"Çekirdek ve tohumdaki gibi, bir kısım zerreler öyle mânevî bir nura, bir letâfete, bir meziyete mazhar oluyorlar." Bunların özelliği nedir; nur, letafet ve meziyeti de nazara alarak izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Zîhayat cisimlerin zerrâtı içinde, çekirdek ve tohumdaki gibi, bir kısım zerreler öyle mânevî bir nura, bir letâfete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki, sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer.”(1)

Üstad Hazretlerinin Lem’alar isimli eserinden alıntı yaparak, soruya cevap vermek uygun olur:

“Cemadat kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden esma-i İlahiye hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtriyelerinin imtisalinde, Nuru'l-Envar'ın isimlerine birer ma'kes, birer âyine hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder. Mesela, nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası zatında ziyasız, ehemmiyetsiz iken, safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası, güneşin bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder."

"İşte bu misal gibi zerrat ve mevcudat, cemal-i mutlak ve kemal-i mutlak sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in isimlerine vazifeperverlik cihetinde âyine olmalarıyla, o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir derece-i zuhura ve tenevvüre çıkıyorlar. Madem vazife cihetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar; lezzet mümkün ve kabil ise yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler gayet lezzet ile o vazifeleri görüyorlar, denilebilir.”(2)

Çekirdek ve tohumdaki zerreler hem Allah’ın Hafız, Âlim, Hâkim, Fettah isimlerine ayinelik yapıyorlar hem de ağacın gelişimi esnasında, yaprak, çiçek ve meyveleri ile münasabeti olması cihetiyle bir ruh gibi, bir sultan gibi nur, letafet ve meziyet sahibi oluyorlar.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.
(2) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Sekizinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...