Block title
Block content

Hüve Nüktesi

İçerikler

 1. "...bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, âhize ve nâkileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin..." Açıklar mısınız?

 2. "Bir çiçeğin yaratılmasını esbaba havale etsek, toprağın her bir zerresinin o çiçeği hasiyetiyle tanıması lazım gelir." deniliyor. Halbuki modern bilime göre, çiçeklerin farklılıkları tohumlarındaki DNA sebebiyle olduğu söyleniyor.

 3. "Bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar mânevî şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin." izah eder misiniz?

 4. "Nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında..." cümlesine binaen; bitkilerin farklılık sebebleri zaten tohumlarında saklı. Toprağın o çiçeklerin hasiyetlerini bilmesine ne gerek var?

 5. "Radyo namını takmakla, bu elektrik ve havanın temevvücatı namını vermekle, o yüz bin nimetlere küfran perdesini çekmek, aynen o misal gibi,.." Bu konuyu açar mısınız, sebeplere vermek yanlış mıdır?

 6. Bizim ağzımızdan çıkan her hava zerresi kelime, cümle olarak aynı anda, zamansız dünyanın her tarafında yaratılıyor mu?

 7. Burada hüve nüktesinin esrarı anlatılırken; toprağın faaliyeti ve vazifeleri nazara verilmektedir. Bu iki unsur arasında nasıl bir münasebet vardır?

 8. Hüve ile beraber: La ilahe illahu ve Kul huvellahu gibi tevhit ifadelerinin zikredilmesindeki hikmet nedir?

 9. Hüve Nüktesi nerede, hangi tarihte ve ne amaçla telif edilmiştir?

 10. Hüve Nüktesi'nde "...Emir ve iradenin bir arşı olan havanın,.." cümlesini açıklar mısınız?

 11. Hüve Nüktesi'nde, hava zerrelerinin telsiz, radyo vs. dalgalarını ilettiği yazılmış; oysa elektromanyetik dalgaların yayılması için havaya ihtiyaç yoktur. Bunu nasıl anlamalıyız?

 12. Hüve Nüktesi'nin muhtasar bir izahını yapar mısınız?

 13. Hüve’nin kelime manası ve bu nüktenin muhteviyatını kısaca açıklar mısınız? Yani “hüve nüktesi” denilince akla ne gelmelidir?

 14. Risalelerde, radyodaki seslerin melekler tarafından taşındığına benzer bir söylem veya bir teşbih var mıdır?

 15. Tarih boyunca konuşulan seslerin açığa çıkarılması nasıl olacak? Ses dalgalarından mı yoksa sesin kendisinden mi? Ve bütün bu ses dalgaları veya sesin kendisi tek bir zerrenin içinden mi çıkarılacak, yoksa kainattan mı toplanacak?

 16. Üstad, radyodan bahsederken hava zerrelerinin radyo dalgalarını yaymasından söz ediyor. Oysa bazı çevreler radyo dalgalarının yayılmasının hava zerreleri ile alakası olmadığını, dalgaların kendi enerjileri ile yayıldığını söylemektedirler.

 17. "Hû" Zamiri, Mutlak ve Müphem Bırakılmıştır, İfadesinin Anlamı Nedir?

 18. "Kalem-i kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sahife olur. Ve zerreleri, o kalemin uçları; ve zerrelerin vazifeleri dahi, Kalem-i kaderin noktaları bulunur." İzah eder misiniz?

 19. Hava sahifesi “…Kâlem-i kudretin hadsiz ve hârika ve muntâzam yazılarına bir sahife olur ve zerreleri, o kâlemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi, kâlem-i kaderin noktaları bulunur.” Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 20. Hüve Nüktesi'ndeki; "lâfzında, havasında" kelimeleri ile "mânâsında, işaretinde" kelimeleri irtibatlı mı? "Mânâsında ve işaretinde" ne demektir?

 21. “Hû”nun lâfzında, havasında böyle parlak bir burhan ve bir lem’a-i Vâhidiyet bulunduğu gibi, mânâsında ve işaretinde gayet nuranî bir cilve-i Ehadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tevhid..." Burayı izah eder misiniz?

 22. "Evet, meselâ bir nokta beyaz kâğıtta iki üç nokta konulsa karıştığı; ve bir adam, muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı,.." Örnekler verip izah eder misiniz?

 23. "Hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, mânâda o küçücük kulak ve lisanlara kemâl-i intizamla gelip, çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara girip o gayet incecik lisanlardan,.." Hava zerresinin düzenli hareket ettiğinin izahı?

 24. "Hüve Nüktesi"ndeki hava unsurunun seslerin naklinde nasıl düzenli intizamlı hareket ettiğini örneklerle izah edermisiniz?

 25. Hava unsurunun, Hüve Nüktesi'nde sözü edilen görevlerine bilim adamları nasıl bakıyorlar?

 26. Havanın, “kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun âlemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv-ispat namında yazar bozar tahtası” olmasını açıklar mısınız?

 27. Üstad’ımız “hareket-i fikriye ile seyahatinde hava âlemini temaşa ve o unsurun sahifesini mütalaa ederken,..” ifadesinde hava için âlem, unsur için sahife tabirini kullanmıştır. Acaba neyi kastetmiş olabilir?

 28. "...hava unsuru da bir (hüve) olarak âlem-i misal ve âlem-i manaya bir anahtar oldu.” deniyor. Alem-i misal ve alem-i manaya anahtar olmasını nasıl anlayabiliriz?

 29. "Âlem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisat-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor." Burada geçen "fotoğraflar" manasının mahiyeti nedir?

 30. "Alem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisât-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor... Cennette saadet-i ebediye ashablarına da dünya maceralarını ve eski hâtıratlarını,.." Bu paragrafı izah eder misiniz?

 31. "Emir ve irade-i İlâhiyenin bir arşı olduğunu kat’î bir surette ispat ediyor. 'Hüve' anahtarıyla havanın maddî cihetindeki bu acaibi gördüğüm gibi, hava unsuru da bir 'Hû' olarak,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 32. Hava unsurunun yalnız nakl-i asvat vazifesinde mezkur cilve-i vahdaniyeti izhar etmesi ne demektir? Havanın, emir ve iradenin arşı olmasının farklı bir anlamı var mı? Havanın da bir هُوَ olarak âlemi misal ve âlemi manaya bir anahtar olmasının izahı?

 33. Her bir hava zerresi, Hazret-i Âdem (as)’den günümüze kadar her şeyin sûret ve sîretini karıştırmadan muhafaza etmekte midir?

 34. Hüve Nüktesi'nde Üstad, nihayetsiz fotoğrafın nihayetsiz fotoğraf makineleri (zerreler ya da atomlar vasıtası) ile çekildiğini söylüyor. Bu kabiliyeti Allah (c.c.) zerreye ya da atoma vermiş. Bu özellik sadece hava zerresine mi mahsustur?

Yükleniyor...