Block title
Block content

Dördüncü Söz

İçerikler

 1. " Acaba şu adam inat edip, o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip..." cümlesinden yola çıkarak; dalalette olan insanların nasihatı işitip de amel etmemelerinin sebebi inat olduğu söylenebilir mi?..

 2. "Hem bizim efendimiz kerimdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İki hizmetkar, ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakar o masraf içinde , efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi birden bine çıkar..." Açıklar mısınız?

 4. "Namaz dinin direğidir" hadisindeki ibare; essalatu imaDuddin midir? Essalatu imaRuddin midir?

 5. "Namaz, ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır." Buradaki "ucuz ve az masraf" kelimeleri nasıl anlaşılabilir?

 6. "Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar yirmi üç altınını sarfeder,.." cümlesinde anlatılmak istenen nedir?

 7. "Seni de tayyareye bindirirler; bir günde mahall-i ikâmetimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun." ifadesini izah eder misiniz?

 8. Bahtiyar olan hizmetkâr, yirmi dört altından az bir kısmını harcayarak, efendisinin hoşuna gidecek güzel bir ticaret yapıyor, sermayesi birden bine çıkıyor. O halde sermayenin büyük kısmının kullanımı ile ilgili neler söylenebilir?

 9. Bazı kimselerin bin senelik yolu bir günde, bazılarının da elli bin senelik yolu bir günde kat etmelerini nasıl anlamalıyız? Bu meseleye delalet eden iki ayet hangileridir?

 10. Bir altının, namaz biletine verilmesi halinde tayyareye binme ihtimali nazara veriliyor. Acaba günahkâr insanların, bu bilete sahip olduklarında kurtulmaları kesinleşiyor mu?

 11. Dördüncü Söz'de Geçen İki Aylık Mesafeden Maksat Nedir?

 12. Dördüncü Söz'de geçen; "iki aylık yol; bir günlük mesafe" gibi kavramlar ne manaya geliyor; alem-i berzah kaç gün olmuş oluyor?

 13. Dördüncü Söz'de hikayedeki o iki hizmetkar has ve güzel çiftliğe gönderiliyor ve dersin sonunda, "O has çiftlik ise Cennettir." deniyor. Neden cehennemden bahsedilmiyor?

 14. Dördüncü Söz'de; neden iki ay (çiftlik için) ve bir gün (istasyon için) gibi zaman dilimleri kullanmıştır? Mesela neden iki gün değil de bir gün veya neden dört ay değil de iki ay denmiş?

 15. Dördüncü Söz'deki yolculuğun 60 gün süreceği belirtiliyor. Kabir istasyondur ve buraya kadar bir gün geçecek. Ömür, bir gün ise, geriye kalan 59 gün nerede geçecek? Cennete yolculuk olan 60 gün oranı neye göre belirlenmiştir?

 16. Dördüncü Söz'ün başında, namazsız insan için "divane" tabiri kullanılmaktadır. Divane tabirinden ne anlamalıyız?

 17. Gemi, şimendifer, araba ve tayyareye aynı istasyondan, sermayeye göre binilmesini, biraz açar mısınız?

 18. Hizmetkârların iki ay uzaklıktaki çiftliğe gönderilmelerini biraz açar mısınız?

 19. Küçük Sözlerde temsiller için; "bak, dinle" tabiri kullanılırken, Dördüncü Söz'de "gör" ifadesi kullanılıyor, hikmeti ne olabilir?

 20. Namaz, temsilde define anahtarına benzetiliyor. Bu benzetmeyi biraz açar mısınız?

 21. Namazın, ucuz ve az bir masrafla kazanılması maddeten midir?

 22. Neden namaz dinin direğidir. Burada diğer ibadetlere nispeten, namazın öne çıkarılışının sebebi ne olabilir? Bu konuda Üstad'ın ne gibi tespitleri vardır, açıklar mısınız?

 23. Niçin Namaz Kılarız, Risalelerde Açıklaması Var mıdır?

 24. Öteki hizmetkar, bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder. Kumara - mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der:.. Devamı ile izah eder misiniz?

 25. Üstadımız 24 saati müteaddit yerlerde 24 altına benzetiyor; niçin?

 26. Yirmi dört altının sadece yol, bilet masrafı ve oradaki meskene lazım bazı şeyleri almaya tahsisi nedendir? Namaz kılan kişi dünya işleriyle hiç uğraşmayacak mı?

 27. “Namaz dinin direğidir.” hadisi dinimizin namazla ayakta durduğunu ifade etmektedir. Burada diğer ibadetlere nispeten, namazın öne çıkarılışının sebebi ne olabilir?

 28. "Bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek..." ifadesini izah eder misiniz? Bunu zaten kimse yapmaz ki; buradaki kıyas neye göredir?

 29. "Bir kısım ehl-i takva berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azîmüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder." İzah eder misiniz?

 30. "Hâlbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 31. "Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmüne geçer." Namazını kılmayan kişiler, mübah olan amellerinde mesela yemeği sağ elle yese ibadet olmaz mı, çünkü niyeti güzel?

 32. "Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü ahirete mal edebilir; fani ömrünü bir cihette ibka eder." ifadesini izah eder misiniz?

 33. "Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır." Bu cümledeki manayı ders veren bir ayet, hadis veya müçtehidlere ait bir söz var mıdır?

 34. "Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. " deniyor. Namaz kılmayan insanların yaptıkları ibadetler ahirette onlara sevap getirir mi?

 35. "Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır." Diğer mübah ameller derken,aklımıza gelen bütün mübah ameller mi? Mübah ameller zaten dünyevi olur. Uhrevi ameller mübah olmaz?

 36. "Namaz kılanın fani ömrü, bir cihetle, bakileşiyor." Diğer insanların da ömürleri baki değil midir?

 37. "O bilet ise namazdır." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 38. Bediüzzaman "Beş vakit namazını kılanın, iki namaz ortalarında yaptıkları yararlı işler ibadettir." diyor. Bu sözü nasıl anlamalıyız, yaptıklarımız işler ibadet diye ibadet yapmamamız mı lazım?

 39. Bir kısım ehl-i takva, berk gibi bin senelik yolu, bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi, bir günde kat'eder... Bu cümlenin izahını ve iki ayetin hangileri olduğunu yazar mısınız?

 40. Dördüncü Söz'de geçen, "Yüzde doksan dokuz ihtimal ile musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek..." derken neden yüzde yüz dememiş?

 41. Dördüncü Söz'de ifade edilen, hayal ve şimşek için ortaya konan tespitler hakkında bir çalışma var mıdır?

 42. Risalelerde neden piyango temsili verilmiş; kumar ve haram değil mi?

 43. Üstadımız; okula giden bir talebenin, sabah namazı ile öğle namazı arasının ibadet olacağını söylemiş midir?

 44. Yapılan işlerin güzel bir niyet ile ibadet hükmüne geçmesi ne demektir?

 45. “Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.” ifadesinde geçen üç manevî duygunun rahat ve huzurunu nasıl anlamalıyız?

 46. “Namazdan hoşlanmayan nefsim.” ifadesi genel midir? Yani nefsi mutmainne veya daha yüksek makamda olanlar için de geçerli midir?

 47. “Namazı şevkle kılmak” ifadesini nasıl anlamalıyız? Namazını şevkle kılmayanların sorumluluğu var mıdır?

Yükleniyor...