İnsanın mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Risale-i Nur’un birçok yerinde insanın mahiyetini hârika bir şekilde izah etmiştir. Numune olarak sadece bir kaçını nakledelim:

“Esmâ-i İlâhiyeye ait garâibin fihristesi, hem şuûn ve sıfât-ı İlâhîyenin bir mikyası.. hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı.. hem bu âlem-i kebîrin bir listesi.. hem şu kâinatın bir haritası.. hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi.. hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi.. hem mevcûdâta serpilen ve evkata takılan kemâlâtının bir ahsen-i takvimidir.”(1)

Cenâb-ı Hak insanı küllî ve câmi’ bir istidatta yaratmıştır. Böyle bir istidat ve kabiliyete mazhar olan bir mahlûk, elbette mümtaz ve mükerremdir.

“Cenab-ı Hak… insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir had bırakmamış; fıtrî bir kayıd koymamış, serbest bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduddur, fıtrî bir kayıd altındadır. Hâlbuki insanın her kuvası, hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi, gayr-ı mütenahî canibine gider. Çünki insan, Hâlık-ı Kâinat’ın esmasının nihâyetsiz tecellilerine bir âyine olduğu için, kuvalarına nihâyetsiz bir istidad verilmiş.”(2)

Evet, insan, “şu kâinat kitabının bir nüsha-i camiasıdır.” Evet, insanın zatı maddeten küçük bir cüz ve cüz’î gibi görünse de esmâ-i İlâhiyeye ayna olma yönüyle sanki âlem-i ekberdir. Nitekim Hazret-i Ali (r.a): "İnsan maddeten küçük bir mahlûk olmakla beraber onda bütün âlem bükülmüştür, gizlidir." buyurmuştur. Koca bir ağacı bir çekirdeğe yerleştiren Allah, (c.c.) insanda da nice âlemler yerleştirmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.
(2) bk. Mektubati Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Üçüncü Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...