"Maahaza, ceberûtiyet ve istiklâliyetin izzeti ve kendini sevdirmek ve tanıttırmak muhabbeti, gayre müsaade etmiyor ki, arada ibâdullahın enzarını kendine celb eden ismî bir vasıta bulunsun." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Siyah ve beyaz nakışlarla nakışlı bir imâmeyle küre-i arzın kafasını saran semâvat ve arzın Nâzım ve Hâlıkı olan Allah'ın ulûhiyetine lâyık mıdır ki, âlemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi ve tefvîz etsin? Arşın Sahibinden maadâ arşın altındaki şeylere bizzat tasarruf eden imkân dairesinde kimse var mıdır? Kellâ! Çünkü o kudret kısa ve kasır olmayıp muhit bir kudret olduğundan, açık bir yer, bir delik kalmıyor ki, gayr müdahale etsin. Maahaza, ceberûtiyet ve istiklâliyetin izzeti ve kendini sevdirmek ve tanıttırmak muhabbeti, gayre müsaade etmiyor ki, arada ibâdullahın enzarını kendine celb eden ismî bir vasıta bulunsun."(1)

Allah’ın isim ve sıfatları sonsuz olduğu için bir çiçeği yaratmak ile bütün baharı yaratmak onun kudreti karşısında eşittir. Onun isim ve sıfatları kainatı ve mahlukatı öyle bir sarmalamış ve kuşatmış ki hiçbir mahluk -büyük olsun küçük olsun fark etmez- hepsi onun tasarruf ve idaresindedir. Küçük bir atom küçüklüğüne güvenip onun ilim ve kudretinden gizlenemeyeceği gibi, büyük bir yıldız olan güneş de büyüklüğüne güvenip ben itaat etmem diyemez; zira karşısındaki kudret nihayetsiz ve çok haşmetli bir kudrettir. Bu sebeple kainatta ve mahlukatta bulunan her şey onun kudret avucunun içindedir, hiçbir şey bunun haricine çıkamaz.

Allah’ın bu sonsuz isim ve sıfatlarının her şeyi istila edip kudret ve azamet ile kuşatmasının sebebi ise Allah yaratmış olduğu sanatlar ve eserlerle kendini şuur sahibi mahluklara tanıtmak ve sevdirmek istiyor. Öyle ise, ne için miskin ve elinden hiçbir iş gelmeyen sebeplere icat kabiliyeti verip bu maksadını zedelesin ve şuur sahiplerini kendi marifeti ve muhabbeti yerine başka şeylere sevk etsin. Bu Allah’ın kainatı yaratma amacına aykırı olur. Allah kainatı ve şuur sahibi varlıkları sadece ve sadece kendini tanıtmak ve sevdirmek için icat ediyor; öyle ise bu amacı zedeleyen şirke asla tahammül etmez ve asla affetmez. Zira şirk bu amacın en büyük düşmanıdır. Bu sebeple Allah kainatta zerre kadar şirke mahal vermemiştir. Bizde bu manayı iman ve itaat olan ibadet ile ilan etmeliyiz.

Her şey Allah’ı tanıtmak ve sevdirmek üzere programlanmıştır. Bu programın dışına çıkıp bazı şeyleri bazı sebeplere vermek ise şirk ve zulümdür, affı kabil değildir. Allah kainattan matlup olan İlahi maksatlarını miskin ve aciz olan sebeplere yedirmez, onlara bozdurmaz. Bu sebeple kainatın her şeyi üstünde müthiş bir cebir ve izzet ile kendini ihsas edip ilan ediyor. Bu ilana göz kapamayı veya inkar etmeyi de sonsuz bir azap ile cezalandırıyor.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zerre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...