"Ve hüceyrat-ı bedeniyeyle zerrat dahi yaratılıyor. Ve hakezâ, bütün bu tasarrufat bütün safahata aynı kudretle yapılır... Bütün eşya o nurla tenevvür ediyor." cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Maahaza, küll ile cüzde, nev' ile fertte yapılan tasarrufat, birbirinin içinde mütedahil ve yekdiğerine mütesanit olduğundan, o tasarrufları ayrı ayrı faillere vermek mümkün değildir. Meselâ, âlemin nizam, intizam ve tasarrufunda arzın tedbiri dahildir. Arzın tedbirinde insanın da tedbiri dahildir. Ve aynı zamanda bu tasarrufat yapılırken, başka nevilerin de şuûnâtına bakılır. Ve hüceyrat-ı bedeniyeyle zerrat dahi yaratılıyor. Ve hakezâ, bütün bu tasarrufat bütün safahata aynı kudretle yapılır. Nasıl ki şemsin nurundan, katre ve kabarcıklara varıncaya kadar hiçbir şey hariç kalmıyor. Bütün eşya o nurla tenevvür ediyor."

"Kezalik, bütün tasarrufat, kudret-i ezeliyeye âittir. Başka birşeyin müdahalesi yoktur. Küreden zerreye varıncaya kadar o kudretin tasarrufundan hariç değildir."(1)

Tarla ile tohum iç içe işleyen ve ayrılmaz bir intizam ile birbirlerine bağlı sistemler olmasından, birisinde kim tasarruf ediyorsa diğerinde de tasarruf eden aynıdır. Tarla birisinin tohum da başka birisinin olsa, orada intizam ve birbirinin imdadına koşmak manası olmaz ve netice akim kalır. Öyle ise tohum ile tarlanın sahibi ve idarecisi aynı olmak iktiza eder, ayrı olması kabil değildir.

Beden ile zerre de iç içe çalışan, aynı intizamın dairesinde olan iki unsurdur. Tarla ile tohum arasındaki münasebet, aynı ile beden ile zerreler arasında da mevcuttur. Yani beden birisinin iken zerre başkasının olmaz; aynı kudretten ve aynı idareden çıkıyorlar demektir.

Aynı ölçü insan bedeninin hücresi ile onun bir altı olan zerresi içinde geçerlidir. Hücreyi hangi kudret yaratıyor ise hücrenin bir cüzü olan zerreyi de aynı kudret yaratıyor; ikisinin ayrı kudretlere taksim edilmesi kabil değildir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zerre

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...