“İmam-ı Mübin” ile “Kitab-ı Mübin” kavramlarını detaylıca açar mısınız, bu iki kitabın “Levh-i Mahfuz” ile ilişkisi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Soruyu Risalelerde geçen izahlar muvacehesinde özet olarak açıklayalım:

Üstat Hazretleri, sorunun cevabında da yer aldığı gibi “İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn ve Levh-i Mahfuz”un ilm-i ezelînin unvanları olduğunu beyan ediyor, ayrıca İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn için Levh-i Mahfuz’un defterleri ifadesini kullanıyor.

Açıklamamızı Üstat Hazretlerinin şu cümlesi üzerinden yapmaya çalışalım:

“Evet, bir çekirdekte, hem bedihî olarak, irade ve evamir-i tekviniyenin ünvanı olan 'Kitab-ı Mübîn'den haber veren ve işaret eden, hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlahînin bir ünvanı olan 'İmam-ı Mübîn'den haber veren ve remz eden iki kader tecellisi var.”(1)

Açıklamalarımızı bir çekirdek üzerinde yapalım. Bu çekirdek kendisinden önce var olan bir ağaçtan süzülmüştü. O ağaç da bir önceki ağacın neticesiydi. Böylece ilk ağaca kadar varalım. O ağaç ve dünyada yaratılan bütün bitkiler güneşten kopan bir ateş kitlesinin soğumasıyla yaratılmışlardı. İşte o çekirdeğin böyle uzun bir mazisi var.

Öte yandan o çekirdekten çıkacak ağacın gelişip büyümesi, meyve vermesi, o meyvelerin çekirdeklerinden de yeni ağaçların yaratılması ve bu akışın tâ kıyamete kadar süreceği dikkate alınırsa, bu çekirdeğin yine çok uzun bir istikbali de söz konusu. İşte mazi ve müstakbeldeki bütün bu hadiseler, Allah’ın ilminde takdir edilirler ve bir tertip ile sırayla yaratılırlar. Bunların tamamı ilm-i İlahinin bir unvanı olan İmam-ı Mübinde mevcuttur. Cenab-ı Hak, bu mevcut ilmî vücutları Hafîz isminin en büyük tecellisi olacak olan levh-i mahfuzda da kaydetmek istemiş ve kaydetmiştir.

Bütün bunlar meselenin nazarî kısmıdır. Bedihî kısmı ise, o çekirdekte ondan çıkacak ağacın bütün özelliklerinin genetik şifreler halinde kaydedilmesi ve bu İlahi plana göre çekirdeğin Fettah ismiyle açılması, neşvünema bulması ve sonunda ağaç olmasıdır. İşte çekirdeğin ağaç oluncaya kadar geçirdiği bütün bu safhalar da Kitab-ı Mübinde kayıtlıdır ve ona göre yaratılmış, meydana getirilmiştir. Bu safhadan sonra ağacın başına gelecekler Kitab-ı Mübinde değil İmam-ı Mübinde kayıtlıdır. Yani, çekirdek ağaç olduktan sonra başına neler gelecek, hangi fırtınayla kaç dalını kaybedecek, ne zaman kesilip yakılacak gibi bütün meseleler ve safhalar o çekirdekte yazılı değildir. Ama bütün bunlar da İlâhî ilmin haricinde cereyan eden başıboş hadiseler değildir ve İmam-ı Mübinde kayıtlıdırlar.

Bu örneği, kâinatın yaratılış safhalarından insanın hayat safhalarına kadar her şeye uygulayabiliriz.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...