Dokuzuncu Hakikat'te, Bab-ı İhya ve İmate’nin İsm-i Kayyum’la münasebetini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhya; hayat verme; imate ise ölümü verme fiilidir. Bu İlâhî fiillerin icra edilmesiyle Muhyi (hayatı veren) ve Mümit (ölümü veren) isimleri tecelli eder. Yeryüzünde hayat sahiplerinin yaratılmasıyla birlikte Rezzâk, Rahmân, Rahîm, Şâfi gibi nice isimler de tecelli ederler. Cenâb-ı Hakk’ın cemal ve kemaline ayna olan bu canlı varlıklar, bu kâinatın yaratılışına sebep oldukları gibi, devam etmesine, ayakta durmasına da sebeptirler. Buna göre, Kayyum ismiyle Muhyi ismi arasında yakın bir alâka vardır.

Beden ruhla kıyam bulduğu ve devam ettiği gibi, bu âlemin ayakta durması, varlığını devam ettirmesi de hayata hizmeti içindir. Şu muhteşem kâinat milyonlarca sene sadece bitkilere hizmet etmiş, o günkü ağaçların, çiçeklerin yarı canlı dediğimiz noksan hayatları bile âlemin devamına sebep olabilmiştir. Daha sonra hayvanlar, en sonunda da insanlar yaratılmıştır.

İnsanın yaratılmasıyla yeryüzündeki hayat kemalini bulmuştur. Ahirete tarla olarak yaratılan dünya, insanların iman ve küfürleriyle, ibadet ve isyanlarıyla, adalet ve zulümleriyle ahiret âlemine sürekli olarak mahsul göndermiştir. İmtihan süresi dolan insanlar imate (ölümü verme) fiiliyle bu dünyadan berzah âlemine sevk edilmişler yerlerine yeni insanlar aynı salona alınmışlar, aynı imtihana tâbi tutulmuşlardır. Kâinat bu imtihan süresi tamamlanıncaya kadar “Kayyum” isminin tecellisiyle ayakta duracak, dünya cennet ve cehennem meyveleri vermeye devam edecektir.

“... Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (asm) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse, kâinat divane olacak ve Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak.”(1)

(1) bk. Lem’alar, Otuzuncu Lem'a, Beşinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Şu muhteşem kâinat milyonlarca sene sadece bitkilere hizmet etmiş DEMİŞSİNİZ daha sonra hayvanlar yaratıldı daha sonrada insanlar yaratıldı demişsiniz. İNSAN YARATILMASI CENNETTE OLMADIMI. CEVAPTA BİTKİLERLERLE İLGİLİ DÜNYADA MİLYONLARCA SENE SADECE ONLARA HİZMET EDİLDİ DEMENİZ DELİLLİMİ. ALLAH CELLE CELALÜH ADEM ALEYHİSELAMI İNDİRMEK İÇİN BİR ANDA YARATMIŞ OLAMAZMI DÜNYAYI. "Muhakkak ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden,(her) işi idâre eden Allah’dır! O’nun izni olmadan hiçbir kimse şefâat edici değildir! İşte Rabbiniz olan Allah budur, o hâlde O’na ibâdet edin! Artık (iyice düşünüp) ibret almaz mısınız? YUNUS 3"
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bilim evrenin milyarlarca yılda oluştuğunu ifade ediyor. Altı gün ifadesi dünya ölçeğinde bir altı gün ile sınırlı değildir. Dünya ölçeği sadece bir şubesidir. Oysa dev gezegenlerin gün kavramı milyonlarca dünya günü ile ifade edilmektedir. Ayrıca evrenin bir tertip ile yaratılması ve bunun camidat, nebatat, hayvanat ve insan şeklinde gitmesi çok açık ve bir çok müfessirin kabul ettiği bir gerçektir. Ayetle de çelişen bir tarafı yoktur. Barla Lahikasında altı gün ifadesi tefsir edilmektedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
bu konu ile ilgili bilimin ve müfessirlerin açıklamalarından örnekler verirmisiniz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İbrahim Hakkı Marifetnamesi'nde meseleyi şöyle nakleder: "Allah'ın emriyle felekler ve yıldızlar hareket edip dört unsur, (ateş, hava, su ve toprak) birbirlerine karışır ve birleşir. Bu karışım ve birleşmeden önce madenler meydana gelir. Bundan da bitkiler, maden ve bitkilerin birleşmesinden de hayvanlar meydana gelir ve hayvan soyu kemalini, en uygun şeklini bulunca insan hasıl olur." (Hakkı, İ., Marifetname, s.29).

El-Cahız, İhsan-üs-Safa, İbn-i Miskeveyh, Nizam-i Aruzi Semerkandi, Nasır-ı Tusi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhammed Kazvini, İbn-i Haldun, Kınalızade Ali Efendi, Abdü'l-Kadir-i Bidil gibi İslam alimleri ve felsefeciler, bu konuyla alakalı olarak, ufak tefek ifade farklılıklarının ötesinde, esasta aynı manaları tekrar ettikleri için, onların görüşlerine yer vermeye gerek görmedik.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
VERDİĞİĞNİZ CEVAPTA HAVADA KALAN BİR CEVAP İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ BUNLARI NERE DAYANDIRIYOR.BİR YERE DAYANDIRDIĞI GÖZÜKMÜYOR CEVAPTA.EVRİM TEORİSİNDEN FARKI NE BUNUN ANLAMADIM. BİRDE ADEM ALEYHİSELAM CENNETTEN DÜNYAYA İNDİRİLMESİ NEDEN KONU OLMUYOR. İNSANIN YARATILMASINDA BİTKİDEN HAYVANDAN SONRA YARATILMASINA GEREKÇE OLACAK BİR NEDEN GEREK. İNSAN CENNETTE YARATILDIĞINA GÖRE BİTKİ VE HAYVANDAN SONRA YARATILDI DENMESİNİN NEDENİ NE. KAİNATLA ALAKA NE. HEPSİ BİR ANDA YARATILMIŞ OLAMAZMI.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...