İnsanın mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Risale-i Nur’un birçok yerinde insanın mahiyetini hârika bir şekilde izah etmiştir. Numune olarak sadece bir kaçını nakledelim:

“Esmâ-i İlâhiyeye ait garâibin fihristesi, hem şuûn ve sıfât-ı İlâhîyenin bir mikyası.. hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı.. hem bu âlem-i kebîrin bir listesi.. hem şu kâinatın bir haritası.. hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi.. hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi.. hem mevcûdâta serpilen ve evkata takılan kemâlâtının bir ahsen-i takvimidir.” (11. Söz)

Cenâb-ı Hak insanı küllî ve câmi’ bir istidatta yaratmıştır. Böyle bir istidat ve kabiliyete mazhar olan bir mahlûk, elbette mümtaz ve mükerremdir.

“Cenab-ı Hak…. insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir had bırakmamış; fıtrî bir kayıd koymamış, serbest bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduddur, fıtrî bir kayıd altındadır. Hâlbuki insanın her kuvası, hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi, gayr-ı mütenahî canibine gider. Çünki insan, Hâlık-ı Kâinat’ın esmasının nihâyetsiz tecellilerine bir âyine olduğu için, kuvalarına nihâyetsiz bir istidad verilmiş.” (26. Mektup, 4. Mebhas, 3. Mesele)

Evet, insan, “şu kâinat kitabının bir nüsha-i camiasıdır.” Evet, insanın zatı maddeten küçük bir cüz ve cüz’î gibi görünse de esmâ-i İlâhiyeye ayna olma yönüyle sanki âlem-i ekberdir. Nitekim Hazret-i Ali (r.a): "İnsan maddeten küçük bir mahlûk olmakla beraber onda bütün âlem gizlidir." buyurmuştur. Koca bir ağacı bir çekirdeğe yerleştiren Allah, (c.c.) insanda da nice âlemler yerleştirmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...