Dördüncü Nükte

İçerikler


 1. Dokuzuncu Söz'ün, Dördüncü Nükte'sini şematik olarak izah eder misiniz?

 2. Dördüncü Nükte'deki “tabakat-ı ömr-ü insan” ve “edvar-ı ömr-ü âlem” tabirlerini nasıl anlamalıyız?

 3. Risale-i Nurlarda "seher vakti" ile ilgili Üstad'ın açıklamalarını izah getirerek yazar mısınız? Ayrıca o vakti değerlendirmek için neler yapabiliriz ve Üstad nasıl değerlendirirdi?

 4. "Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder..." İzah?

 5. "Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve füyuzât-ı nimeti hatırlatır." İzahı? "İnsanın gaflette yaşadığı dönem" diyebilir miyiz?

 6. "Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman Peygamberinin (aleyhissalâtü vesselâm) asr-ı saadetine benzer..." Asr-ı saadete benzer, ifadesinden maksat nedir?

 7. "Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pek çok mahlûkatın gurubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyât-ı celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder." İzah eder misiniz?

 8. "İşâ vakti ise, âlem-i zulümât, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini..." Dokuzuncu Söz'de geçen yatsı vaktini açıklar mısınız?

 9. Yatsı namazında ve onun vaktindeki hikmette geçen, "insanın bakiye-i asarının da kaybolduğu ve nisyana uğradığı" ifadesini açar mısınız?

 10. Kıyametin kopması hakkında bilgi verir misiniz? Hikmet mi esas, kudret mi?

 11. "Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder..." Bu cümledeki "teheccüt" ile "kabir" arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

 12. Dokuzuncu Söz’de beş vaktin hikmeti anlatılırken, buna bir de gece namazı olan teheccüd namazı ilave ediliyor. Bunun hikmeti ne olabilir?

 13. "Demek, bu beş vaktin her biri bir mühim inkılâp başında olduğu..." Burada "beş vakit" deniliyor; ancak teheccüd ve ikinci sabah namazı da işleniyor?

 14. Dokuzuncu Söz'de namazın vakitleriyle ilgili yevmî, senevî, asrî ve dehrî hikmetler nelerdir? Kısaca özetler misiniz?

Yükleniyor...