Dördüncü Söz

İçerikler


 1. “Namaz dinin direğidir.” hadisi, dinimizin namazla ayakta durduğunu ifade etmektedir. Burada diğer ibadetlere nispeten, namazın öne çıkarılışının sebebi ne olabilir?

 2. "Namaz, ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır." Buradaki "ucuz ve az masraf" kelimeleri nasıl anlaşılabilir? Bu maddeten midir?

 3. Dördüncü Söz'ün başında, namazsız insan için "divane" tabiri kullanılmaktadır. Divane tabirinden ne anlamalıyız?

 4. Küçük Sözlerde temsiller için; "bak, dinle" tabiri kullanılırken, Dördüncü Söz'de "gör" ifadesi kullanılıyor, hikmeti ne olabilir?

 5. Dördüncü Söz'de geçen; "iki aylık yol, bir günlük mesafe" gibi kavramlar ne manaya geliyor; alem-i berzah kaç gün olmuş oluyor?

 6. Dördüncü Söz'de; neden iki ay (çiftlik için) ve bir gün (istasyon için) gibi zaman dilimleri kullanmıştır? Mesela neden iki gün değil de bir gün veya neden dört ay değil de iki ay denmiş?

 7. Dördüncü Söz'de geçen “iki aylık mesafe”den maksat nedir?

 8. Yirmi dört altının sadece yol, bilet masrafı ve oradaki meskene lazım bazı şeyleri almaya tahsisi nedendir? Namaz kılan kişi dünya işleriyle hiç uğraşmayacak mı?

 9. Gemi, şimendifer, araba ve tayyareye aynı istasyondan, sermayeye göre binilmesini, biraz açar mısınız?

 10. "İki hizmetkar, ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi birden bine çıkar..." Açıklar mısınız?

 11. Bahtiyar olan hizmetkâr, yirmi dört altından az bir kısmını harcayarak, efendisinin hoşuna gidecek güzel bir ticaret yapıyor, sermayesi birden bine çıkıyor. O halde sermayenin büyük kısmının kullanımı ile ilgili neler söylenebilir?

 12. “Öteki hizmetkar, bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder. Kumara - mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der:..” Devamı ile izah eder misiniz? Neden haram olan piyango örneği veriliyor?

 13. "Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan, istasyona kadar yirmi üç altınını sarfeder..." cümlesinde anlatılmak istenen nedir? Hizmetkârların iki ay uzaklıktaki çiftliğe gönderilmelerini biraz açar mısınız?

 14. Bir altının, namaz biletine verilmesi halinde tayyareye binme ihtimali nazara veriliyor. Acaba günahkâr insanların, bu bilete sahip olduklarında kurtulmaları kesinleşiyor mu?

 15. "Hem bizim efendimiz kerimdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Seni de tayyareye bindirirler; bir günde mahall-i ikâmetimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun." ifadesini izah eder misiniz?

 17. "Acaba şu adam inat edip, o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip..." cümlesinden yola çıkarak, dalalette olan insanların nasihatı işitip de amel etmemelerinin sebebi inat olduğu söylenebilir mi?..

 18. Namaz, temsilde define anahtarına benzetiliyor. Bu benzetmeyi biraz açar mısınız?

 19. “Namazdan hoşlanmayan nefsim.” ifadesi genel midir? Yani nefsi mutmainne veya daha yüksek makamda olanlar için de geçerli midir?

 20. “Namazı şevkle kılmak” ifadesini nasıl anlamalıyız? Namazını şevkle kılmayanların sorumluluğu var mıdır?

 21. Üstadımız 24 saati müteaddit yerlerde 24 altına benzetiyor, niçin?

 22. Dördüncü Söz'de hikayedeki o iki hizmetkar has ve güzel çiftliğe gönderiliyor ve dersin sonunda, "O has çiftlik ise cennettir." deniyor. Neden cehennemden bahsedilmiyor?

 23. Bazı kimselerin bin senelik yolu bir günde, bazılarının da elli bin senelik yolu bir günde kat etmelerini nasıl anlamalıyız? Bu meseleye delalet eden iki ayet hangileridir?

 24. Dördüncü Söz'de geçen, "Yüzde doksan dokuz ihtimal ile musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek..." derken, neden yüzde yüz dememiş?

 25. “Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.” ifadesinde geçen üç manevî duygunun rahat ve huzurunu nasıl anlamalıyız?

 26. "Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. " deniyor. Namaz kılmayan insanların yaptıkları ibadetler, ahirette onlara sevap getirir mi?

 27. "Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır." Bu cümledeki manayı ders veren bir ayet, hadis veya müçtehidlere ait bir söz var mıdır?

 28. "Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü ahirete mal edebilir; fani ömrünü bir cihette ibka eder." ifadesini izah eder misiniz?

 29. "Namaz kılanın fani ömrü, bir cihetle, bakileşiyor." Diğer insanların da ömürleri baki değil midir?

 30. Namazın önemini ve kıymetini ifade eden bazı hadis-i şerifleri nakleder misiniz?

 31. Üstadımız, okula giden bir talebenin, sabah namazı ile öğle namazı arasının ibadet olacağını söylemiş midir?

Yükleniyor...