Block title
Block content

Ahlak-ı İlahiye Risalelerde nasıl anlatılıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların özünü ve esasını Allah’ın isim ve sıfatları teşkil etmektedir. Yani Risale-i Nurlar bütün temelini ve esasını Allah’ın isim ve sıfatlarına bina etmiştir ki, Allah’ın ahlakına en somut ve en bariz örnek onun isim ve sıfatlarıdır. Öyle ise Risale-i Nurlarda isim ve sıfatlar hakkında telif edilmiş ne kadar  risaleler varsa, bir cihetle Allah’ın ahlakını izah ediyor, demektir.

Mesela, Otuzuncu Lem'a'daki "İsm-i Kuddûs'ün bir nüktesi" diye başlayan bahis, Allah’ın nezih ve kudsi halleri, eserleri ile ispat ediliyor. Onun devamındaki diğer beş isim de diğer beş İlahi ahlaka işaret eder... Meseleye böyle bakacak olursak Risale-i Nurlar sadece Allah’ın varlığını ve birliğini ispat etmekle kalmıyor  Onun bütün hal ve keyfiyetlerine karine şeklinde işaret ediyor.

Bu konuda bakış açımızı ifade eden en somut yer ise ene bahsinde (Otuzuncu Söz) izah edilmektedir, şöyle ki:

"Nübüvvet ise, gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlâk-ı İlâhiye ile ve secâyâ-yı hasene ile tahallûk etmekle beraber,  aczini bilip kudret-i İlâhiyeye iltica, zaafını görüp kuvvet-i İlâhiyeye istinad, fakrını görüp rahmet-i İlâhiyeye itimad, ihtiyacını görüp gınâ-yı İlâhiyeden istimdad, kusurunu görüp aff-ı İlâhîye istiğfar,  naksını görüp kemâl-i İlâhîye tesbihhân olmaktır diye, ubûdiyetkârâne hükmetmişler.(...)"

"Meselâ, nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki düsturî neticelerinden  تَخَلَّقُوا بِاَخْلاَقِ اللهِ kaidesiyle, 'Ahlâk-ı İlâhiye ile muttasıf olup Cenâb-ı Hakka mütezellilâne teveccüh edip, acz, fakr, kusurunuzu bilip dergâhına abd olunuz.' düsturu nerede? Felsefenin 'Teşebbüh-ü bi’l-Vâcib insaniyetin gayet-i kemâlidir.' kaidesiyle, 'Vâcibü’l-Vücuda benzemeye çalışınız.' hodfuruşâne düsturu nerede? Evet, nihayetsiz acz, zaaf, fakr, ihtiyaçla yoğrulmuş olan mahiyet-i insaniye nerede? Nihayetsiz Kadîr, Kavî, Ganî ve Müstağnî olan Vâcibü’l-Vücudun mahiyeti nerede?"(1)

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...