Reşhalar

İçerikler


 1. "Hâlık-ı Âlem'i bize tarif ve ilân eden deliller ve bürhanlar, lâyüadd ve lâyuhsadır. O delillerin en büyükleri üçtür: Birincisi: Bazı âyetlerini gördüğün, işittiğin şu kitab-ı kebir-i kâinattır." Bu üç delilin anlaşılması buna göre nasıl olmalıdır?

 2. "Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zattır ki, azamet-i mâneviyesinden dolayı sath-ı arz, o zatın mescid-i aksâsıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun minber-i fazl-ı kemalidir." Neye binaen bu şekilde bir sıralama yapılmış?

 3. "İslam dini" ifadesinin kapsamında, diğer peygamberlerin ve dinlerin de yeri var mı?

 4. "Öyle bir şecere-i nuraniyedir ki, damar ve kökleri, enbiyânın esasat-ı semâviyesidir. Dal ve budakları, evliyânın maarif-i ilhamiyesidir." ifadesini izah eder misiniz?

 5. "Çünkü o zat şems gibidir; zatını, zatıyla ziyalandırarak gösterir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 6. “Tevhidi ispat ve nev-i beşeri irşad eden o nuranî burhan; biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecma-ı aleyh bulunan nübüvvet ve velâyetle mücehhezdir.” cümlesini açar mısınız?

 7. "Cevâhir dolu bir kitab-ı mucizülbeyan" kavramını açıklar mısınız?

 8. "Tûl-i zaman ve bu'd-i mekânın muhakemat-ı akliyede tesiri çoktur." cümlesini izah eder misiniz?

 9. “Mürşid-i umumi” kavramını açıklar mısınız?

 10. "Hayvan ve insanlar, eytam gibi zeval ve firakın korkusundan vaveylalara düşeceklerdi." Burada geçen insanların düştüğü hale, nasıl oluyor da hayvanlar da düşüyor; açıklar mısınız?

 11. "İman nuruyla âlem öyle terakki eder ki, 'Hikmet-i Samedâniye Kitabı' namını alıyor." İzah eder misiniz, alemin iman nuruyla nurlanması neden Samed ismine bağlı?

 12. Peygamberimizin, şahsiyet ve hüviyeti nedir? "Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle, muhabbet-i Rahmâniyenin misali, rahmet-i Rabbâniyenin timsali, hakikat-i insaniyenin şerefi, şecere-i hilkatin en kıymettar ve kıymetli bahâdar bir semeresidir..." İzahı?

 13. "Yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Ve keza, bir insan yalan söylediği takdirde pervasız, lâübâli bir tarzda söyleyemez." ifadeleriyle; Müseylime'nin pervasızca ayetle muarazaya kalkışmak derecesinde yalan söylemesini nasıl tevfik edebiliriz?

 14. “Aklı başında olan bir adam münazaralı dâvâlarda yalan söyleyemez. Çünkü, bilâhare yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar…” Devamı ile birlikte izah eder misiniz?

 15. "O zât-ı mürşid, nev'-i beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlerden bahsediyor." Peygamber Efendimiz neden korkutmak için müthiş hakikatlerden bahsediyor?

 16. "Belki Âdem zamanından kıyamete kadar her bir asrın halkı bir saf olup, bütün asırlar safları onun arkasında, onun duasına 'Âmin' diyorlar." Geçmiş asırların insanlarının da Efendimizin arkasında saf olmasını nasıl anlamalıyız?

 17. "Binaenaleyh o zâtın risaleti, imtihan ve ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebeb olduğu gibi, o zâtın ubudiyetinde yaptığı dua, mükâfat ve mücazat için dâr-ı âhiretin icadına sebeb olur." İzah eder misiniz?

 18. “Evet, o zat, Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennette mülâkat ve rü'yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor.” cümlesini açar mısınız, cennette Allah ile konuşabilecek miyiz?

 19. "Çünkü hüsn-i zâtî, kubh-u zâtîye inkılâp eder. İnkılâb-ı hakâik ise muhaldir." ifadesini açıklar mısınız?

 20. "Evet, kâinatta yazılan sayısız âyetler Zât-ı Ehadin vahdaniyetine şehadet ettikleri gibi, risalet-i Ahmediyeye de (a.s.m.) delâlet ve şehadet ederler." İzah eder misiniz?

 21. "Şu ziynetli masnuatın cemali, hüsn-i san'at ve ziyneti izhar eder. San'at ve suretin güzelliği, Sânide güzelleştirmek ve ziynetlendirmek isteği mevcut olduğuna delâlet eder. Güzelleştirmek ve zînetlendirmek sıfatları, Sâniin san'atına olan..." İzah?

 22. “İnsan dahi masnuatın en câmi ve en garibi olduğundan, şecere-i hilkate bir semere-i şuuriyedir. İnsan bir semere gibi olduğu cihetle kâinatın eczası arasında en câmi ve baîd bir cüzdür.” Burayı izah eder misiniz?

 23. "Bakınız, insan âleminde iki daire ve iki levha vardır: Birinci daire: Rububiyet dairesidir. İkinci daire: Ubudiyet dairesidir. Birinci levha: Hüsn-ü san’attır, İkinci levha ise: Tefekkür ve istihsandır." Bu kısmı açar mısınız?

Yükleniyor...