Block title
Block content

Altıncı Söz

İçerikler

 1. "(Allah) mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır." ayet-i kerimesinde, geçmiş zaman kipinin kullanılmasını nasıl anlamalıyız?

 2. "Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır." ayeti ile "Cennet fazl-ı İlahidir." ifadelerini nasıl anlayabiliriz?

 3. "Fabrikadaki aletler benim namımla işlettirilecek, hem fiyatı ve ücretleri bine yükselecek... Hem o nazik kıymetli aletler istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından kıymetten düşecek..." İzah eder misiniz?

 4. Altıncı Söz'deki temsili şematik olarak gösterebilir misiniz?

 5. Nefis ve malımızı Allah'a sattığımızda rahmet hazineleri açılacağından bahsediliyor. Nefsi Allah'a satma adına, farz yükümlülüklerinin dışında ne yapılabilir? Rahmet hazineleri neler yapıldığında açılır?

 6. Vücudumuzda dercedilen hadsiz hissiyat ve letaifin veriliş gayeleri nelerdir?

 7. “Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak” ne demektir?

 8. “O’na abd ve asker olmak” ifadesinde, askerlikle kulluk eş anlamda mı kullanılmıştır?

 9. "...hem o nazik kıymettar aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından, bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak." cümlelerini açıklar mısınız?

 10. "Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıbozuğa bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaver-i askeri olursunuz." Özellikle "esirlik" ifadesiyle birlikte izah eder misiniz?

 11. Altıncı Söz'de geçen; at, silah, makina ve fabrika neye işaret ediyor, ve bize bakan vechesi hakkında bilgi verir misiniz?

 12. Altıncı Söz'de ifade edilen, "şahane işler ve madenler" hakikatte nedir? Sadece bu cümleyi açar mısınız?

 13. Azaların Allah namına çalıştırılmaması “emanete hıyanet” olarak nazara veriliyor. Halbuki, birçok keşşaflar ve bilim adamları Allah’ı bilmedikleri halde insanlığa faydalı çalışmalar yapıyorlar. Bunlara ihanet gözüyle bakabilir miyiz?

 14. Nefis ve malını Allah’a satan insan “âli bir padişahın has, serbest bir yaveri, askeri olur” ifadesindeki serbestiyet ve askerliği nasıl anlamalıyız?

 15. Padişahın fermanını dinleyen ve aklı başında olan nefer ticareti kabul ediyor. Acaba sadece akıl, bu ticareti kabul etmekte ve fermanı dinlemekte kifayet eder mi? Çünkü aklı başında olan nice insanlar bu ticaretten mahrumdurlar.

 16. "Aklın Allah hesabına çalıştırılması halinde; sahibini ebedi saadete müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkmasını” nasıl anlamalıyız?

 17. "Âlem-i berzahta ziyadar, mûnis birer manzara olurlar." cümlesini izah eder misiniz?

 18. "Eğer Mâlik-i Hakikîsine satılsa ve Onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar." Hazine ve defineler ifadelerini açar mısınız?

 19. "Eğer Malik-i Hakikîsine satılsa ve O’nun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Fâni mal beka bulur. Çünkü Kayyûm-u Baki olan Zat-ı Zülcelâl’e verilen ve O’nun yolunda sarf edilen şu ömr-ü zail; bakiye inkılâb eder, baki meyveler verir." İzah eder misiniz?

 21. "Her âzâ ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar." Bu nasıl olabilir, açar mısınız?

 22. "Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkar." Aklın, "mürşid-i Rabbani" olmasını açar mısınız?

 23. Altıncı Söz'de geçen Birinci kâr ile Beşinci kâr aynı gibi görünüyor, aralarındaki farkı izah eder misiniz?

 24. Altıncı Söz'de; emaneti sahib-i hakikisine satmakta elde edilen kârlar anlatılırken, ikinci ve beşinci kârlar arasındaki fark nedir?

 25. Azalarımız lisan-ı halleriyle, Cenab-ı Hakk'ın hangi isimlerini zikrederler?

 26. Emaneti sahib-i hakikisine satmakta, "fani mal beka bulur. Çünkü zat-ı zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen ömr-ü zâil, bakiye inkılâp eder." Bu dünyada insan bütün ömrünü Allah yolunda sarf edemiyor. Ne yapmalıyız?

 27. Gözün ruh için bir pencere olmasını biraz açar mısınız?

 28. "Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler." izah eder misiniz?

 29. "Daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder." cümlesini izah eder misiniz?

 30. "Dili Allah'a satmak" ifadesini açıklar mısınız? Müminin, imanıyla Halık'ının emanetini, O'nun namına ve izni dairesinde istimal etmesi nasıl olur?

 31. "Eğer Kadir-i Zülcelâl’e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır." cümlesini izah eder misiniz? Tevekkül etmeyenin vicdanının azap içinde kalması ne demek?

 32. "İnsan zayıftır, belâları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Âcizdir, hayat yükü pek ağır..." Altıncı Söz'deki kârlar anlatılırken, dört tanesi müjdeli iken, dördüncü kâr biraz farklı olmuş, nasıl yorumlanabilir?

 33. "İnsan zayıftır, belaları çok; fakirdir, ihtiyacı pek ziyade; âcizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelâl’e dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler.." İzah?

 34. "Kuvve-i zâikayı Fâtır-ı Hakîmine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder." cümlesini izah eder misiniz?

 35. "O zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir mütalaacısı ve şu âlemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniyenin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar." cümlesini izah eder misiniz?

 36. "Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar." cümlesinde, "semeresiz" tabirinin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

 37. Aklı Allah hesabına kullanmak ve gözün kavvad derekesine inmesini izah eder misiniz?

 38. Altıncı Söz'de neden beş kâr ve beş hasaretten bahsediliyor, beşin hikmeti nedir?

 39. Ehli Zevk ve Ehli Keşif Kimlerdir?

 40. Gözün “şu kâinat kitabının bir mütalaacısı, sanat-ı Rabbaniyenin seyircisi ve rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı olması,..” ne demektir?

 41. Hikayedeki beş mertebe kâr ile beş derece hasareti maddeleştirerek izah edebilir misiniz?

 42. Tat alma duygusu için kullanılan “maharetli nazır ve şakir müfettiş” ifadelerinden ne kastedilmektedir?

 43. "Âcz ve fakrınla beraber, o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin." cümlesini izah eder misiniz?

 44. "Allah’a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez." cümlesini izah eder misiniz?

 45. "Bütün o kıymettar cihazât-ı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp, hikmet-i İlâhiyeye iftira ve zulmettin." Cenab-ı Hakk'a iftira nasıl atılır? İftiranın hikmet-i İlahiye ile ne alakası vardır?

 46. "Bütün o kıymettar cihazat-ı insaniyeyi, hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i ilahiyeye iftira ve zulmettin." izah eder misiniz?

 47. "Cihazat-ı insaniyeyi hayvanlıktan aşağı düşürüp, hikmet-i İlâhîyeye iftira ve zulm etmek"ten söz ediliyor. Diğer taraftan Üstadımız uçak için, "nevim namına iftihar ediyorum" diyor; medeniyet harikalarını tebrik ve takdir ediyor...

 48. "Emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymettar aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 49. "En kıymettar âletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin." Üstad bu cümlede nefse zulümden bahsediyor. Nefse zulüm olur mu, olursa nasıl olur?

 50. "Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...