Block title
Block content

Beşinci Söz

İçerikler

 1. "Birâder, asıl vazifen tâlim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O, onun vazifesidir." Üstad'ın burada kullandığı "vazife" kelimesini nasıl anlamalıyız?

 2. "Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakikî bir vazife-i insaniye!" Bu ifadeye göre, dünya işleri hakiki olmayan vazife midir?

 3. "Ona sorulsa, “Ne yapıyorsun?” “Devletin angaryasını çekiyorum” der." Buradaki "angarya"yı biraz açar mısınız? Bizler rızk peşinde koştuğumuzdan değil, ibadet ettiğimizden cennet veriliyor...

 4. "Seferberlikte vazifeperver nefer talime ve cihada dikkat eder erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki; onu beslemek,.. devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır." İzahı nasıldır?

 5. "Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa, “Ne yapıyorsun?” “Devletin angaryasını çekiyorum” der. Demiyor, “Nafakam için çalışıyorum.” İzah?

 6. (Derd-i maişet) geçim temini bahanesiyle namazın niçin terk edilmeyeceğini, Beşinci Söz'deki hakikatlar çerçevesinde kısaca anlatır mısınız?

 7. Beşinci Söz'de; "Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek" ifadesindeki "büyük günahlar" yedi büyük günah mı?

 8. Bizim vazifemiz olan ‘talim ve harbe’ padişahın teshilat ve yardımından söz ediliyor. Bu kolaylığı ve yardımı nasıl anlayabiliriz?

 9. Külliyat'ın birçok yerinde ‘Allah’ın vazifesi’ ifadesi geçiyor. Burada vazife bir nevi sorumluluk çağrışımı yapıyor. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 10. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememenin "hakiki bir vazife-i insaniye ve bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu nasıl anlamalıyız?

 11. Padişahın Angaryasını Çekmek, Ne Demektir?

 12. Temsilde vazifeperver neferin erzak ve tayinatını hiç düşünmediği nazara veriliyor. Bundan dünya hayatına hiç önem vermemek gibi bir mana çıkar mı?

 13. Üstad bazen askerlik diliyle konuşur. Askerlik diliyle Allah'a nasıl iman edebiliriz?

 14. “Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek” insanın hakiki vazifesi olarak anlatılıyor. Acaba namazın dışındaki diğer farz olan ibadetler niçin zikredilmemiştir?

 15. "Diğeri, Rezzak-ı Hakikiyi itham etmek derecesinde derd-i maişete dalıp feraizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "En zayıf, en aptal hayvan, en iyi beslenir; meyve kurtları ve balıklar gibi,.. Hem en âciz, en nazik mahlûk, en iyi rızkı o yer; çocuklar ve yavrular gibi,.." Zengin bir adam oturduğu yerden emrederek rızkını ağzına getirtir, nasıl anlamalıyız?

 17. "En zayıf, en aptal hayvanların en iyi beslenmesi ve en aciz ve en nazik mahlukların en iyi rızkı yemeleri" Rezzakiyet kanunu içerisinde örnek olarak veriliyor. İnsanlar için bu misal genel bir kaide olur mu?

 18. "Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı Samedaniye ve bir harika-i hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş; yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de O’dur." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "Evet, vâsıta-i rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvâzene etmek kâfidir." cümlesindeki muvazeneyi nasıl anlamalıyız?

 20. "Vasıta-i Rızk-ı helal" nedir? "Vasıta-i Rızk-ı haram" da var mıdır? İzah eder misiniz?

 21. Hayatın; “en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye” ve bir “harika-i hikmet-i Rabbaniye” olmasını izah eder misiniz?

 22. Vasıta-i rızk-ı helalin ihtiyar ve iktidar ile olmadığı, acz ve zaaf ile doğru orantılı olduğu anlatılıyor. Acaba burada tembellik ve yanlış tevekkül anlaşılmaz mı?

 23. "Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için bizzat gitmek güzeldir..." Buradaki "bizzat gitmek" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 24. "Demek derd-i maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen..." Hayat-ı uhreviyeye çalışmaktan kasıt Allah’ın rızasını elde etme, cenneti kazanma veya cehennemden kurtulmak mıdır?

 26. "Fakat namazını kıldıktan sonra Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir." Bu cümle ile anlatılmak isteneni açıklayabilir misiniz?

 27. "Hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun." Burayı "Serçe kuşunun neferi olmak" kısmı ile açar mısınız?

 28. "Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazât-ı mâneviyesi gösteriyor." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 29. "Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor... Hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir." İzah eder misiniz?

 30. "İnsanın ibadet için yaratıldığını, fıtratı ve manevî cihazatı gösteriyor." cümlesini açıklar mısınız?

 31. "Rezzak-ı Kerim’in matbaha-i rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir." çalışmanın ibadet olduğuna deliller nelerdir?

 32. Beşinci Söz'de bahsi geçen; "İnsan amel ve iktidar cihetinde en edna serçe kuşuna yetişemez." cümlesini açıklar mısınız?

 33. İnsanın hayat-ı manevîye ve uhreviyesine lazım olan; “İlim, iftikar, tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmünde olmasını" nasıl anlamalıyız?

 34. İnsanın nazlı ve niyazlı bir abd olması ne demektir? Makam-ı naz ve makam-ı niyazı mukayese eder misiniz?

 35. Mükerrem ve muhterem misafir arasında fark var mıdır?

Yükleniyor...