Altıncı Söz

İçerikler


 1. "Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır." ayet-i kerimesinde, geçmiş zaman kipinin kullanılmasını nasıl anlamalıyız?

 2. "Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır." ayeti ile "Cennet fazl-ı İlahidir." ifadelerini nasıl anlayabiliriz?

 3. "Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak" ne demektir?

 4. Nefsi Allah'a sattığımızda rahmet hazineleri açılacağından bahsediliyor. Rahmet hazinelerinin açılması için farzlar dışında, nefsi Allah'a satma adına neler yapılabilir?

 5. "O’na abd ve asker olmak" ifadesinde, askerlikle kulluk eş anlamda mı kullanılmıştır?

 6. "Fabrikadaki aletler benim namımla işlettirilecek, hem fiyatı ve ücretleri bine yükselecek... Hem o nazik kıymetli aletler istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından kıymetten düşecek..." İzah eder misiniz?

 7. Altıncı Söz'deki temsili şematik olarak gösterebilir misiniz?

 8. "Hem o nazik kıymettar aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından, bütün bütün kıymetten düşecekler." cümlesini açıklar mısınız?

 9. Azaların Allah namına çalıştırılmaması “emanete hıyanet” olarak nazara veriliyor. Halbuki birçok keşşaflar ve bilim adamları Allah’ı bilmedikleri halde insanlığa faydalı çalışmalar yapıyorlar. Bunlara ihanet gözüyle bakabilir miyiz?

 10. "Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıbozuğa bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaver-i askeri olursunuz." İzah eder misiniz?

 11. Padişahın fermanını dinleyen ve aklı başında olan nefer ticareti kabul ediyor. Acaba sadece akıl, bu ticareti kabul etmekte ve fermanı dinlemekte kifayet eder mi? Çünkü aklı başında olan nice insanlar bu ticaretten mahrumdurlar.

 12. "Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki, herkes ona acıyor, hem 'Müstehak!' diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak, hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor." Birisinin arkasından "müstehak" demek gıybet sayılmaz mı?

 13. Altıncı Söz'de geçen at, silah, makina ve fabrika neye işaret ediyor ve bize bakan vechesi hakkında bilgi verir misiniz?

 14. Emaneti sahib-i hakikisine satmakta, "Fani mal beka bulur. Çünkü zat-ı zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen ömr-ü zâil, bakiye inkılâp eder." Bu dünyada insan bütün ömrünü Allah yolunda sarf edemiyor. Ne yapmalıyız?

 15. "Fâni mal beka bulur. Çünkü Kayyûm-u Baki olan Zat-ı Zülcelâl’e verilen ve O’nun yolunda sarf edilen şu ömr-ü zail; bakiye inkılâb eder, baki meyveler verir." İzah eder misiniz?

 16. "Âlem-i berzahta ziyadar, mûnis birer manzara olurlar." cümlesini izah eder misiniz?

 17. Altıncı Söz'de geçen Birinci kâr ile Beşinci kâr aynı gibi görünüyor, aralarındaki farkı izah eder misiniz?

 18. "Her âzâ ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar." Bu nasıl olabilir, açar mısınız?

 19. "Eğer Mâlik-i Hakikîsine satılsa ve Onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar." Hazine ve definelerle ne anlatılmak isteniyor?

 20. "Aklın Allah hesabına çalıştırılması halinde; sahibini ebedi saadete müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkmasını” nasıl anlamalıyız?

 21. Gözün ruh için bir pencere olmasını biraz açar mısınız?

 22. Azalarımız lisan-ı halleriyle, Cenab-ı Hakk'ın hangi isimlerini zikrederler?

 23. "O zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir mütalaacısı ve şu âlemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniyenin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar." cümlesini izah eder misiniz?

 24. "Kuvve-i zâikayı Fâtır-ı Hakîmine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder." İzah eder misiniz?

 25. "Dili Allah'a satmak" ifadesini açıklar mısınız? Müminin, imanıyla Halık'ının emanetini, O'nun namına ve izni dairesinde istimal etmesi nasıl olur?

 26. "Daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder." cümlesini izah eder misiniz?

 27. "İnsan zayıftır, belâları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Âcizdir, hayat yükü pek ağır..." Altıncı Söz'deki kârlar anlatılırken, dört tanesi müjdeli iken, dördüncüsü biraz farklı gibi?

 28. "Eğer Kadir-i Zülcelâl’e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır." İzah eder misiniz? Tevekkül etmeyenin vicdanının azap içinde kalması ne demektir?

 29. "Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar." cümlesinde, "semeresiz" tabirinin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

 30. "Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler." İzah eder misiniz?

 31. Altıncı Söz'de geçen ehl-i zevk ve ehl-i keşif kimlerdir?

 32. Hikayedeki beş mertebe kâr ile beş derece hasareti maddeleştirerek izah edebilir misiniz?

 33. "Sevdiğin mal ve evlât ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler." İzah eder misiniz?

 34. "Emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymettar aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin."İzah eder misiniz, buradaki nefisten kasıt nedir?

 35. "En kıymettar âletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin." Üstad bu cümlede "nefse zulüm"den bahsediyor. Nefse zulüm olur mu, olursa nasıl olur?

 36. "Cihazat-ı insaniyeyi hayvanlıktan aşağı düşürüp, hikmet-i İlâhîyeye iftira ve zulm etmek"ten söz ediliyor. Diğer taraftan Üstadımız uçak için, "nevim namına iftihar ediyorum" diyor; medeniyet harikalarını tebrik ve takdir ediyor...

 37. "Âcz ve fakrınla beraber, o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin." cümlesini izah eder misiniz?

 38. "Hayat-ı ebedîye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir." İzah eder misiniz?

 39. "Yok, kat’a ve asla! Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ferâiz-i İlahîye ise hafiftir, azdır." İzah eder misiniz?

 40. "Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur." Gençler için bu nasıl temin edilebilir? Dışarısı haram kaynıyor, televizyon ve internet gibi araçlar malum... Gençlerimizin bu sıkıntılarını nasıl izale edebiliriz?

 41. Üstadımız, helâl dairesinin keyfe kâfi geldiğini, harama girmeye lüzum olmadığını ifade ediyor. Bu zamanda ise harama bulaşmayan insanlar nadirdir. Bu konuda ne dersiniz?

 42. "Allah’a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...