Üç Aylar; Mevlid, Regaib, Mirac, Berat kandilleri, Ramazan ve Kadir Gecesinde Risale-i Nur'dan okunabilecek yerler nerelerdir?

Üç Aylar; Mevlid, Regaib, Mirac, Berat kandilleri, Ramazan ve Kadir Gecesinde Risale-i Nur'dan okunabilecek yerler nerelerdir?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela: “Risalet-ün Nur'un kitapları, birbirine tercih edilmez..!”

Nur’lar, Kur’an-ı Kerim’in birer manevi tefsiri olması hasebiyle; "her bir risalede mevz-u bahs edilen 'mesail-i İmaniye ve İslamiye', 'umumiyet' içerisinde 'hususiyet' münderiç olup söz konusudur.. Yani; hastalık anında illa ki “Hastalar Risalesi”nin okunması gereği yahut önceliği yoktur. Nur’lardan herhangi bir eserin okunmasıyla da bir hastanın istifadesi mümkün ve vakidir. Zira Üstad Hazretlerinin, “Kur'an'ın eczahanesi”nin asrımızdaki en mühim bir şubesi ve merkezi hükmündeki “bütün bir Nur Külliyatı'ndan” muktebes olarak; ahir zamanın maddi ve manevi türlü hastalıklarına müptela olan aciz beşere “tevdi” ettiği müessir ve şifayab ilâçlarla sıhhatine kavuşan hadd-ü hesaba gelmez şahitler, bilmüşahede davamızı ispat etmektedir..

Bu nokta-i nazardan mezkûr mesele mütalaa edildiğinde, Üstadımızın;

“Çoktan beri görmediğim için, ben hangisini okursam ‘En birinci budur...’ derdim. Ötekine bakardım, ‘Bu birincidir...’ Daha öbürüsüne baktıkça hayret ederek kat'î kanaatım geldi ki; Risalet-ün Nur'un kitabları, birbirine tercih edilmez. Her birinin, kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden, bir mu'cize-i maneviye-i Kur'aniyedir...”(1)

şeklindeki beyanatı mucibince, “Risalet-ün Nur'un kitapları, birbirine tercih edilmez.” hakikat-ı mühimmesini ihtar edip ders vermektedir. Dolayısıyla bu veçheden bakıldığında, Nur Risaleleri kıyamete kadarki “her bir zaman diliminde” ve “her türlü zeminde” okunup, istifadeye medar eserler olduğu / olacağı anlaşılacaktır...

Saniyen: “Her bir Risale’nin, kendi makamında riyaseti var..!”

Diğer taraftan asrımızın ziyadesiyle ehemmiyetli ve manevî ve ilmî bir mürşid-i ekberi olan Risaletü'n-Nur'un “yüz otuz parça”lık heyet-i mecmuasının, herhangi bir mevzudaki “hususi alakadarlık” noktası ve bir mesele-i imaniye ile alakadar “ilgi” alanlarındaki “riyaset”i olduğu aşikardır.

Üstad Hazretleri, bu mezkur manaya takviye babında;

“Risale-i Nur'un eczalarından olan ‘İktisad Risalesi’ ve hastalara imandan gelen ‘yirmi beş devalı risale’ ve ihtiyarlara imandan gelen ‘on üç rica ve teselli risaleleri’; bu mübarek milletin yarısından ziyade bir yekûn teşkil eden ‘fakirler, hastalar, ihtiyarlar taifeleri’ne gayet kıymetdar bir hazine-i servet ve tiryak ve ziya olduğunu, insaf ile bakan herkes kabul eder kanaatındayım...”(2)

şeklindeki ehemmiyetli beyanatıyla, ders vermiştir.

Mesela; “Hastalar Risalesi” maddi-manevi türlü hastalıklarla “hastalanmış” bütün bir nev-i beşerin hastalıklarına; en müessir bir “deva” olup, makamında riyaseti olan muhteşem bir risaledir... Bu ehemm manaya, Risale-i Nur Külliyatının her bir risalesi dâhil olup; böylece her bir risalenin manevi bir makam ve ulviyeti haiz olduğuna, okuyup iman eden milyonlarca “Nur okuyucusu” şahittir...

Salisen: “Risale-i Nur; mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye ve cüz'î bir manaya inhisar etmiyor..!”

Üstad Hazretlerinin, Kur’anın i’cazına “delil” beyanında arz ettiği;

“Madem Kur'an kelâmullahtır; umum asırlar üzerinde ve arkasında oturan muhtelif tabaka tabaka olarak dizilmiş bütün nev'-i beşere hitab ediyor, ders veriyor. Hem bu kâinat Hâlık-ı Zülcelal'inin kelâmı olarak rububiyetin en yüksek mertebesinden çıkıp, bu binler muhtelif tabaka muhatablarla konuşuyor, umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevab veriyor; elbette manaları, küllî ve umumîdir. Beşer kelâmı gibi mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye ve cüz'î bir manaya inhisar etmiyor. Bütün cinn ve insin binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervahının her birisine lâyık gıdaları veriyor, dağıtıyor.”(3)

şeklindeki beliğane veciz ifadeler, asrımızın en parlak bir “Kur’an tefsiri” olan Nur Risalelerinin anlaşılmasında ziyadesiyle yol gösterici olacaktır.

Zira Nur Külliyatı, ilhamen yazılıp “vehbi” bir ilmin masadakı olması hasebiyle; Kur’andaki hisse-i azimesi mucibince “Bütün cinn ve insin binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervahının her birisine lâyık gıdaları veriyor, dağıtıyor..!” şeklinde kabul edilip anlaşılacaktır.

Dolayısıyla Nur Risalelerinin, herhangi bir zaman ve zeminde “kayıt” altına alınıp; “belirli” tabakalara ve “intihab” edilen muhataplara münhasır telakki edilmesinin çok mahsurları olmakla birlikte, Üstadımızın asla tensib etmediği bir durumdur. Mesela; “Gençlik Rehberi” risalesinin, “hususan” gençlere bakar veçhesiyle birlikte; “umumen” genç-ihtiyar ayırt edilmeksizin, her tabaka-i insaniyede muhatap alınıp istifade edildiği muhakkaktır..

Bu minval üzere Zübeyir Ağabey “Konferans” ismiyle iştihar eden risalede;

“...bu asırda meydana getirilen bir tefsirde; Kur'an-ı Hakîm'in asrımıza bakan vechesinin keşf edilip, avamdan en havassa kadar her tabakanın istifade edebileceği bir üslûbla izah ve isbat edilmiş olması.”(4)

şeklindeki tarifle, Risale-i Nurların umumen her tabakada muhatap ve müşterilerinin bulunacağını ihbar edip, ihtar etmektedir.

İşte bu nokta-i nazarla, yapılacak keyfiyetli bir mütalaa da.. Mesela; “miraç kandili” programının icra edileceği bir mübarek gecede, her zaman “Miraç Risale”sinin okunması zarureti yoktur. Belki bu gecede, ümmet-i Muhammede (s.a.v) hediye olarak gönderilen “beş vakit namaz” ile alakadar “Nur Risaleleri”nden, nur’lu bir “okuma”nın yapılması muvafık olabilecektir.

Rabian: “Büyük vaizlerimiz, hem âlim-i muhakkik olmalı..”

Umumen “Risale-i Nurların okunması” yahut “mütalaa edilmesi” noktasında, Nur Risalelerinden iktibas suretinde mevz-u bahs edilip nazar-ı dikkate alınması icab eden mezkûr hususların mücmel bir “mukaddime” nev’inden yapılan izahından sonra.. “Mukteza-i hale Mutabık” ve “hikmet”le hareket etmeye muvazzaf olan Nur talebelerinin, muhtelif zaman ve zeminlerde Nur Risalelerinden “Hangisi?”nin, “Ne zaman?” veyahut “Nasıl?” okunması mevzusunun müzakere edilmesi gerekecektir...

Üstad Hazretlerinin, “mukteza-yı hâle mutabık” hareket etmek noktasında;

“Akvamın ihtilafı; mekânların ve aktarın tehalüfü, zamanların ve asırların ihtilafı gibidir... Birisinin libası, ötekinin endamına gelmez… Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve mukteza-yı hâli düşünmemekten çıkar...”(5)

şeklinde beyan ettiği ihtara binaen, “Hakîm” ismine mazhariyet kesbetmiş ve hikmetle hareketle muvazzaf kılınmış bizlere “amenna ve saddakna” demek düşüyor...

Madem, dünya misafirhanesinin sakinleri olan insanoğluna; her bir etvar, ahval ve ef’alinde “cüz’i iradesini bir parça işletmek” vazifesi düşmüştür. Dolayısıyla mezkûr meselede, Üstad Hazretlerinin

“Büyük vaizlerimiz, hem âlim-i muhakkik olmalı; tâ isbat ve ikna etsin. Hem hakîm-i müdakkik olmalı, tâ müvazene-i şeriatı bozmasın. Hem belig-i mukni' olmalı, tâ mukteza-yı hal ve ilcaat-ı zamana muvafık söz söylesin ve mizan-ı şeriatla tartsın ve böyle olmaları da şarttır..”(6)

şeklindeki, “cüz-i irade”nin “nasıl” kullanılması gerektiğine dair olan beliğane nurlu beyanatına muvafık hareket etmekle mükellefiz...

Elhasıl: “Mübarek gün ve Geceler”de Risale-i Nur Külliyatından okunabilecek yerler...

Buraya kadar mukaddime nevinden bir parça izah edilen, mezkur bazı nurlu hususları ve hikmetli düsturları beyan ettikten sonra, Üstadımızın,

“İrade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz'-i ihtiyariyesi; çendan zaîftir, bir emr-i itibarîdir, fakat Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zaîf cüz'î iradeyi, irade-i külliyesinin taallukuna bir şart-ı âdi yapmıştır...”(7)

şeklinde beyan buyurduğu ve böylece “irade-i ilahiye” tarafından irade-i külliyenin taallukuna bir şart-ı adi yapılan “cüz-i iradeye imtisalen”; “Mübarek gün ve Geceler”de Risale-i Nur Külliyatından okunabilecek “mevzu” ve “yer”lere dair, gelecek Nur’dan muktebes tarif ve tavsiyeleri mücmel bir “fihrist” nev’inden arz ediyoruz:

Mevlid Kandili: “Mevlid-i Nebevi”

 • Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Mu’cizat-ı Ahmediye (s.a.v) Risalesi.
 • Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar Risalesi.
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un İkinci Zeyli.
 • Sözler, On Birinci Söz.
 • Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Altıncı İşaret.
 • Şualar, Altıncı Şua, İkinci Sual.
 • Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Altıncı İşaret, Üçüncü Kısım.
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Nur Âleminin Bir Anahtarı'nın Bir Haşiyesi.
 • Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Dördüncü Nükteli İşaret, Altıncı Esas.
 • Mesnevi-i Nuriye, Hubab; İ'lem: İ'lem Eyyühel-Aziz! Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş, yumurtadan çıkar; tekâmül eder, semalarda tayarana başlar...
 • Sözler, Onuncu Söz, Beşinci Hakikat, Bâb-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir (Aleyhissalâtü Vesselâm).
 • Barla Lahikası, Mektubat’ın Üçüncü Kısmı, Mesail-i Müteferrika, Birinci Mes'ele.
 • Lem’alar, Dördüncü Lem'a, “Minhac-üs Sünne”.
 • Asa-yı Musa, İkinci Kısım, Hüccetullah-il Baliğa Risalesi, Dokuzuncu Hücceti İmaniye, Mukaddeme, İkinci Nokta.
 • Sözler, OtuzÜçüncü Söz, Otuz İkinci Pencere.
 • Lem’alar, Yirmi Altıncı Lem’a, Üçüncü Rica.
 • Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli, Sahabeler Hakkındadır..
 • Lem’alar, On Birinci Lem'a, Mirkat-üs Sünneti ve Tiryaku Maraz-ıl Bid'a.
 • Şualar, Yedinci Şua, Ayet-ül Kübra, On Altıncı Mertebe.
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi...
 • Lem’alar, Yirmi Üçüncü Lem’a, Hatime.
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Bütün ruh u canımla geçmiş Mevlid-i Nebeviyenizi tebrik ediyoruz...
 • Hanımlar Rehberi, (Hasan Feyzi, Halil İbrahim misillü Nur'un kahramanları gibi, İstanbul'da kadınlar taifesinden Nurlara hârika bir alâkadarlık gösteren hanımların mektubudur).
 • Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Sual.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta.
 • İşaret-ül İ’caz, Fatiha Suresi.
 • Şualar, On Beşinci Şua, Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı, El-Hutbet-üş Şâmiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Beşinci Nokta.
 • Mektubat, Yirmi dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli.
 • Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl ve Onuncu Asıl.
 • Emirdağ Lahikası-I, Lahika: Aziz, sıddık kardeşlerim ve Nur şakirdlerinin küçük pehlivanları..!
 • Lem’alar, Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte.
 • Nur’un İlk Kapısı, Sekizinci Ders.

Üç Aylar: “Şuhur-u Selase”

 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Makam, İkinci Mebhas, Üçüncü İşaret.
 • Mektubat, On Üçüncü Mektup, İkinci Sualiniz.
 • Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a, Lahika: Bir kısım kardeşlerime hususî bir mektubdur.
 • Emirdağ Lahikası-I, Lahika: Bu yaz, derd-i maişet cihetiyle ve bu şuhur-u selâse...
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi...
 • Hanımlar Rehberi, (Hasan Feyzi, Halil İbrahim misillü Nur'un kahramanları gibi, İstanbul'da kadınlar taifesinden Nurlara hârika bir alâkadarlık gösteren hanımların mektubudur).
 • Lem’alar, Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte.
 • Şualar, On Dördüncü Şua, Lahika: Bugün manevî bir ihtar ile sizin hesabınıza.
 • Kastamonu Lahikası, Lahika: Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymetdar leyali-i mübarekeleri.
 • Şualar, On Dördüncü Şua; Lahika: Bu gelen gece olan Leyle-i Berat...
 • Emirdağ Lahikası-I, Lahika: Aziz, sıddık kardeşlerim ve Nur şakirdlerinin küçük pehlivanları..!
 • Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Sual.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta.
 • İşaret-ül İ’caz, Fatiha Suresi.
 • Şualar, On Beşinci Şua, Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı, El-Hutbet-üş Şâmiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Beşinci Nokta.
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli.
 • Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl ve Onuncu Asıl.
 • Lem’alar, YirmiÜçüncü Lem’a, Hatime.
 • Kastamonu Lahikası, Lahika: Bugünlerde Tefsir'in ve Onuncu Söz'ün tevafukatına baktım...
 • Nur’un İlk Kapısı, Sekizinci Ders.

Regaib Kandili: “Leyle-i Reğaib”

 • Lem’alar, Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte.
 • Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Beşinci Risale olan Beşinci Kısım.
 • Şualar, On Dördüncü Şua, Lahika: Receb-i Şerifinizi ve yarınki Leyle-i Regaibinizi...
 • Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektublar, Lahika: Size iki puslayı Leyle-i Regaib'den altı saat evvel yazdım...
 • Lem’alar, Yirmi Altıncı Lem’a, İkinci Rica.
 • Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, İkinci Noktanın İkinci Mebhası, Mühim bir Sual, Üçüncü Nükte.
 • Hanımlar Rehberi, (Hasan Feyzi, Halil İbrahim misillü Nur'un kahramanları gibi, İstanbul'da kadınlar taifesinden Nurlara hârika bir alâkadarlık gösteren hanımların mektubudur).
 • Şualar, On Beşinci Şua, Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı, El-Hutbet-üş Şâmiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir.
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi...
 • Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Sual.
 • İşaret-ül İ’caz, Fatiha Suresi.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü ve Beşinci Noktalar.
 • Emirdağ Lahikası-I, Lahika: Aziz, sıddık kardeşlerim ve Nur şakirdlerinin küçük pehlivanları..!
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli.
 • Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl ve Onuncu Asıl.
 • Lem’alar, Yirmi Üçüncü Lem’a, Hatime.
 • Nur’un İlk Kapısı, Sekizinci Ders.

Miraç Kandili: “Mi’rac-ı Nebevi” ve “Leyle-i Mi’rac”

 • Sözler, Otuz Birinci Söz, Mi’rac-ı Nebeviye’ye Dairdir.
 • Şualar, On Beşinci Şua, Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı; Lahika: Şimdi ilm-i İlahînin delillerini beyan etmeden evvel, o kudsî sıfatın kâinatın enva'ındaki tecellileriyle Zât-ı Akdes'i pek zahir bir tarzda göstermesine delalet ve şehadet eden Mi'rac-ı Muhammedî (A.S.M.) gecesinde huzur ve hitab-ı İlahîye mazhar olduğu zaman...
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un İkinci Zeyli, Mi'rac-ı Nebevî hakkındadır.
 • Şualar, Altıncı Şua.
 • Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Yedinci İşaret.
 • Sözler, Beşinci Söz.
 • Şualar, On Dördüncü Şua; Lahika: Leyle-i Mi'rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir...
 • Sözler, Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam.
 • İşaret-ül İ’caz, Fatiha Suresi.
 • Şualar, On Dördüncü Şua; Lahika: Sizin Leyle-i Mi'racınızı bütün ruh-u canımla tebrik ederim...
 • Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım, Zeyl.
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi...
 • Hanımlar Rehberi, (Hasan Feyzi, Halil İbrahim misillü Nur'un kahramanları gibi, İstanbul'da kadınlar taifesinden Nurlara hârika bir alâkadarlık gösteren hanımların mektubudur).
 • Lem’alar, Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte.
 • Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Sual.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta.
 • Lem’alar, Yirmi Üçüncü Lem’a, Hatime.
 • Şualar, On Beşinci Şua, Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı, El-Hutbet-üş Şâmiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir.
 • Sözler, YirmiÜçüncü Söz, Birinci Mebhas, Beşinci Nokta.
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli.
 • Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl ve Onuncu Asıl.
 • Emirdağ Lahikası-1, Lahika: Aziz, sıddık kardeşlerim ve Nur şakirdlerinin küçük pehlivanları..!
 • Nur’un İlk Kapısı, Sekizinci Ders.

Berat Kandili: “Leyle-i Berat”

 • Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Kader Risalesi.
 • Mektubat, Altıncı Mektup.
 • Şualar, İkinci Şua, Üçüncü Makam, Üçüncü Hüccet ve Alamet.
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Makam, Birinci Remiz.
 • Şualar, Sekizinci Şua, İkinci Remz.
 • Şualar, On Dördüncü Şua; Lahika: Elli senelik, bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat...
 • Kastamonu Lahikası, Lahika: Sizin Leyle-i Berat'ınızı ve gelen Leyali-i Ramazan-ı Mübareke'nizi tebrik ederiz...
 • Şualar, On Dördüncü Şua; Lahika: Bu gelen gece olan Leyle-i Berat...
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi...
 • Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı, Rü’yada bir Hitabe.
 • Emirdağ Lahikası-I, Lahika: Aziz, sıddık kardeşlerim ve Nur şakirdlerinin küçük pehlivanları..!
 • Hanımlar Rehberi, (Hasan Feyzi, Halil İbrahim misillü Nur'un kahramanları gibi, İstanbul'da kadınlar taifesinden Nurlara hârika bir alâkadarlık gösteren hanımların mektubudur).
 • Lem’alar, Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte.
 • Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Sual.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta.
 • Şualar, On Beşinci Şua, Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı, El-Hutbet-üş Şâmiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Beşinci Nokta.
 • İşaret-ül İ’caz, Fatiha Suresi.
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli.
 • Sözler, YirmiDördüncü Söz, Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl ve Onuncu Asıl.
 • Lem’alar, YirmiÜçüncü Lem’a, Hatime.
 • Nur’un İlk Kapısı, Sekizinci Ders.

Ramazan Ayı: “Şehr-i Ramazan” ve “Ramazan-ı Şerif”

 • Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale olan İkinci Kısım, Ramazan Risalesi, Ramazan-ı Şerife dairdir...
 • Emirdağ Lahikası-I, Lahika: Geçen mübarek Leyle-i Beratınızı ve gelecek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederiz...
 • Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Beşinci Risale olan Beşinci Kısım.
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi...
 • Hanımlar Rehberi, (Hasan Feyzi, Halil İbrahim misillü Nur'un kahramanları gibi, İstanbul'da kadınlar taifesinden Nurlara hârika bir alâkadarlık gösteren hanımların mektubudur).
 • Lem’alar, Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte.
 • Barla Lahikası, Lahika: Râbian: Şu mübarek Şehr-i Ramazan, Leyle-i Kadr'i ihata ettiği için...
 • Kastamonu Lahikası, Lahika: Mübarek Ramazan'ın Leyle-i Kadir sırrıyla...
 • Sözler, On Dördüncü Söz'ün Zeyli, Birinci Sual.
 • İşaret-ül İ’caz, Fatiha Suresi.
 • Kastamonu Lahikası, Lahika: Seksen küsur sene kıymetinde bulunan ve Ramazan-ı Şerif'in mecmuunda gizlenen hakikat-ı Leyle-i Kadri kazanmak için...
 • Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Sual.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta.
 • Emirdağ Lahikası-I, Lahika: Aziz, sıddık kardeşlerim ve Nur şakirdlerinin küçük pehlivanları..!
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Beşinci Nokta.
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli.
 • Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl ve Onuncu Asıl.
 • Lem’alar, YirmiÜçüncü Lem’a, Hatime.
 • Nur’un İlk Kapısı, Sekizinci Ders.
 • Şualar, On Beşinci Şua, Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı, El-Hutbet-üş Şâmiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir.

Kadir Gecesi: “Leyle-i Kadr”

 • Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale olan İkinci Kısım, Yedinci Nükte.
 • Sözler, On Üçüncü Söz'ün İkinci Makamı'nın Zeyli, Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mes'ele-i mühimme.
 • Lem’alar, Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte.
 • Şualar, On Dördüncü Şua; Lahika: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr'i tahsis etmişler...
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi...
 • Şualar, On Beşinci Şua, Elhüccetüzzehra'nın İkinci Makamı, El-Hutbet-üş Şâmiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir.
 • Hanımlar Rehberi, (Hasan Feyzi, Halil İbrahim misillü Nur'un kahramanları gibi, İstanbul'da kadınlar taifesinden Nurlara hârika bir alâkadarlık gösteren hanımların mektubudur).
 • Emirdağ Lahikası-II, Lahika: Âlem-i İslâm'da, “Leyle-i Kadir” telakki edilen bu Ramazan-ı Şerifin yirmi yedinci gecesinde...
 • Barla Lahikası, Lahika: Râbian: Şu mübarek Şehr-i Ramazan, Leyle-i Kadr'i ihata ettiği için...
 • Kastamonu Lahikası, Lahika: Mübarek Ramazan'ın Leyle-i Kadir sırrıyla...
 • Kastamonu Lahikası, Lahika: Seksen küsur sene kıymetinde bulunan ve Ramazan-ı Şerif'in mecmuunda gizlenen hakikat-ı Leyle-i Kadri kazanmak için...
 • Lem’alar, Yirmi Altıncı Lem’a, Dördüncü Rica.
 • Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Sual.
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta.
 • Emirdağ Lahikası-I, Lahika: Aziz, sıddık kardeşlerim ve Nur şakirdlerinin küçük pehlivanları..!
 • Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Beşinci Nokta.
 • Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli.
 • İşaret-ül İ’caz, Fatiha Suresi.
 • Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl ve Onuncu Asıl.
 • Lem’alar, Yirmi Üçüncü Lem’a, Hatime.
 • Nur’un İlk Kapısı, Sekizinci Ders.

Dipnotlar:

1. bk. Kastamonu Lahikası, 4. Mektup.
2. bk. Tarihçe-i Hayat, Üçüncü Kısım, Eskişehir Hayatı.
3. bk. İşaretü'l-İ’caz, Tembih.
4. bk. Sözler, Konferans.
5. bk. Divan-ı harbi Örfi, Beşinci Cinayet.
6. bk. age., Hürriyete Hitap.
7. bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...