Birinci Şule, Üçüncü Şua, İkinci Cilve

İçerikler


 1. "Kur’an’ın şebabeti" ne demektir? Kur’an Ehl-i kitaba nasıl sesleniyor?

 2. Kur’ân’ın şebâbetine, yani her asırda taze nazil oluyor gibi, tazeliğini, gençliğini muhafaza ettiğine günlük hayatımızdan misaller verir misiniz?

 3. "Hattâ, efkârca muhtelif ve istidatça mütebayin asırlardan,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Şu asrın ehl-i kitap insanları, Kur'ân'ın 'Yâ ehle'l-kitab, yâ ehle'l-kitab!' hitab-ı mürşidânesine o kadar muhtaçtır ki, güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir..." İzah eder misiniz?

 5. "Ehl-i kitab" ne demektir, günümüzdeki Yahudi ve Hristiyanlar Ehl-i kitab mı? Onlara kâfir demek doğru mu?

 6. "Nev-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra,.." Günümüz medeniyetine cinlerin katkısı var mı, bilgi verir misiniz?

 7. "Medeniyet-i hazıra, Kur'ân'a karşı muâraza vaziyetini almıştır; i'câz-ı Kur'ân'a karşı, sihirleriyle muâraza ediyor." izah eder misiniz?

 8. Günümüz medeniyeti ile İslam medeniyeti arasında yapılan muvazeneyi izah eder misiniz?

 9. "Kur'anın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir." Cariyelikle alâkalı ayetleri günümüzde nasıl tatbik edeceğiz?

 10. "Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne." ve "Sen çalış, ben yiyeyim." cümlelerini zenginler mi kullanıyor? Faizin yasaklanması ve zekâtın işlettirilmesi konuları ile birlikte açar mısınız?

 11. "İkinci kelime avâmı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selb ettiği gibi, şu asırda sa’y, sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisât-ı azîmesi meydana geldi." İzah eder misiniz, bu hâdise nedir?

 12. "Ayet-i Kur'aniye âlem kapısında durup ribaya: 'Yasaktır, girmeğe hakkın yoktur.' der. Zira gâvur harbî ve mütecaviz ise, hürmetsiz ve ismetsizdir." Almanya'da yaşayan Müslümanlar için de geçerli mi, Avrupa'da faizle işlem olur mu?

 13. "Kavga kapısını kapamak için banka (ribâ) kapısını kapayınız." cümlesini izah eder misiniz? "Ben tok olayım; başkası açlıktan ölse bana ne!" ve "Sen çalış, ben yiyeyim." Bu iki kelime nasıl tüm kötü ahlâkın menbaı oluyor?

 14. Kur’an medeniyetinin dörde kadar evliliğe müsaade etmesi çok tenkid ediliyor; bu konuda açıklama yapar mısınız?

 15. "İzdivaçtaki hikmet, yalnız kaza-yı şehvet olsa, taaddüt bilakis, olmalı. Hâlbuki, hatta bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivac eden nebatatın tasdikiyle sabittir ki, izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür." İzah eder misiniz?

 16. "Elbette, bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabil-i telakkuh olan..." Çok eşliliği erkeğin çok üremesine bağlamak, kadının âdet gibi hâllerine bakarak, erkeğin daha çok eş alabileceğini söylemek ne kadar doğru?

 17. "Elli senede ye’se düşen bir kadın... Bir erkeğe kâfi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur." Buradan sanki bir kadın bir erkeğe yetmeyeceğini ve birkaç evlilik yapması gerektiğini anlıyorum. İzah eder misiniz?

 18. Bediüzzaman "Muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına sülüs verdiği için âyeti tenkid eder." diyor ve ayetin hikmetlerini izah ediyor; bu konuyu açıklar mısınız?

 19. "Hayat-ı içtimaiyede ekser ahkâm ekseriyet itibarıyla olduğundan, ekseriyet itibarıyla bir kadın, kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise, ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur." İzahı nasıldır?

 20. "Sanemperestliği şiddetle Kur'ân men ettiği gibi, sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder..." ayetlerden misallerle izah eder misiniz?

 21. "Gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir." İzah eder misiniz?

 22. Batı medeniyeti tesettürü tenkit ediyor; bu konuda Kur’an ne diyor?

 23. "Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır." cümlesini "yuva" ve "kadının çalışması" ile birlikte açar mısınız?

 24. "Ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 25. "Hikmet-i felsefiye âcize ve hikmet-i Kur’âniyenin mu’cize" olmasını açar mısınız? Bir insan da "hayat-ı içtimaiye-i beşere ait olan düsturları" bulamaz mı?

 26. "Hüzün ise iki kısımdır: Ya fakdü’l-ahbaptan gelir, yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki, dalâlet-âlûd, tabiatperest, gaflet-pîşe olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür." Buradaki “ahbabsızlığı” açar mısınız?

 27. "Kur’ân’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler." Ayeti Risalelerde nasıl izah edilmiş?

Yükleniyor...