Block title
Block content

İkinci Makam, Dördüncü Lem'a

İçerikler

 1. "Bak, şu semâvâtın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengârenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et." cümlesinde, göklerin denize benzetilmesinin sebebi ne olabilir?

 2. Hayatta sikkelerin, ziyahatta hatemlerin ve ihya üstünde turraların olması ne demektir?

 3. Taklit edilmez turralar ne demektir?

 4. "Zira, o şeyin zerrelerine, hususan tohum olsalar, öyle bir vaziyet verilmiş ki, o zerre, cüz’ü olduğu zîhayata bakar, onun nizamına göre vaziyet alır. Bütün mevcudata karşı muamelâtını ve münasebât-ı rızkıyesini..." cümlelerini açıklar mısınız?

 5. "Elhasıl, herbir zerreden, üç pencere Şems-i Ezelînin nur-u vahdâniyetine ve vücub-u vücuduna açılır." Bu pencereleri izah eder misiniz?

 6. "İşte şu zerre, bir güneş gibi bir nur-u tevhidin şuâını gösteriyor. Ziyayı havaya, mâi türâba kıyas et." İzah eder misiniz?

 7. "Senin göz bebeğindeki o câmid zerrecik dahi, senin gözünde, başında, vücudunda..." Buradaki “zerrecik” hücre midir, keyfiyeti nedir?

 8. İman yolunun vacip ve kolay olduğu, eğer eşyanın yaratılışı Allah’a verilmezse her bir şeyde uluhiyetin bütün sıfatlarının bulunduğunu farz etmek gerektiği konusunu genişçe açıklar mısınız?

 9. Risalelerde, karıncanın Firavun sarayını yıktığı ifade ediliyor. Bu olay nasıl olmuş, detaylı bilgi verebilir misiniz?

 10. Risalelerde, kummel belasına işaret olarak, karıncanın Firavun'un sarayını yıktığı ifade ediliyor. Şu var ki, bunu sadece bir karınca değil, milyonlarca karıncanın yaptığı anlaşılmaktadır. Risalelerde ise sanki tek bir karıncadan bahsediliyor.

 11. Sineğin Nemrud’u yere sermesi ve karıncanın Firavun’un sarayını harap etmesiyle ilgili kıssalar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

 12. "Biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Zîrâ, bir zîhayat ekser kâinatta cilveleri görünen esmâyı, birden kendi aynasında gösteriyor." Ehadiyet ve Samediyete Ayna Olmak Ne Demektir?

 13. "Evet, her bir zîhayatta, biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor." "Ehadiyet sikkesi" ve "samediyet turrası" ne demektir? Bu paragrafı biraz açabilir misiniz?

 14. "Hem herbir zerrede, vücub ve vahdet-i Sânia iki şahid-i sadık daha var. Birisi: Herbir zerre, acz-i mutlakıyla beraber pek büyük ve pek mütenevvi vazifeleri kaldırıyor. Ve cumudiyetiyle beraber, bir şuur-u küllî gösteren..." Devamıyla izah?

 15. "Samed" ismi kainatta nasıl tecelli ediyor olabilir?

 16. Aciz insan, nasıl "Ayine-i Samed" olur?

 17. Allah'ın "Samed" ismine kalbimiz aynalık yapıyor. Kainatta insandan başka Allah'ın "Samed" ismine aynalık yapan varlık hangisidir?

 18. "İşte mârifetullahta terakkiyât-ı mâneviyenin derecâtını ve huzurun merâtibini bundan anla ve kıyas et." cümlesini biraz açabilir misiniz?

 19. "Mâdem şu kâinatın herbir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden Vâcibü'l-Vücud’un vahdâniyetine açıyor..." "Üç pencere", "iki delik" ve "iki kapı"yı birer cümle ile özetleyebilir misiniz?

Yükleniyor...