"Ve ahlâk-ı Muhammediyenin (a.s.m.) tam âmili ve mişvar-ı Ahmediyenin (a.s.m.) ve hilye-i Nebeviyenin (a.s.m.) hakikî lâbisi olduklarını gösterirler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hâdimleri, emr-i dinde mübtedi' değil, müttebidirler. Yani, kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler, yeni ahkâm getirmezler. Esasat ve ahkâm-ı diniyeye ve sünen-i Muhammediyeye (a.s.m.) harfiyen ittibâ yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebâtılı ref' ve iptal ve dine vâki tecavüzleri red ve imha ve evâmir-i Rabbâniyeyi ikame ve ahkâm-ı İlâhiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ve ilân ederler."(1)

Hadiste her asırda geleceği müjdelenen müceddidler, dine kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler ve yeni hükümler getirmezler. Müceddidler dinin emir ve yasaklarına önce kendileri harfiyen uyarlar, sonra da başkalarının uymalarına vesile olacak tesirli ve güzel yollar ve vesileler ihdas ederler.

Yani müceddidlerin asıl vazifeleri; dinin temel esaslarını tahkim etmek, yani sağlamlaştırmak, dinin hakikat ve aslını ortaya koymak, dine karıştırılmak istenilen batıl fikir ve âdetleri kaldırmak, dine olan hücum ve tecavüzleri imha etmek, terke uğramış ilahî emirleri yeniden ihya ve ikame etmek, ilahî hükümlerin şeref ve ulviyetini o asrın ruhuna ve tarzına uygun bir şekilde yeniden izhar ve ilân etmektir.

"Ancak tavr-ı esâsiyi bozmadan ve ruh-u aslîyi rencide etmeden, yeni izah tarzlarıyla, zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilât ile îfa-i vazife ederler."(2)

Müceddidler dinin aslı ve esası üzerinde bir değişim yapmazlar ve yapamazlar. Ama dini o asrın ruhuna ve fıtratına uygun yeni bir usul ve yeni bir tarz ile izah ederler. Yani tabiri caiz ise, İslam ile bulunduğu asır arasında bir köprü vazifesi görürler. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin telif etmiş olduğu Risale-i Nurlar, içinde yaşadığımız bu son asır ile İslam arasında ciddi bir köprü, çok tesirli bir tecdit hareketidir.

"Ve ahlâk-ı Muhammediyenin (a.s.m.) tam âmili ve mişvar-ı Ahmediyenin (a.s.m.) ve hilye-i Nebeviyenin (a.s.m.) hakikî lâbisi olduklarını gösterirler."(3)

Müceddidler bulundukları asırda, Peygamber Efendimiz (asm)'in güzel ahlakının en güzel bir misali ve en mükemmel bir modeli olurlar. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'in tarzını ve bütün güzel sıfatlarını en güzel ve en parlak bir şekilde temsil ederler. Böylece Habib-i Kibriya Efendimiz eşsiz bir rehber, en güzel bir model ve numune-i imtisal olduğunu bütün dünyaya ilan ederler.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.
(2) bk. age.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...