"Çekirdek ve tohumdaki gibi, bir kısım zerreler öyle manevi bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar." Bunların hususiyeti nedir; nur, letafet ve meziyet ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zihayat cisimlerin zerratı içinde, çekirdek ve tohumdaki gibi, bir kısım zerreler öyle manevi bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki, sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer." (Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.)

Üstad Hazretlerinin Lem’alar isimli eserinden iktibas yaparak, suale cevap vermek daha münasip olacaktır:

"Cemadat kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden esma-i İlahiye hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtriyelerinin imtisalinde, Nuru'l-Envar'ın isimlerine birer makes, birer ayna hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder. Mesela, nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası zatında ziyasız, ehemmiyetsiz iken, safi kalbiyle Güneş'e yüzünü çevirse o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası, Güneş'in bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder."

"İşte bu misal gibi zerrat ve mevcudat, cemal-i mutlak ve kemal-i mutlak sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in isimlerine vazifeperverlik cihetinde ayna olmalarıyla, o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir derece-i zuhura ve tenevvüre çıkıyorlar. Madem vazife cihetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar; lezzet mümkün ve kabil ise yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler gayet lezzet ile o vazifeleri görüyorlar, denilebilir." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Sekizinci Nota.)

Çekirdek ve tohumdaki zerreler hem Allah’ın Hafîz, Alîm, Hâkim, Fettah isimlerine ayinedarlık yapıyorlar hem de ağacın büyümesi esnasında, yaprak, çiçek ve meyveleri ile münasabeti olması cihetiyle bir ruh gibi, bir sultan gibi nur, letafet ve meziyet sahibi oluyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...