Beşinci Hakikat

İçerikler


 1. "Kâinatın mecmuunda ve erkânında ve eczasında ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması ve o memleket-i vâsianın tedvir ve idaresine medar olan..." Devamıyla izah eder misiniz?

 2. "Her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması..." İntizam konusunu biraz açar mısınız? İntizamın vahidiyete nasıl delil olduğunu izah eder misiniz?

 3. "Bu bir birler bedahetle şehadet eder ki; bu misafirhanenin sâni'i ve sahibi birdir." Bu birlikler misafirhanenin sahibinin birliğine nasıl delil oluyor?

 4. "Seyyah-ı âlem asırlarda gezerken, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî Ahmed-i Farûkînin medresesine rast geldi, girdi, onu dinledi." Üstad hayali mi, yoksa hakikaten mi bulunmuş?

 5. "Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek." Bu, İmam Rabbani'nin hangi mektubunda geçiyor?

 6. "Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım." Dünyevi ve uhrevi makamlar istenmeyeceğine göre; bu ifadeyi nasıl anlayabiliriz?

 7. "Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risale-i Nur’dur." sözü doğru mu, yoksa Üstad tevazu mu yapmaktadır?

 8. "Bir zerre kuvvet-i imaniyenin ziyadeleşmesi bir batman marifet ve kemâlâttan daha kıymetlidir." Buradaki “kuvve-i imaniye” ve “marifetin” farkı nedir?

 9. "Ve madem bin seneden beri îman ve Kur’an aleyhinde teraküm eden Avrupa feylesoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehl-i imana hücum ediyor." Bin sene önce ne yaşandı da Avrupa feylesofları ehl-i imana hücuma başladılar?

 10. "Fettâh isminin tecellîsiyle, basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin, beraber, her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılmasıdır." İzah eder misiniz?

 11. "Feth-i Suver Hakikati" ne demektir?

 12. "Üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, ziynetli ve intizamlı olarak,.." Üç karanlık nedir?

 13. "Bize, zemin yüzünü rahmetin... Zemin içini rahîmiyet ve hakîmiyetin... Zemini, devr-i senevisinde, bir ticaret gemisi hükmünde..." Burayı zemin, zemin içi, zemin yüzü ile izah eder misiniz?

 14. "Öyle bir İslâmiyet bize bildirmiş ki, âlem-i gayb ve âlem-i şehadetin nihayetsiz hazinelerinden nur alır." İzah eder misiniz?

 15. "Bu kâinat hadsiz antika ve acip ve kıymetli şeylerle tezyin edilmiş bir saraydır. Ve bütün o saraydaki hadsiz sandıkları ve menzilleri açacak anahtarlar insanın ellerine verilmiş." İzah eder misiniz?

 16. "Ehadiyetin cilvesiyle, her bir zîhayatta, hususan insanda, bütün nimetlerin nümunelerini o fertte toplayıp, o zîhayatın âlât ve cihazatına geçirip tanzim ederek,.." İzah eder misiniz?

 17. "Kavun ve zîhayat ve insan bir çekirdek hükmünde" olmasını izah eder misiniz? İnsan kâinatın küçültülmüş bir modelidir. “Rahmâniyet Hakikati”ni biraz daha açar mısınız?

 18. "Meselâ denizin dibindeki böceklere hiçten ve bütün yavrulara umulmadık yerlerden..." Hiçten, denizin dibindeki böceklere rızkın verilmesini izah eder misiniz?

 19. "Sû-i itiyattan ve terk-i âdetten neş’et eden bir hastalıktan vefat ederler." Hakikî ve fıtrî rızık veriliyorsa burayı nasıl anlayabiliriz?

 20. "İsraf ve hırs ile sa’y-i helâli bırakarak, her kapıya başvurup, tembelkârâne ve zâlimâne ve müştekiyâne hayatını geçirir, belki öldürür." İzah eder misiniz?

 21. "Elmanın yüzünde bulunan sikke-i fıtrat ve hatem-i hikmet ve turra-i samediyet ve mühr-ü rahmet, bütün elmalarda..." Buradaki tabirlerin ve birlikte kullanımlarının izahını yapar mısınız?

 22. "İmanımızı taklitten tahkike ve tahkikten ilmelyakîne ve ilmelyakînden aynelyakîne ve aynelyakînden hakkalyakîne iblağ ediyor." Hakkalyakîni nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...