Şadi EREN ( Prof. Dr.)

Sitedeki Yazıları

 1. MEHDİ GELMİŞ MİDİR?

 2. Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesi'nin başında İsrâ Suresi 88. âyetinin serlevha yapılması ve âyetin meali hakkında bilgi verir misiniz?

 3. Nebilerin, velilerin ve asfiyanın meslek ve meşrebleri muhtelif olduğu halde onların kitap, risale ve eserlerinin bütününü Kur’ân'ın tazammun etmesi ne demektir?

 4. Nur ayetinden sonra gelen "zulümat âyeti" nelerden bahsediyor?

 5. Peygamber Efendimiz (asm) ismet sıfatına sahip ve masum olduğu halde, âyette istiğfar emri verilmesinin hikmeti nedir?

 6. Peygamber Efendimizin beşerî ve şahs-ı mânevisi hakkında açıklama yapar mısınız?

 7. Rahman Sûresinde “Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız?” ayetinin otuz bir defa tekrarının lüzumu hakkında bilgi verir misiniz?

 8. RİSALELER İLHAMLA MI YAZILDI VE İLHAM İLE VAHİY İLİŞKİSİ

 9. Risalelerde “kesretten vahdete ermek” diye bir tabir geçiyor; bu ne demektir, kesret ve vahdet ne mânâya geliyor; açıklayabilir misiniz?

 10. Tekrarat-ı Kurâniye ne demektir, açıklar mısınız?

 11. TESADÜF MÜ TEVAFUK MU?

 12. Üstad semavî ve arzî musibetlerden bahsediyor; bunları nasıl anlamalıyız?

 13. Üstad'ın ifadesine göre Kur’ân'ın meydan okuduğu kâfirler idam-ı ebediye mahkûm oluyorlar. İdam-ı ebedî ifadesini nasıl anlamalıyız?

 14. Üstad, Yirmi Beşinci Söz’de şüpheleri zikretmeden şüphelere cevap verme yolunu ihtiyar etmiş, bunun hikmeti nedir?

 15. Vahyin, vahye mazhar olanların kabiliyetine göre farklılık arz etmesi ne demektir?

 16. Yasin Sûresinde geçen "hurmanın eski dalı" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 17. Yedinci Şuâ’nın Birinci Makamı'nın On Yedinci Mertebesi neden bahsediyor?

 18. YENİ UFUKLAR

 19. Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de geçen Yahudilerle alâkalı zillet ve meskenet meseleleri hakkında bilgi verir misiniz?

 20. Yirmi Beşinci Söz pek acele ve müşevveş haletler içinde telif edilmiş, böyle olmasının sebebi neydi, neden şartlar daha iyiyken kaleme alınmamış?

 21. Yirmi Beşinci Söz'de Kur'an'ın fesahatini itiraf eden bir müşrikten bahsediliyor; bu zat kimdir, hâdise nasıl vuku bulmuştur?

 22. Yirmi Beşinci Söz'ün başında muhteşem ifadelerle Kur’ân’ın tarifi yapılmış, bunları cümle cümle inceleyeceğiz; bunun öncesinde Kur’ân için kısa bir tarif yapılabilir mi?

 23. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule'de Ahzab Sûresi’nin 40. Âyeti misal olarak veriliyor; Hz. Üstad bu âyeti nasıl izah ediyor?

 24. Yunus sûresi'nin 92. ayetinde geçen Firavun’un boğulma hâdisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 25. “Bir nur çıkacak" ifadesinden maksat nedir?

 26. “Biz Kur’an’dan müminler için bir şifa ve rahmet indiririz.” buyurulan İsra sûresinin 82. ayetinden anlıyoruz ki, Kur’an her derde devadır; bu konuyu açıklayabilir misiniz?

 27. “Emirdağı Çiçeği” isimli bu bahsin yazılmasının sebebi nedir?

 28. “Meselâ, bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan,..” Burada geçen “daire-i imkân” ve “daire-i vücub” ifadelerini açıklar mısınız?

 29. “O mânâlara, derecelerine göre birer emare vaz etmiştir; ya lâfziyedir, ya mâneviyedir.” "Lafzî ve mânevî karine" ne demektir?

 30. “O mâneviye ise, ya siyak veya sibak-ı kelâmdan veya başka âyetten birer emare, o mânâya işaret eder.” Kelâmın "siyak ve sibakı" ne demektir; açıklar mısınız?

 31. “Safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra…” Kur’an’ın hakikatlerine muhatap olabilmek için bahsedilen dört esası açar mısınız?

 32. “Tılsım-ı kâinatı ve muammâ-yı hilkati keşif ve fetheden yalnız sensin, ey Kur’ân-ı Kerîm” burada geçen “tılsım-ı kâinat” ve “muamma-yı hilkat” ifadelerini açıklar mısınız?

Yükleniyor...