Hüve Nüktesi

İçerikler


 1. Hüve Nüktesi nerede, hangi tarihte ve ne amaçla telif edilmiştir?

 2. Hüve’nin kelime manası ve bu nüktenin muhteviyatını kısaca açıklar mısınız? Yani “hüve nüktesi” denilince akla ne gelmelidir?

 3. Hüve ile beraber tevhit ifadelerinin zikredilmesindeki hikmet nedir? Lafzında ve maddi cihette bir hayali ve fikri seyahat ne anlama geliyor? İman mesleğinin vücub derecesindeki suhuleti ne demektir?

 4. "Bir çiçeğin yaratılmasını esbaba havale etsek, toprağın her bir zerresinin o çiçeği hasiyetiyle tanıması lazım gelir." deniliyor. Halbuki modern bilime göre, çiçeklerin farklılıkları tohumlarındaki DNA sebebiyle olduğu söyleniyor.

 5. "Nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında..." cümlesine binaen; bitkilerin farklılık sebebleri zaten tohumlarında saklı. Toprağın o çiçeklerin hasiyetlerini bilmesine ne gerek var?

 6. Hüve nüktesinin esrarı anlatılırken; toprağın faaliyeti ve vazifeleri nazara verilmektedir. Bu iki unsur arasında nasıl bir münasebet vardır? Ayrıca “emir ve iradenin bir arşı olan havanın ve rüzgârın” ifadesini açar mısınız?

 7. "...bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, âhize ve nâkileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin..." Açıklar mısınız?

 8. "Telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar ... Kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin." yerine "Zerreler emr-i ilahi ile yirmi dokuz harfi naklediyorlar." denilseydi daha doğru ve bilimsel olmaz mıydı?

 9. Hüve Nüktesi'nde, hava zerrelerinin telsiz, radyo vs. dalgalarını ilettiği yazılmış; oysa elektromanyetik dalgaların yayılması için havaya ihtiyaç yoktur. Bunu nasıl anlamalıyız?

 10. "Kâlem-i kudretin hadsiz ve hârika ve muntâzam yazılarına bir sahife olur ve zerreleri, o kâlemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi, kâlem-i kaderin noktaları bulunur." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 11. “Hû”nun lâfzında, havasında böyle parlak bir burhan ve bir lem’a-i Vâhidiyet bulunduğu gibi, mânâsında ve işaretinde gayet nuranî bir cilve-i Ehadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tevhid..." Burayı izah eder misiniz?

 12. "Hû’ zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi Zâta bakıyor?" ne demektir?

 13. "Evet, meselâ bir nokta beyaz kâğıtta iki üç nokta konulsa karıştığı; ve bir adam, muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı,.." Örnekler verip izah eder misiniz?

 14. Üstad’ımız “hareket-i fikriye ile seyahatinde hava âlemini temaşa ve o unsurun sahifesini mütalaa ederken,..” ifadesinde hava için âlem, unsur için sahife tabirini kullanmıştır. Acaba neyi kastetmiş olabilir?

 15. "Hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, mânâda o küçücük kulak ve lisanlara kemâl-i intizamla gelip, çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara girip o gayet incecik lisanlardan,.." Hava zerresinin düzenli hareket ettiğinin izahı?

 16. Hava unsurunun, Hüve Nüktesi'nde sözü edilen görevlerine bilim adamları nasıl bakıyorlar?

 17. "Sahife-i hava, hakkalyakin, aynelyakîn, ilmelyakîn derecesinde bedahetle..." Hüve Nüktesindeki bu bölümde, hakkalyakin neden ilk sıraya alınmış olabilir?

 18. Havanın, “kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun âlemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv-ispat namında yazar bozar tahtası” olmasını açıklar mısınız?

 19. "Hüve Nüktesi"ndeki hava unsurunun seslerin naklinde nasıl düzenli intizamlı hareket ettiğini örneklerle izah edermisiniz?

 20. Hava unsurunun yalnız nakl-i asvat vazifesinde mezkur cilve-i vahdaniyeti izhar etmesi ne demektir? Havanın, emir ve iradenin arşı olmasının farklı bir anlamı var mı? Havanın da bir هُوَ olarak âlemi misal ve âlemi manaya bir anahtar olmasının izahı?

 21. "Alem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisât-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor... Cennette saadet-i ebediye ashablarına da dünya maceralarını ve eski hâtıratlarını,.." Bu paragrafı izah eder misiniz?

 22. Hüve Nüktesi'nin muhtasar bir izahını yapar mısınız?

Yükleniyor...