Üstad Hazretlerinin vasiyet ettiği ve gelecek nesilden beklediği şeyler ile çözümünü havale ettiği meseleler nelerdir?

Üstad Hazretlerinin vasiyet ettiği ve gelecek nesilden beklediği şeyler ile çözümünü havale ettiği meseleler nelerdir?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın vasiyetlerini ve isteklerini icmalen şöyle sıralayabiliriz :

1. Müsbet hareket,

2. Risale-i Nurların neşri ve tabı ve hususan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılması,

3. Lahikaların tanzimi,

4. Sehivlerin tashihi,

5. Risale-i Nur'u şerh ve izah ile tekmil etmek, hakikatlerini ispat ve neşr etmek,

6. Medrese hizmetinin devamı,

7. Hizmet tarzının ve usulünün kıyamete kadar değişmemesi,

8. İlmi, vasıta-i cer etmeyip istiğna düsturunu esas yapmak, kanaatlı ve iktisatlı olmak,

9. Sadakatla ve ihlasla hizmet,

10. Ayasofya'nın ibadete açılması,

11. Tevafuklu ve mucizatlı Kur'anı tabettirmek,

12. Kızıl İ'caz ve Talikat eserlerinin tanzimi ve neşri,

"Hem Eski Said'in ilm-i mantık noktasında bir şaheser hükmünde bulunan gayr-ı matbu' Ta'likat'tan süzülen i'cazlı bir îcaz-ı hârikada, müdakkik ulemaları hayret ve tahsinle dikkate sevkeden, matbu' 'Kızıl Îcaz' namındaki risale-i mantıkıye Risale-i Nur'la bağlanmasına ve şakirdlerinin âlimler kısmının nazarına göstermek lâyık gördüm."

"Fakat çok derindir. Bugünlerde Feyzi'ye bir parça ders verdim. Belki bir zaman Feyzi kendisi, başkasının da anlaması için dersini Türkçe kaleme alacak."(1)

13. Medresetü'z-Zehranın maddi ve manevi teşkili,

14. İttihad-ı İslam'ın yani Âlem-i İslam'ın cemahir-i müttefikasının teşkili,

15. Risale-i Nur'un hizmetine kendini vakfedenlerin tayinlerini vermek,

16. Mezarının gizli olması,

17. On iki mutlak vekilin tasarruf hakları ve vazifeleri,

18. Yirmi Altıncı Lem'a olan ihtiyarlar risalesinin tekmili,

"ON BEŞİNCİ RİCA(Haşiye) "

"(Haşiye): Nur'un telif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu On Beşinci Rica, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem'asının tekmiline -telifine- mehaz olmak üzere yazıldı."(2)

19. Yirmi Dokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin tefsir ve tercümesi,

"Hem Lütfü, hem Abdurrahman, hem Hâfız Ali hükmünde Küçük Ali sizin namınıza da Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin tefsir ve tercümesini istemiş. Benim şimdi onun ile meşgul olmaya ne vaktim var ne de halim müsaade eder. İnşâallah ileride Risaletü'n-Nur'un başka bir şakirdi o vazifeyi yapacak. Hem Yirminci Mektup ile Otuz İkinci Söz bir derece o Lem'ayı izah ederler."(3)

20. İşaratü'l-İ'caz tefsirinin devamı...

İnşallah Risale-i Nur eczaları onun yerine geçecektir.

"Eğer Birinci Harb-i Umumî gibi mâniler olmasaydı, tefsirin şu birinci cildi, i'caz vücuhundan olan i'caz-ı nazmîyi beyan ettiği gibi, diğer cüzler ve mektuplar da müteferrik hakaik-i tefsiriyeyi içine alsaydı, Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'a güzel bir tefsir-i câmi' olurdu. Belki inşâallah, şu cüz'-ü tefsir ve altmış altı adet, belki yüz otuz adet 'Sözler' ve 'Mektubat' Risaleleriyle beraber mehaz olursa, ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsir-i Kur'anî yazsın, inşallah..."(4)

21. Maarif dairesinin hakikat-i Kur'aniyeye yapışması ve Risale-i Nurları okutturması,

22. Üstad'ın ve talebelerinin bir "Mufassal Tarihçe-i Hayat" isteği ve müjdesi,

"...Üstad'ın hayatına temas eden ve daha ziyade hizmet-i Nuriyeye ait mektuplar, müdafaalar, muhtelif zamanlara ait o zamandaki ahvalini bir derece ifade eden makale ve hatıralarını olduğu gibi koyduk. Bu suretle bu eser, istikbaldeki münevver Nur talebeleri için hakikî bir mehaz teşkil etmektedir. Muhterem edib ve muharrirler, bundan istifade ile inşallah daha mükemmel, daha hakikatlı ve faydalı tarihçe-i hayatlar hazırlayacaklardır."(5)

Risale-i Nur'da çözümünü havale ettiği meseleler şunlardır:

1. Kastamonu Lahikası 64. sayfadaki ebced hatasının hikmeti,

"...Ben tahmin ederim bu sehiv, beşinci ayetin işaretindeki sehiv gibi ehemmiyetli bir kısım işarat-ı gaybiyenin anahtarı olacak ve bu muazzam ayet, otuz üçüncü ayet olmasına bir işaret idi. İnşallah, istikbalde bir kardeşimiz o hazineyi açacak."(6)

2. "Cinlerden bir peygamber gelmiş midir?" meselesi,

Üstad daha önemli meselelerden dolayı, bu meselenin çözümü için çekirdek bir mana bırakıp, tafsilini müstakbele havale ediyor.

"... Hem Hâtemü'l-Enbiya'dan sonra, cinlerde peygamber gelmemiş. Hem Risale-i Nur, bu zamanda bir tâun-u beşerî olan maddiyyunluk fikrini iptal etmek için, cinnî ve ruhanîlerin vücutlarını kati hüccetlerle ispat etmeye çalışmış, bu meseleye üçüncü derecede bakmış, tafsilini başkalara bırakmış. Belki inşâallah Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sure-i Rahman'ı tefsir edip bu mes'eleyi de halleder."(7)

Şimdiki zamana kadar, Üstad'ın vasiyetinin her bir maddesine dikkat edilerek, iman ve Kur'an hizmeti devam etmektedir. Günler geçtikçe Üstadımızın bir vasiyeti ve vaadi tahakkuk etmektedir.
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

Dipnotlar:

1) bk. Kastamonu Lahikası, 94. Mektup.

2) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.

3) bk. Kastamonu Lahikası, 6. Mektup.

4) bk. İşaratü'l-İ'caz, Tembih.

5) bk. Tarihçe-i Hayat, Giriş.

6) bk. Kastamonu, 38. Mektup (s. 64).

7) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşr ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şuânın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.

Barla (RNK) - 370

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şeref askar

İnşâallah bir zaman o tılsımlar, müstakil bir risalede cem' edilecek.
Kastamonu (RNK) - 208

 

elhamdülillah o tılsımlar cem edilmişti.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...