Block title
Block content

Dokuzuncu Hakikat

İçerikler

 1. "Bâb-ı İhyâ ve İmâtedir. İsm-i Hayy-ı Kayyûmun, Muhyî ve Mümîtin cilvesidir." Haşir Risalesi'nin Dokuzuncu Hakikat'ını biraz izah eder misiniz?

 2. "Beş altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatat,.." cümlesine göre; Üstad hadisenin kısalığına işareten mi beş altı gün demiş, yoksa gerçekten beş altı gün sürüyor mu? Bir de hayvanatın haşr ü neşrine misal verir misiniz?

 3. "Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihyâ edip iade ediyor." Buradaki bitki ve ağaçları anlıyorum, ama hayvanların dirilmesi nasıl oluyor? Burada kastedilen, kış uykusundan uyanmaları mı?

 4. "Rububiyetini gösteren; ve beşeri, şecere-i kâinatın en cami’ ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek herşeyi ona musahhar kılmakla,.." ifadelerini izah eder misiniz?

 5. "Ve o haşr ü neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde, nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini göster..." ihtilattan kasıt nedir? Biyoloji okuyan arkadaşa kabul ettiremiyoruz, zaten o çekirdeğin içinde o program var diyor?

 6. Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikatı açıklar mısınız? (Bab-ı İhya ve İmate). Bu hakikatı ispat eden örnekler vermeniz mümkün mü?

 7. “Beşeri şecere-i kâinatın en cami, en nazik ve en nazenin ve en nazdar ve en niyazdar meyvesi olarak yaratıp” ifadesinde geçen sıfatların diğer mahlukatla mukayesesini yapabilir misiniz?

 8. “Üç yüz binden ziyade enva-ı mahlukatı haşr ve neşredip kudretini gösteren” ifadesinde; dünyevî haşr ve neşr ile, kıyametteki haşr ve neşr arasında fark var mıdır?

 9. "Acaba, muciznümâ bir kâtip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş..." Burayı devamıyla izah eder misiniz?

 10. "Arzın sahifesinde üç yüz binden ziyade envaı kudret ve kader kâlemiyle, ahsen-i sûret üzere yazar." cümlesinde kast edilen kimlerdir? Eğer kast edilen bütün mahlukat ise; insanın ahsen-i takvimde yaratılmasıyla nasıl bağdaştırabiliriz?

 11. Dokuzuncu Hakikat'te, Bab-ı İhya ve İmate’nin İsm-i Kayyum’la münasebetini izah eder misiniz?

 12. Onuncu Söz, Dokuzuncu Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

 13. “Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet sûretinde icad etmesi” ne anlama geliyor? Bununla kimler kast ediliyor? Ayrıca insanların haşirde ihyası; ayniyle mi, misliyle mi olacak?

 14. "Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip muhafaza eden Zat-ı Hakîm-i Hafîz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi?" Alimler bitki ruhsuz demişler. Üstad "ruh programı" diyor, izah?

 15. "Evet, en büyük bir ağacın ruh programını, bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder, denilir mi?.." Devamıyla izahı?

 16. "Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını bütün cesetlerin taburlarında kemal-i intizam ile zerratı كُنْ فَيَكُونُ ile kaydedip yerleştiren,.." cümlesini açıklar mısınız?

 17. "Küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir..." Sapan taşı benzetmesini açar mısınız?

 18. Sonbaharda doğanın ölümünü ve ilkbaharda yeniden canlandırılmasını, yoktan var olmaya örnek olarak göstermişsiniz; konuyu açıklar mısınız?

 19. "Beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan..." Dünya için neden "beşik ve gemi" kelimeleri kullanılmış olabilir?

 20. "Hulfü’l-vaad ise, hem zillet, hem tezellüldür." cümlesini izah eder misiniz?

 21. "İstidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki, salâh ve hayrı kabule liyâkati kalmaz." cümlesini açıklar mısınız?

 22. "Küfrün adem-i affını iktiza eder." Küfrün Neden Affa Liyakatı Yoktur?

 23. Allah'ın, seyyaratı meleklerine tayyare yapmasının, haşirle ne gibi bir bağlantısı vardır?

 24. Zahirden Hakikate geçen ve Allah’ın kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulûb-u münevvere aktabı ve bütün ukûl-u nuraniye erbabı olanlar kimlerdir?

 25. Haşir bahsinde, "Kesretçe tevatür derecesindedirler, keyfiyetçe icma kuvvetindedirler." deniyor. Burda ne anlatılmak isteniyor, tevatür ve icma ne demektir, farkları nedir?

Yükleniyor...