Birinci Şule, Üçüncü Şua, İkinci Cilve

İçerikler


 1. "Ehl-i kitap" ne demektir, günümüzdeki Yahudi ve Hristiyanlar Ehl-i kitap mı, onlara kafir demek doğru mu?

 2. "Hattâ, efkârca muhtelif ve istidatça mütebayin asırlardan,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 3. "Kur’an’ın şebabeti" ne demektir? Kur’an Ehl-i kitaba nasıl sesleniyor?

 4. "Kur’ân’ın şebâbetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi, tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor." Günlük hayatımızdan örneklerle açıklar mısınız?

 5. "Şu asrın ehl-i kitap insanları, Kur'ân'ın 'Yâ ehle'l-kitab, yâ ehle'l-kitab!' hitab-ı mürşidânesine o kadar muhtaçtır ki, güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir ve 'Yâ ehle'l-kitab' lâfzı, 'Yâ ehle'l-mekteb' mânâsını dahi tazammun...." İzah?

 6. "Bütün nev'-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra" denilerek, cinlerin medeniyete katkısından bahsediliyor; açıklar mısınız?

 7. "Bütün nev-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra,.." Günümüz medeniyetine cinlerin katkısı var mı, bilgi verir misiniz?

 8. "Şahıslar, cemaatler muârazasından âciz kaldıkları Kur'ân'a karşı, bütün nev-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra, Kur'ân'a karşı muâraza vaziyetini almıştır; i'câz-ı Kur'ân'a karşı, sihirleriyle muâraza..." izah?

 9. Günümüz medeniyeti ile İslâm medeniyeti arasında yapılan muvazeneyi izah eder misiniz?

 10. "Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne." ve "Sen çalış, ben yiyeyim." cümlelerini zenginler mi kullanıyor? Devamındaki faizin yasaklanması ve zekatın işlettirilmesi konuları ile birlikte açar mısınız?

 11. "İkinci kelime avâmı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selb ettiği gibi, şu asırda sa’y, sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisât-ı azîmesi meydana geldi." İzah eder misiniz, bu hadise nedir?

 12. "Kavga kapısını kapamak için banka (ribâ) kapısını kapayınız." cümlesini izah eder misiniz? "Ben tok olayım; başkası açlıktan ölse bana ne!" ve "Sen çalış, ben yiyeyim." Bu iki kelime nasıl tüm kötü ahlakın menbaı oluyor?

 13. "Kur'anın düsturları, kanunları, ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir." Cariyelikle ilgili ayetleri günümüzde nasıl uygulayacağız?

 14. "...elli senede ye´se düşen bir kadın... bir erkeğe kafi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur." Buradan sanki bir kadın bir erkeğe yetmeyeceğini ve bir kaç evlilik yapması gerektiğini anlıyorum. İzah eder misiniz?

 15. "Adalet-i Kur'aniye âlem kapısında durup ribaya: 'Yasaktır, girmeğe hakkın yoktur.' der. Zira gâvur harbî ve mütecaviz ise, hürmetsiz ve ismetsizdir." Almanya'da yaşayan Müslümanlar için de geçerli mi, Avrupa'da faizle işlem olur mu?

 16. "Elbette, bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabil-i telakkuh olan ve elli senede ye'se düşen bir kadın, ekserî vakitte tâ yüz seneye kadar kabil-i telkîh bir erkeğe kâfi gelmediğinden,." izahı?

 17. "Evet, eğer izdivaçtaki hikmet, yalnız kazâ-yı şehvet olsa, taaddüt bilâkis, olmalı. Halbuki, hattâ bütün hayvânâtın şehadetiyle ve izdivac eden nebâtâtın tasdikiyle sabittir ki, izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür..." İzah eder misiniz?

 18. "Halbuki, hayat-ı içtimaiyede ekser ahkâm ekseriyet itibarıyla olduğundan, ekseriyet itibarıyla bir kadın, kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise, ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur." izahı?

 19. "Hayat-ı içtimaiyede ekser ahkâm ekseriyet itibarıyla olduğundan, ekseriyet itibarıyla bir kadın, kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise, ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur." İzahı nasıldır?

 20. Bediüzzaman "Muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına sülüs verdiği için âyeti tenkid eder." diyor ve ayetin hikmetlerini izah ediyor; bu konuyu açıklar mısınız?

 21. Kur’an medeniyetinin dörde kadar evliliğe müsaade etmesi çok tenkid ediliyor; bu konuda açıklama yapar mısınız?

 22. "...Öyle de ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 23. "Gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder." İzah eder misiniz?

 24. "Halbuki, gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır." cümlesindeki yuva tabirinden kasıt nedir?

 26. "Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır." cümlesini nasıl anlamalıyız, hastanede çalışanlar için de geçerli mi bu durum, erkeklere erkek doktor, bayanlara bayan doktor bulmak çok zor?

 27. "Sanemperestliği şiddetle Kur'ân men ettiği gibi, sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder..." ayetlerden örneklerle izah eder misiniz?

 28. Batı medeniyeti tesettürü tenkit ediyor; bu konuda Kur’an ne diyor?

 29. Suretperestlik ne demektir?

 30. Üstadımız; "Sanemperestliği şiddetle, Kur'ân men ettiği gibi; sanemperestliğin bir nevi taklidi olan sûretperestliği de men eder." dediği halde, kendi suretinin Tarihçe'ye konmasına niye müsade etti?

 31. "Hikmet-i felsefiye âcize ve hikmet-i Kur’âniyenin mu’cize" olmasını açar mısınız? Bir insan da "hayat-ı içtimaiye-i beşere ait olan düsturları" bulamaz mı?

 32. "Hüzün ise iki kısımdır: Ya fakdü’l-ahbaptan gelir, yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki, dalâlet-âlûd, tabiatperest, gaflet-pîşe olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür." Buradaki “ahbapsızlığı” açar mısınız?

 33. "And olsun, eğer bu Kur’ân’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler." ayeti Risalelerde nasıl açıklanmıştır?

 34. "Kur’ân’dan tereşşuh etmeyen ve Kur’ân’ın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa, Kur’ân’ı tanzir edemez." ifadesi ile "Risale-i Nur Kur'an'dan tereşşuh etmiş, Kur'an'ın malıdır." cümlesi zıt değil mi?

Yükleniyor...