Konferans

İçerikler


 1. Sözler kitabının arkasında, Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in verdiği konferans var. Bu konferans Üstad'ın zamanında mı yapılıp kitabın arkasına konmuştur, yoksa Üstat'tan sonra mı eklenmiştir?

 2. Sözler kitabının sonundaki "Konferans"ın verildiği mescidin büyüklüğü nedir, kaç kişi o konuşmada bulunuyor? Sanki binlerce insana hitap ediliyor gibi bir üslup ile yazılmış?

 3. "Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır." Namazdan sonraki hakikatler neler olabilir?

 4. "Dinin teferruatında yapılan lakaytlık"lara örnek verir misiniz?

 5. "İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı, iman ilmidir." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Taklidî bir iman, hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner..." İmanı taklidi olanın cehenneme gitme ihtimali ile ilgili oran var mı?

 7. "Müellifin, yalnız Kur’an-ı Hakîmi kendine üstad edinmiş olması..." Diğer müellifler için de geçerli değil mi bu? Kur'an herkes için üstad değil mi?

 8. "Müellifin, Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka hiçbir maddi, manevi menfaati gaye edinmemesi" konusunun tevatür olmasını izah eder misiniz?

 9. "Kur'an-ı Kerimi tefsir eden bir allâmenin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnetine ittiba etmiş olması ve Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle âmil olması ve azami bir zühd ve takva ve azami ihlas..." İzah eder misiniz?

 10. Üstad'ımız Almanlar için neden "bahtiyar millet" tabirini kullanıyor?

 11. "Bediüzzaman ne söylerse hakikattir. Bediüzzaman’ın eserleri sünuhat-ı kalbiye olup, cumhur-u ulemanın tasdik ve takdirine mazhardır." ifadesini kullanmak doğru mu?

 12. "Kim söylemiş? Kime söylemiş? Niçin söylemiş? Ne makamda söylemiş?" cümlesini nasıl anlamalıyız?

 13. "Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki, ehl-i imâna yer kalmasın... Birkaç adamın imânını kurtarmak için Cehenneme girmeye hazırım." İzah eder misiniz, neden ibadet ediyoruz?

 14. "Said Nursi, Kur'an ve imana hizmet mesleğini ihtiyar edip, hiçbir maddi ve manevi menfaat, salahat ve velilik gibi manevi makamları maksat ve gaye etmeden, sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için hizmet yapmıştır." Allah, razı olduğuna velilik makamı vermez mi?

 15. "Evet, Bediüzzaman nadire-i hilkattir..." Bunu nasıl anlamak gerekir? Üstad mütevazılıkta zirve iken, burası Külliyat'a nasıl girmiş?

 16. "Eski zamanda imanı kurtaran on el varsa, şimdi bire inmiş. İmansızlığa sevk eden sebepler eskiden on ise, şimdi yüze çıkmış..." İzah eder misiniz?

 17. "Risale-i Nur, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın bu asırda bir mu'cize-i maneviyesi olan yüksek ve parlak bir tefsiridir." Bu ve benzeri ifadelerde Üstad, Risalelerin Kur'an'ın manevi mucizesi olduğunu söylüyor? Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?

 18. "Sırren tenevveret" ne demektir? Risale-i Nur hizmetindeki bu düstur ile şu anda yapılan uluslararası sempozyumların vechi tevfikini izah eder misiniz?

 19. Bazı kimseler, "Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur." ifadelerini delil getirerek "Bu eserlerin şerh ve izahına gerek yoktur." diyorlar. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yükleniyor...