İkinci Sual

İçerikler


 1. "Cemel Vakası"nda iki tarafta da ölenlerin şehit olduğu söyleniyor, konu hakkında bilgi verir misiniz? Burada sahabeler yedi kebairden olan öldürme fiilini mi işlemiş oluyorlar?

 2. "Hz. Ali, adalet-i mahzayı esas edip, Şeyheyn zamanındaki gibi..." Siyer-i Nebi'de "adalet-i izafiye"nin örnekleri var mıdır?

 3. "Şeyheyn zamanı" ve "Cemel Vakası" hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir." Buradaki "Hamiyet namına rızasıyla olsa" konusunu izah edip misal verir misiniz?

 5. "Bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir..." şeklinde bir ifade Risalelerde geçiyor mu?

 6. "Cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa, o başka meseledir." Bir insan, vatan için, hamiyet namına deyip, kendini ihtiyaç olsa öldürse Allah katında mesul olmaz mı?

 7. Adalet-i izafiye zulüm müdür? "Adalet-i mahza kabili tatbik ise adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür." deniliyor. Hz. Ayşe ve arkadaşları katilleri bulmak için, aralarında belki masumların da bulunacağı kişileri cezalandırmak istemişlerdi?..

 8. Üstad "Hazret-i Ali’nin içtihadı musîb ve mukàbilindekilerin hata ise de..." diyor. O dönem karışık olduğu için; muhaliflerin içtihatları daha isabetli görünüyor. İzah eder misiniz?

 9. Üstad, sahabelerin birbirlerini katletmelerine "içtihat" diyor. Birbirlerini öldürmeden çözüm bulunamaz mıydı?

 10. "Amma Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffin'de Hazret-i Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise, hilâfet ve saltanatın muharebesidir..." Bu konuya bakış açımız nasıl olmalıdır?

 11. "Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi, saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler." Hz. Muaviye saltanatı nasıl kullandı; ruhsattan maksat nedir?

 12. "Saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebep değiller, bahanelerdir." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Arap milletine karşı bir fikr-i intikam bulunması, Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının sâfi ve parlak mesleklerine halel verip mağlûbiyetlerine sebep olmuş." Hz. Hüseyinin ordusu yoktu ki, yetmiş beş kişilik aile efradı vardı. Konuyu açar mısınız?

 16. "Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının sâfi ve parlak mesleklerine halel verip mağlûbiyetlerine sebep olmuş." Yezid, ordusundaki çapulculara rağmen neden mağlup olmuyor?

 17. "Hazret-i Hüseyin, rabıta-i diniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, tâ makam-ı şehadeti ihraz etmiş." Karşı safta Müslüman olarak ölenler şehit midir? İki taraf da şehit sayılır mı, ölçü tam olarak nedir?

 18. Hz. Hüseyin'in ordusuna intikamkarane katılanların muvaffakiyetsizliğe sebep olduğunu biliyoruz. Savaşların kaybedilmesinde böyle bir ölçü olabilir mi? Peygamber Efendimizin ordusunda daha şerli olan münafıklar vardı, fakat aynı akibet yaşanmamıştır?..

 19. Üstad, dünya saltanatının Ehl-i beyte yaramadığını, onların manevi saltanatın öncüleri olduklarını söylüyor. Tarih içinde Ehl-i beyte yakın olarak kurulan devletlerin yıkılma sebeplerine bu açıdan bakılabilir mi?

Yükleniyor...