Üçüncü Mebhas

İçerikler


 1. "Amma vücudundan evvel herşey mukadder ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadîr ve suretler, birer şahiddir..." ifadesini devamıyla açar mısınız?

 2. "Her şey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir." Burada Külli irade mi kastedilmiş? İhtiyari ve ızdırari kaderle alakası nedir? Takdir derken; ilim+irade+kudret beraber midir?

 3. "Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani, 'Her şey Cenâb-ı Hakk'ın takdiriyledir.' Kadere delâil-i kat’iye o kadar çoktur ki, had ve hesaba gelmez. Biz, basit ve zâhir bir tarzla, şu rükn-ü imaniyeyi, ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu,.." izah?

 4. "Kaf nun tezgahı" ne demektir, bilgi verir misiniz?

 5. "Kâinat denilen, kudretin Kur’ân-ı Kebîrinin âyâtı dahi, şu hükm-ü Kur’ânîyi, nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve imtiyaz gibi âyât-ı tekvîniyesiyle tasdik ediyor. Evet, şu kâinat kitabının manzum mektubatı ve mevzun âyâtı şehadet..." İzah?

 6. Yirmi Altıncı Söz, Üçüncü Mebhas, Mukaddemenin giriş kısmını açıklar mısınız?

 7. "Evet bir çekirdekte, hem bedihi olarak irade ve evamir-i tekviniyenin unvanı olan 'Kitab-ı Mübin'den haber veren ve işaret eden, hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlahinin bir ünvanı olan 'İmâm-ı Mübîn'den..." diye devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 8. "İlmî bir kalıb-ı mânevî ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor." Bu işin maddi boyutu DNA'dır. Bunun keşfi ise Üstad’ın son dönemlerine denk geliyor, bundan dolayı mı sadece manevi boyutu ele alınmış?

 9. İmamı Mübin ve Kitabı Mübin açısından, her şeyin vücudundan evvel yazıldığını ispat eden paragrafı açabilir misiniz?

 10. "Hem tâ mutmain olsun ki; bu fena ve zeval herc ü mercinde beka için pek çok âyineler var ki, Kadîr-i Hakîm zâillerin hüviyetlerini onlarda tersim edip ibka ediyor. Hem beka için pek çok levhalar var ki, Hafîz-i Alîm fânilerin manalarını onlarda..." İzah?

 11. "Her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığı,.." Buradaki "vücudundan sonra yazılması" hususunu nasıl anlayabiliriz?

 12. "Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebâtat hayatı bu derece kaderin nizamına tâbidir. Elbette, en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor." Devamıyla izahı?

 13. "Nazari ise çekirdekte, ondan halk olunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar,.. Vardır." O çekirdekte, ağacın genetik şifresinin dışında olan haller, mesela dalının kırılması, ağacın kesilmesi yazılı mıdır?

 14. "Şimdi, vücudundan sonra herşeyin sergüzeşt-i hayatı yazıldığına delil ise, âlemde Kitab-ı Mübîn ve İmam-ı Mübînden haber veren bütün meyveler ve Levh-i Mahfuzdan haber veren ve işaret eden, insandaki bütün kuvve-i hafızalar birer şahittir,." izah?

 15. Hafıza ve çekirdekteki program, levh-i mahfuza nasıl delil olur, biraz açıklar mısınız?

 16. Levh-i mahfuzun varlığı ve hikmeti hakkında, Risale-i Nur ışığında bilgi verir misiniz?

 17. "İmam-ı Mübîn denilen ilm-i İlâhînin bir divanı olan Levh-i Mahfuzu gösterir." İmam-ı Mübîn ile Levh-i Mahfuz aynı mı, Levh-i Mahfuzun ilm-i İlâhînin divanı olması ne demektir?

 18. "İmam-ı Mübin" ile "Kitab-ı Mübin"i nasıl anlamalıyız?

 19. "Kader kalemiyle çizilmiş muntazam meyvedar hudutları,.." Kader ve cüz’î iradenin, imanın hudutlarını çizmesi nasıl oluyor?

 20. "Madem böyle umum zîhayatta kalem-i kader hükümrandır..." cümlesine göre; "İlim maluma tabidir." diyoruz; fakat burada kaderin bize çizmiş olduğu programa göre hareket ediyoruz, gibi anlaşılıyor, meseleyi izah eder misiniz?

 21. "Netice-i meram: Madem bilmüşahede görüyoruz ki, herbir zîhayatın neşv ü nema zamanında, zerreleri eğribüğrü hududlara gider, durur..." Buranın devamını Üçüncü Mebhas'ın hülasası olarak toparlayabilir misiniz?

 22. "Nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller bilbedâhe, Kitab-ı Mübîn denilen irade ve evâmir-i tekvîniyenin defterini ve İmam-ı Mübîn denilen ilm-i İlâhînin bir divanı olan Levh-i Mahfuzu gösterir." İmam-ı Mübin ve Levh-i Mahfuz aynı mı?

 23. Bir çekirdeğin programı, planı "kader kalemiyle" yazılıyor, daha sonra kudret kalemiyle" dağ gibi bir ağaç oluyor. Peki genetiği değiştirilen tohumların, örneğin, kabağa karpuz aşılayıp karpuz yetiştirmek onun kaderine müdahale sayılmıyor mu?

 24. Her şey Allah'ın ezeli ilminde var olduğuna göre, levh-i mahfuza ne gerek var?

 25. "Biri, padişahı bilmez, o yerlerde gàsıbâne, sârıkane tavattun etmek ister... Zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ıztırap çeker." Madem padişahı tanımıyor rahatça yerleşir. Zahmetli külfetlerle ne işi olur?

 26. "Eğer desen: Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selb etmiştir. İnbisat ve cevelâna müştak olan kalb ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?" Buradaki "İnbisat ve cevelana müştak kalp" ne demektir?

 27. "Eğer desen: Kader bizi böyle bağlamış. Hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana müştak olan kalb ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?" Suali biraz açarak izahını kolaylaştırabilir misiniz?

 28. "Elcevab: Kat'â ve aslâ!.. Sıkıntı vermediği gibi, nihayetsiz bir hıffet, bir rahatlık ve revh u reyhanı veren ve emn ü emanı temin eden bir sürur, bir nur veriyor..." Cevabın giriş kısmını açar mısınız?

 29. "Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edilmez. Yalnız şu temsille o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: İki adam, bir padişahın payitahtına giderler." Cevabın temsil kısmını açar mısınız?

 30. "Men âmene bil kaderi, emine minel kederi / Kadere iman eden, kederden emin olur." ne demektir?

 31. Kader hususunda, Allah için "planlama, tasarlama" gibi kavramlar kullanılabilir mi?

 32. Kader Risalesi'nde; "İki adam bir padişahın payitahtına gidiyorlar... Birisi gasıbane, sarıkane tavattun ediyor..." şeklinde geçen örneği açıklar mısınız?

Yükleniyor...