"Ve ahlâk-ı Muhammediyenin (a.s.m.) tam âmili ve mişvar-ı Ahmediyenin (a.s.m.) ve hilye-i Nebeviyenin (a.s.m.) hakikî lâbisi olduklarını gösterirler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hâdimleri, emr-i dinde mübtedi' değil, müttebidirler. Yani, kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler, yeni ahkâm getirmezler. Esasat ve ahkâm-ı diniyeye ve sünen-i Muhammediyeye (a.s.m.) harfiyen ittibâ yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebâtılı ref' ve iptal ve dine vâki tecavüzleri red ve imha ve evâmir-i Rabbâniyeyi ikame ve ahkâm-ı İlâhiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ve ilân ederler."(1)

Hadiste her asırda geleceği müjdelenen müceddidler, dine kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler ve yeni hükümler getirmezler. Müceddidler dinin emir ve yasaklarına önce kendileri güzelce bir uyarlar, sonra da başkalarının uymalarına vesile olacak etkili ve güzel yollar ve vesileler üretirler.

Yani müceddilerin asıl görevleri; dinin temel esaslarını tahkim etmek, yani sağlamlaştırmak, dinin hakikat ve aslını ortaya koymak, dine karıştırılmak istenilen batıl düşünce ve gelenekleri kaldırmak ve temizlemek, dine olan hücum ve tecavüzleri reddedip imha etmek, terke uğramış ilahi ve rabbâni emirleri yeniden ihya ve ikame etmek ve ilahi hükümlerin şeref ve yüceliğini o çağın ruhuna ve tarzına uygun bir şekilde yeniden izhar ve ilân etmektir.

"Ancak tavr-ı esâsiyi bozmadan ve ruh-u aslîyi rencide etmeden, yeni izah tarzlarıyla, zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilât ile îfa-i vazife ederler."(2)

Müceddidler dinin aslı ve özü üzerinde bir değişim yapmazlar ve yapamazlar. Ama dini o çağın ruhuna ve özüne uygun yeni bir usul yeni bir tarz ile izah ederler. Yani tabiri yerinde ise, İslam ile bulunduğu çağ arasında dengeli ve etkili bir köprü vazifesi görürler. Bediüzzaman Hazretlerinin telif etmiş olduğu Risale-i Nur içinde yaşadığımız bu son asır ile İslam arasında ciddi bir köprü, etkili bir tecdit hareketidir.

"Ve ahlâk-ı Muhammediyenin (a.s.m.) tam âmili ve mişvar-ı Ahmediyenin (a.s.m.) ve hilye-i Nebeviyenin (a.s.m.) hakikî lâbisi olduklarını gösterirler."(3)

Müceddidler bulundukları çağda Peygamber Efendimiz (asm)'in güzel ahlakının en güzel bir örneği en mükemmel bir modeli olurlar. Yine Habibi Ekrem Efendimiz (asm)'in tarzını ve sıfatlarını en güzel ve en parlak bir şekilde temsil edip, Onun o asırda anlaşılması ve örnek alınması gereken bir evrensel model olduğunu ilan ederler.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.
(2) bk. age.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...