Konferans

İçerikler


 1. "Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır." Namazdan sonraki hakikatler neler olabilir?

 2. Sözler kitabının arkasında, Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in verdiği konferans var. Bu konferans Üstad'ın zamanında mı yapılıp kitabın arkasına konmuştur? Yoksa, Üstat'tan sonra mı yapılmış ve külliyata konmuştur?

 3. Sözler kitabının sonundaki "Konferans"ın verildiği mescidin büyüklüğü nedir, kaç kişi o konuşmada bulunuyor? Sanki binlerce insana hitap ediliyor gibi bir üslup ile yazılmış?..

 4. "Dinin teferruatında yapılan lakaytlık"lara örnek verir misiniz?

 5. "İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Müellifin, yalnız Kur’ân-ı Hakîmi kendine üstad edinmiş olması..." Diğer müellifler için de geçerli değil mi bu? Kur'an herkes için üstad değil mi?

 7. "Taklidî bir imân, hususan bu zamandaki dalâlet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner..." İmanı taklidi olanın cehenneme gitme ihtimali ile ilgili oran var mı?

 8. "Kur'ân-ı Kerimi tefsir eden bir allâmenin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnetine ittiba etmiş olması ve Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle âmil olması ve âzami bir zühd ve takvâ ve âzami ihlâs ve dine hizmetinde âzami sebat,.." İzah?

 9. Üstadımız Almanlar için neden "bahtiyar millet" tabirini kullanıyor?

 10. "Kim söylemiş? Kime söylemiş? Niçin söylemiş? Ne makamda söylemiş?" cümlesini nasıl anlamalıyız?

 11. Ebu Bekir: "Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki ehl-i imana yer kalmasın." Üstadımız: "Birkaç adamın imanını kurtarmak için, cehenneme girmeye hazırım." demişlerdir. Bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Neden ibadet ediyoruz?

 12. "Said Nursî, Kur'an ve îmânâ hizmet mesleğini ihtiyar edip, hiçbir maddî ve mânevî menfaat, salâhat ve velilik gibi mânevî makamları maksad ve gaye etmeden, sırf Cenâb-ı Hakk'ın rızası için hizmet yapmıştır." Allah, razı olduğuna velilik makamı vermez mi?

 13. "Evet, Bediüzzaman nâdire-i hilkattır..." Bunu nasıl anlamak gerekir? Üstad mütevazılıkta zirve iken, burası Külliyat'a nasıl girmiş?

 14. "Eski zamanda imânı kurtaran on el varsa, şimdi bire inmiş. İmânsızlığa sevk eden sebepler eskiden on ise, şimdi yüze çıkmış..." İzah eder misiniz?

 15. "Risale-i Nur, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın bu asırda bir mu'cize-i maneviyesi olan yüksek ve parlak bir tefsiridir." Bu ve benzeri ifadelerde Üstad, Risalelerin Kur'an'ın manevi mucizesi olduğunu söylüyor? Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 16. "Sırran tenevverat" ne demektir? Risale-i Nur hizmetindeki bu düstur ile şu anda yapılan uluslararası sempozyumların vechi tevfikini izah eder misiniz?

 17. "Risâle-i Nur'un hocası Risâle-i Nur'dur. Risâle-i Nur, başkalarından ders almaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidâdı nisbetinde kendi kendine istifâde eder." ifadesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...