İkinci Mebhas, Altıncı Vecih

İçerikler


 1. "Cüz-ü ihtiyarînin üssü’l-esası olan meyelân, Mâtüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş’arî ona mevcut nazarıyla baktığı için, abde vermemiş..." İzah eder misiniz?

 2. "Meyelân, Mâtüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş’arî ona mevcut nazarıyla baktığı için, abde vermemiş..." Üstad'ın burada mezhepleri birleştirdiği söylenebilir mi?

 3. Meyelânın kaynağı ve mahiyeti nedir? Tercihlerimiz meyelandaki rüçhaniyete göre şekilleniyorsa, bu meyelan nereden geliyor?

 4. Meyelan ve ruhun cevheri, büyüklük küçüklük vs. emirler Cenab-ı Hakk'ın hangi sıfatının tecellisidir?

 5. Meyelân nedir; meyillerimizi nasıl iyiye kullanabiliriz?

 6. Nefsin kendine mahsus bir vücud-u haricisi var mı, yoksa tamamen emr-i itibari midir?

 7. "Belki o emr-i itibarînin illeti, bir rüçhâniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibarî sübut bulabilir. Öyle ise, o anda onu terk edebilir." İzah eder misiniz? Buradaki rüchaniyeti nasıl anlamalıyız?

 8. Kuvvet ve kudret Allah'tandır; bizim elimizi kaldırmamız, konuşmamız vb.. Allah'ın insana cüz’i kuvvet, ilim, irade vb. vermesini nasıl anlamalıyız, bize verilen "cüz-i ilim", "irade", "kudret" gibi sıfatların hakikatı nedir?

 9. İtibari emirlerde kudret taalluk etmiyor. Bu konuyu sıfatlar açısından biraz açıklar mısınız?

 10. Kul, kendi fiilinin halıkı olamaz mı?

 11. "Evet, eğer abd, hâlık-ı ef’âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyarı ref olurdu. 'Bir şey vâcip olmazsa, vücuda gelmez.' Yani, illet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda gelebilir." Cümlesini açıklar mısınız?

 12. "Bir şey vâcip olmazsa, vücuda gelmez. Yani, illet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda gelebilir. İllet-i tâmme ise, malûlu, bizzarure ve bilvücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz." İzah eder misiniz?

 13. Kanunlar da ruh, akıl gibi latifeler de emr-i itibari, ama bunlara kudret taalluk etmiş ki vücutları var. Yerçekimi de suyun kaldırma kuvveti de ruhumuz da var, diğer alt üst gibi kavramlarla aralarındaki fark nedir?

 14. "Tercih bila müreccih caiz midir?" meselesinde, cebriyecilerin aldandıkları noktayı izah eder misiniz?

 15. "Eğer desen: Tercih bilâ müreccih muhaldir... Elcevap: Tereccuh bilâ müreccih muhaldir." burayı izah eder misiniz?

 16. "Madem katli halk eden Haktır. Niçin bana kàtil denilir?" Soruyu ve cevabını izah eder misiniz?

Yükleniyor...