İkinci Sual

İçerikler


 1. "Hz. Ali, adalet-i mahzayı esas edip, Şeyheyn zamanındaki gibi..." Siyer-i Nebi'de "adalet-i izafiye"nin misalleri var mıdır?

 2. "Şeyheyn zamanı" ve "Cemel Vakası" hakkında bilgi verir misiniz?

 3. "Cemel Vakası"nda iki tarafta da ölenlerin şehit olduğu söyleniyor, konu hakkında bilgi verir misiniz? Burada sahabeler yedi kebairden olan öldürme fiilini mi işlemiş oluyorlar?

 4. Üstad "Hazret-i Ali’nin içtihadı musîb ve mukabilindekilerin hata ise de..." diyor. O dönem karışık olduğu için; muhaliflerin içtihatları daha isabetli görünüyor. İzah eder misiniz?

 5. Üstad, sahabelerin birbirlerini katletmelerine "içtihad" diyor. Birbirlerini öldürmeden çare bulunamaz mıydı?

 6. "Bir cemaatin selameti için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir." Buradaki "hamiyet namına rızasıyla olsa" konusunu izah edip misal verir misiniz?

 7. "Cemaatin selameti için, bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez." Bir insan, vatan için, hamiyet namına, kendini öldürse, Allah katında mesul olmaz mı?

 8. "Tarihin gösterdiği sair esbap ise, hakiki sebep değiller, bahanelerdir." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere layıktı..." İzah eder misiniz?

 10. "Amma Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffin'de Hazret-i Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise, hilafet ve saltanatın muharebesidir..." Bu konuya bakış açımız nasıl olmalıdır?

 11. "Hayat-ı içtimaiye-i İslamiyeyi, saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler." Hz. Muaviye saltanatı nasıl kullandı; ruhsattan maksat nedir?

 12. "Saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Hazret-i Hüseyin, rabıta-i diniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, ta makam-ı şehadeti ihraz etmiş." Karşı safta Müslüman olarak ölenler şehit midir? İki taraf da şehit sayılır mı, ölçü tam olarak nedir?

 14. "Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip mağlubiyetlerine sebep olmuş." Yezid, ordusundaki çapulculara rağmen neden mağlup olmuyor?

 15. "Arap milletine karşı bir fikr-i intikam bulunması, Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip mağlubiyetlerine sebep olmuş." Hz. Hüseyin’in ordusu yoktu ki, yetmiş beş kişilik aile efradı vardı. Konuyu açar mısınız?

 16. Hz. Hüseyin'in ordusuna intikamkârane katılanlar muvaffakiyetsizliğe sebep oldular. Savaşların kaybedilmesinde böyle bir ölçü olabilir mi? Peygamber Efendimizin ordusunda daha şerli olan münafıklar vardı, fakat aynı akıbet yaşanmamıştır?

 17. Üstad, dünya saltanatının Ehl-i beyte yaramadığını, onların manevi saltanatın öncüleri olduklarını söylüyor. Tarih içinde Ehl-i beyte yakın olarak kurulan devletlerin yıkılma sebeplerine bu açıdan bakılabilir mi?

 18. "Adi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...