Dokuzuncu Hakikat

İçerikler


 1. Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikat hakkında özet bilgi verir misiniz?

 2. Dokuzuncu Hakikat'te, Bab-ı İhya ve İmate’nin İsm-i Kayyum’la münasebetini izah eder misiniz?

 3. "Üç yüz binden ziyade enva-ı mahlûkatı haşr ve neşredip kudretini gösteren" ifadesinden şöyle bir soru akla geliyor: Dünyevî haşr ve neşr ile kıyametteki haşr ve neşr arasında fark var mıdır?

 4. "Ve o haşr ü neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde, nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini göster..." İhtilattan kasıt nedir? Biyoloji okuyan arkadaşa kabul ettiremiyoruz, zaten o çekirdeğin içinde o program var diyor?

 5. "Beşeri şecere-i kâinatın en cami, en nazik ve en nazenin ve en nazdar ve en niyazdar meyvesi olarak yaratıp" ifadesinde geçen sıfatların diğer mahlukatla mukayesesini yapabilir misiniz?

 6. "Beş altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatat,.." cümlesine göre; Üstad hâdisenin kısalığına işareten mi beş altı gün demiş, yoksa gerçekten beş altı gün sürüyor mu? Bir de hayvanatın haşr ü neşrine misal verir misiniz?

 7. "Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihyâ edip iade ediyor." Buradaki bitki ve ağaçları anlıyorum, ama hayvanların dirilmesi nasıl oluyor? Burada kastedilen, kış uykusundan uyanmaları mı?

 8. "Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet sûretinde icad etmesi" ne anlama geliyor? Bununla kimler kastediliyor? Ayrıca insanların haşirde ihyası; ayniyle mi, misliyle mi olacak?

 9. "Acaba, muciznümâ bir kâtip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş..." Burayı devamıyla izah eder misiniz?

 10. "Bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün hâlde..." ifadesini izah eder misiniz?

 11. "Arzın sahifesinde üç yüz binden ziyade envaı kudret ve kader kalemiyle, ahsen-i sûret üzere yazar." cümlesinde kastedilen kimlerdir? Eğer kastedilen bütün mahlûkat ise; insanın ahsen-i takvimde yaratılmasıyla nasıl bağdaştırabiliriz?

 12. "Evet, en büyük bir ağacın ruh programını, bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder, denilir mi?.." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zât-ı Kadir..." Sapan taşı benzetmesini açar mısınız?

 14. "Haşre mâni hiçbir şey yoktur. Muktazi ise, her şeydir." İzah eder misiniz?

 15. "Beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan..." Dünya için neden "beşik ve gemi" kelimeleri kullanılmış olabilir?

 16. Allah'ın, seyyaratı meleklerine tayyare yapmasının, haşirle ne gibi bir alâkası vardır?

 17. "Geçici, devamsız, bikarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umur-u dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz." Burayı bilhassa "tekemmülsüz umur-u dünya" ile izah eder misiniz?

 18. Zâhirden Hakikate geçen ve Allah’ın kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulûb-u münevvere aktabı ve bütün ukûl-u nuraniye erbabı olanlar kimlerdir?

 19. "Hulfü’l-vaad ise, hem zillet, hem tezellüldür." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "İstidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki, salâh ve hayrı kabule liyâkati kalmaz." cümlesini açıklar mısınız? "Küfrün adem-i affını iktiza eder." Küfrün neden affa liyakatı yoktur? Kalblerin mühürlenmesi böyle mi olmaktadır?

 21. "Kesretçe tevatür derecesindedirler, keyfiyetçe icma kuvvetindedirler." İzah eder misiniz, "tevatür" ve "icma" ne demektir, farkları nedir?

 22. "Dünya bir mezraadır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, cehennem ise birer mahzendir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...