Şadi EREN ( Prof. Dr.)

Sitedeki Yazıları

 1. Kur’an’ın indiği dönemde insanlar ümmi miydi? Peygamberimiz'in de ümmi olduğunu biliyoruz; bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

 2. Kur’an’ın lafzında, manasında, ilminde, bahislerinde olduğu gibi üslubunda da camiiyet var ve bu da bir mucizedir; bu konuyla alakalı bilgi verebilir misiniz?

 3. Kur’an’ın lafzında, manasında, ilminde, bahislerinde, üslubunda olduğu gibi îcazında da camiiyet var ve bu da bir mucizedir; bu konuyla alakalı bilgi verebilir misiniz?

 4. Kur’an’ın mana derinliği hakkında bilgi verir misiniz?

 5. Kur’an’ın mana derinliği olması hasebiyle ayetlerden herkes ilmî seviyesine, meslek ve meşrebine göre mana çıkarıyorlar; peki bu manaların hak olduğunu nereden bileceğiz?

 6. Kur’an’ın mucizelerinden birisi de gaybtan haber vermesidir; ilgili metinde bu mucize hangi yönleriyle izah ediliyor?

 7. Kur’an’ın mucizevî yönlerini izah ve ispat eden Kur'ânî bir bahsin günlük yirmi-otuz sayfa yazılması son derece harikulâde bir şey, bu hususta neler söyleyebilirsiniz?

 8. Kur’an’ın mu’cize olan yönlerinden birisi de veciz olmasıdır. Bediüzzaman Hazretleri Yûsuf Sûresi’nin 45 ve 46. ayetlerini bu manaya örnek veriyor; açıklar mısınız?

 9. Kur’an’ın üslubu hakkında bilgi verebilir misiniz?

 10. Kur’an’ın veciz olduğunun anlatıldığı bölümde “bir denizi ibrikte göstermek” diye bir tabir geçiyor; bu ne demektir?

 11. Kur’an’ın veciz olmasına örnek olarak Yasin Sûresi’nin 78-80. ayetleri veriliyor; açıklar mısınız?

 12. Kur’an’ın, hakaik-i âliye-i İlâhiyenin muvazenesini muhafaza etmesi, ne demektir?

 13. Kur’an’ın, sahabelerin cüz’i hallerinden bahsetmesinin hikmeti nedir?

 14. Kur’an’ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

 15. Kur’an’ın, tevhidi bütün kısımlarıyla, bütün mertebeleriyle izah etmesi hakkında bilgi verir misiniz?

 16. MEHDİ GELMİŞ MİDİR?

 17. Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesi'nin başında İsra suresi 88. ayetinin serlevha yapılması ve ayetin meali hakkında bilgi verir misiniz?

 18. Nebilerin, velilerin ve asfiyanın meslek ve meşrepleri muhtelif olduğu halde onların kitap, risale ve eserlerinin bütününü Kur'an'ın tazammun etmesi ne demektir?

 19. Nur ayetinden sonra gelen "zulümat âyeti" nelerden bahsediyor?

 20. Peygamber Efendimizin beşerî ve şahs-ı mânevisi hakkında açıklama yapar mısınız?

 21. Rahman Sûresinde “Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız?” ayetinin otuz bir defa tekrarının lüzumu hakkında bilgi verir misiniz?

 22. RİSALELER İLHAMLA MI YAZILDI VE İLHAM İLE VAHİY İLİŞKİSİ

 23. Risalelerde “kesretten vahdete ermek” diye bir tabir geçiyor; bu ne demektir, kesret ve vahdet ne manaya geliyor; açıklayabilir misiniz?

 24. Tekrarat-ı Kurâniye ne demektir, açıklar mısınız?

 25. TESADÜF MÜ TEVAFUK MU?

 26. Üstad semavî ve arzî musibetlerden bahsediyor; bunları nasıl anlamalıyız?

 27. Vahyin, vahye mazhar olanların kabiliyetine göre farklılık arz etmesi ne demektir?

 28. Yasin Sûresinde geçen "hurmanın eski dalı" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 29. Yedinci Şuâ’nın Birinci Makamı'nın On Yedinci Mertebesi neden bahsediyor?

 30. YENİ UFUKLAR

 31. Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de geçen Yahudilerle ilgili zillet ve meskenet meseleleri hakkında bilgi verir misiniz?

 32. Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de Yahudilerle alakalı ayetler nelerden bahsediyor, onlara ait iki özel durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

 33. Yirmi Beşinci Söz pek acele ve müşevveş haletler içinde telif edilmiş, böyle olmasının sebebi neydi, neden şartlar daha iyiyken kaleme alınmamış?

 34. Yirmi Beşinci Söz'de Kur'an'ın fesahatini itiraf eden müşrik bir zattan bahsediliyor; bu zat kimdir, hadise nasıl vuku bulmuştur?

 35. Yirmi Beşinci Söz'ün başında muhteşem ifadelerle Kur’an’ın tarifi yapılmış, bunları cümle cümle inceleyeceğiz; bunun öncesinde Kur’an için kısa, basit bir tarif yapılabilir mi?

 36. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule'de Ahzab Sûresi’nin 40. Âyeti örnek olarak veriliyor; Hz. Üstad bu âyeti nasıl izah ediyor?

 37. Yunus sûresi'nin 92. ayetinde geçen Firavun’un boğulma hadisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 38. “Biz Kur’an’dan müminler için bir şifa ve rahmet indiririz.” buyurulan İsra sûresinin 82. ayetinden anlıyoruz ki, Kur’an her derde devadır; bu konuyu açıklayabilir misiniz?

 39. “Emirdağı Çiçeği” isimli bu bahsin yazılmasının sebebi nedir?

 40. “Meselâ, bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan,..” Burada geçen “daire-i imkân” ve “daire-i vücub” ifadelerini açıklar mısınız?

 41. “O mânâlara, derecelerine göre birer emare vaz etmiştir; ya lâfziyedir, ya mâneviyedir.” "Lafzî ve mânevî karine" ne demektir?

 42. “O mâneviye ise, ya siyak veya sibak-ı kelâmdan veya başka âyetten birer emare, o mânâya işaret eder.” Kelâmın "siyak ve sibakı" ne demektir; açıklar mısınız?

 43. “Safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra…” Kur’an’ın hakikatlerine muhatap olabilmek için bahsedilen dört esası açar mısınız?

 44. “Tılsım-ı kâinatı ve muammâ-yı hilkati keşif ve fetheden yalnız sensin, ey Kur’ân-ı Kerîm” burada geçen “tılsım-ı kâinat” ve “muamma-yı hilkat” ifadelerini açıklar mısınız?

Yükleniyor...