Beşinci Söz

İçerikler


 1. "Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek" insanın hakiki vazifesi olarak anlatılıyor. Acaba namazın dışındaki diğer farz olan ibadetler niçin zikredilmemiştir?

 2. "Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakikî bir vazife-i insaniye!" Bu ifadeye göre, dünya işleri hakiki olmayan vazife midir?

 3. Beşinci Söz'de; "Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek" ifadesindeki "büyük günahlar" yedi büyük günah mı?

 4. Üstad bazen askerlik diliyle konuşur. Askerlik diliyle Allah'a nasıl iman edebiliriz?

 5. Temsilde vazifeperver neferin erzak ve tayinatını hiç düşünmediği nazara veriliyor. Bundan dünya hayatına hiç önem vermemek gibi bir mana çıkar mı?

 6. "Seferberlikte vazifeperver nefer talime ve cihada dikkat eder erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi... Devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır." İzah eder misiniz?

 7. "Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa, ‘Ne yapıyorsun?’ ‘Devletin angaryasını çekiyorum.’ der. Demiyor, ‘Nafakam için çalışıyorum.’ İzah?

 8. Bizim vazifemiz olan "talim ve harbe" padişahın teshilat ve yardımından söz ediliyor. Bu kolaylığı ve yardımı nasıl anlayabiliriz?

 9. Külliyat'ın birçok yerinde ‘Allah’ın vazifesi’ ifadesi geçiyor. Burada vazife bir nevi sorumluluk çağrışımı yapıyor. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 10. "Diğeri, Rezzak-ı Hakikiyi itham etmek derecesinde derd-i maişete dalıp feraizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı Samedaniye ve bir harika-i hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş; yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de O’dur." cümlesini izah eder misiniz?

 12. Hayatın, “en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye” ve “bir harika-i hikmet-i Rabbaniye” olmasını izah eder misiniz?

 13. "En zayıf, en aptal hayvan, en iyi beslenir; meyve kurtları ve balıklar gibi... Hem en âciz, en nazik mahlûk, en iyi rızkı o yer; çocuklar ve yavrular gibi..." İzah eder misiniz?

 14. "En zayıf, en aptal hayvanların en iyi beslenmesi ve en aciz ve en nazik mahlukların en iyi rızkı yemeleri" Rezzakiyet kanunundaki bu misal insanlar için genel bir kaide olur mu?

 15. Vasıta-i rızk-ı helalin ihtiyar ve iktidar ile olmadığı, acz ve zaaf ile doğru orantılı olduğu anlatılıyor. Acaba burada tembellik ve yanlış tevekkül anlaşılmaz mı?

 16. "Vasıta-i Rızk-ı helal" nedir? "Vasıta-i Rızk-ı haram" da var mıdır? İzah eder misiniz?

 17. "Demek derd-i maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder." cümlesini izah eder misiniz?

 18. "Namazını kıldıktan sonra Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir." İzah eder misiniz? Çalışmanın ibadet olduğuna deliller nelerdir?

 19. "İnsan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazât-ı mâneviyesi gösteriyor." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor... Hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir." İzah eder misiniz?

 21. "Hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun." Burayı "Serçe kuşunun neferi olmak" kısmı ile açar mısınız?

 22. "Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen..." Amaç Allah’ın rızasını elde etme, cenneti kazanma veya cehennemden kurtulmak mı?

 23. İnsanın nazlı ve niyazlı bir abd olması ne demektir? Makam-ı naz ve makam-ı niyazı mukayese eder misiniz?

 24. Mükerrem ve muhterem misafir arasında fark var mıdır?

Yükleniyor...