Üçüncü Mebhas

İçerikler


 1. "Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani, 'Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir.' Kadere delail-i katiye o kadar çoktur ki, had ve hesaba gelmez..." Devamıyla izah eder misiniz?

 2. "Her şey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir." Burada külli irade mi kastedilmiş? İhtiyari ve ızdırari kaderle alakası nedir? Takdir derken; ilim, irade ve kudret beraber midir?

 3. Yirmi Altıncı Söz, Üçüncü Mebhas, Mukaddemenin giriş kısmını açıklar mısınız?

 4. "Kâinat denilen, kudretin Kur’ân-ı Kebîrinin âyâtı dahi, şu hükm-ü Kur’âniyi, nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve imtiyaz gibi âyât-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor." İzah eder misiniz?

 5. "Amma vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler, birer şahittir..." Devamıyla açar mısınız?

 6. "İlmî bir kalıb-ı manevi ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor." Bu işin maddi boyutu DNA'dır. Bunun keşfi ise Üstad’ın son dönemlerine denk geliyor, bundan dolayı mı sadece manevi boyutu ele alınmış?

 7. "İmam-ı Mübin" ve "Kitab-ı Mübin" açısından, her şeyin vücudundan evvel yazıldığını ispat eden paragrafı açabilir misiniz?

 8. "Evet, bir çekirdekte, hem bedihi olarak irade ve evamir-i tekviniyenin unvanı olan 'Kitab-ı Mübin'den haber veren ve işaret eden, hem nazari olarak emir ve ilm-i İlahinin bir unvanı olan 'İmam-ı Mübin'den..." diye devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 9. Hafıza ve çekirdekteki program, levh-i mahfuza nasıl delil olur, biraz açıklar mısınız? Levh-i mahfuzun varlığı ve hikmeti hakkında, Risale-i Nur ışığında bilgi verir misiniz?

 10. "Nazari ise çekirdekte, ondan halk olunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar,.. (vardır)." O çekirdekte, ağacın genetik şifresinin dışında olan haller, mesela dalının kırılması, ağacın kesilmesi yazılı mıdır?

 11. "Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat hayatı, bu derece kaderin nizamına tabidir. Elbette en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 12. "Vücudundan sonra her şeyin sergüzeşt-i hayatı yazıldığına delil ise, âlemde Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübinden haber veren bütün meyveler ve Levh-i Mahfuzdan haber veren ve işaret eden, insandaki bütün kuvve-i hafızalar birer şahittir." İzah eder misiniz?

 13. "Hem ta mutmain olsun ki; bu fena ve zeval hercümercinde beka için pek çok aynalar var ki, Kadir-i Hakîm zaillerin hüviyetlerini onlarda tersim edip ipka ediyor." İzah eder misiniz?

 14. "İmam-ı Mübin denilen ilm-i İlahinin bir divanı olan Levh-i Mahfuzu gösterir." İmam-ı Mübin ile Levh-i Mahfuz aynı mı, "Levh-i Mahfuzun ilm-i İlahinin divanı olması" ne demektir?

 15. "Bilmüşahede görüyoruz ki, her bir zihayatın neşvünema zamanında, zerreleri eğri büğrü hudutlara gider, durur..." Buranın devamını Üçüncü Mebhas'ın hülasası olarak toparlayabilir misiniz?

 16. Bir çekirdeğin programı, planı "kader kalemiyle" yazılıyor, daha sonra kudret kalemiyle" dağ gibi bir ağaç oluyor. Peki, genetiği değiştirilen tohumların, örneğin, kabağa karpuz aşılayıp karpuz yetiştirmek onun kaderine müdahale sayılmıyor mu?

 17. "Eğer desen: Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?" Buradaki "İnbisat ve cevelana müştak kalp" ile izah eder misiniz?

 18. "Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edilmez. Yalnız şu temsille o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: İki adam, bir padişahın payitahtına giderler." Cevabın temsil kısmını açar mısınız?

 19. "Padişahı bilmez, o yerlerde gasıbane, sarıkane tavattun etmek ister... Zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ıztırap çeker." İzah eder misiniz?

 20. Kader hususunda, Allah için "planlama, tasarlama" gibi kavramlar kullanılabilir mi?

Yükleniyor...