve Nüktesi'nin muhtasar bir izahını yapar mısınız?

Yükleniyor...