Birinci Risale olan Birinci Kısım

İçerikler


 1. ''Hususan Şaban ve Ramazan'da, akıldan ziyade kalp hissedardır, ruh hareket eder.'' cümlesini açıklar mısınız?

 2. "İbni Cerîr-i Taberî, bütün maânî-i Kur’ân’ı, muan’an senetle müteselsilen menba-ı Risalete îsal etmiş ve o tarzda, mühim ve büyük tefsirini yazmış..." İbni Cerîr-i Taberî kimdir; neden Üstadımız, onu referans göstermiştir?

 3. "Kur’ân-ı Hakîmin esrarı bilinmiyor; müfessirler hakikatini anlamamışlar." Müfessirlerin farklı hatta bazen zıt anlamlar çıkartmaları, Kur'an'ın anlaşılmadığını göstermez mi?

 4. "Kur’ân-ı Hakîmin esrarı bilinmiyor; müfessirler hakikatini anlamamışlar; diye beyan olunan fikrin iki yüzü var. Ve onu diyen, iki taifedir." Genişçe izah eder misiniz?

 5. "Ya akılsız bir dosttur, kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı bir düşmandır ki, ahkâm-ı İslâmiye ve hakaik-i imaniyeye karşı gelmek istiyor." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 6. Risale-i Nur'a göre Kur'an'daki kasemlerin hikmeti nedir, ne anlam ifade ediyor?

 7. "Cenâb-ı Hak, tîn ve zeytinle kasem vasıtasıyla azamet-i kudretini ve kemâl-i rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek..." İncir ve zeytin ile şükür, fikir, iman ve amel-i salih arasındaki bağlantıyı izah eder misiniz?

 8. "Hem mânevî i'câzındaki ulviyet-i üslûp ise tercümeye gelmez. Mânevî i'câzında olan ulviyet-i üslûp cihetinden gelen zevk ve hakikati beyan ve ifham etmek pek müşkül." İzah eder misiniz?

 9. "Zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp..." Burada incir örneği veriliyor, ama bütün ağaçlarda bu böyle değil mi?

 10. İncir için kullanılan, "Ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menâfiindeki nimet-i İlâhiyeyi kasemle hatıra getiriyor." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 11. Neden hep incir meyvesinden örnekler verilmektedir?

 12. Yirmi Dokuzuncu Mektub'un, Üçüncü Nükte'sini izah eder misiniz?

 13. Zeytin için, "vazife-i tenviriye" demekle ne anlatılmak isteniyor?

 14. Kainatın altı günde yaratılması meselesindeki "altı gün" kime göre veya neye göre altı gündür? Bir de zamanın ne zaman yaratıldığına dair bilgi verir misiniz?

 15. "Nihayet celâli nihayet cemâl içinde ve nihayet azameti nihayet hafâ içinde ve nihayet vüs’ati nihayet dikkat içinde ve nihayet haşmeti nihayet rahmet içinde ve nihayet bu’diyeti nihayet kurbiyet içinde gösterir..." İzah?

 16. "...olsa olsa ya kısa bir meali icmali veya ayetin her cümlesi için beş altı satır tefsir yazmak lazım gelir." Bu cümleden ne anlamalıyız? Yani kısa bir tefsirli meal okuyabilir miyiz, sadakatimize zarar verir mi?

 17. "Elhamdülillah cümle-i Kur’âniyedir. Bunun en kısa mânâsı, ilm-i nahiv ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur,.." "Elhamdülillah" kelimesi izah edilirken Arapça dil bilgisi kuralları kullanılmış; bu yeri açar mısınız?

 18. "Hamd" kelimesini "Her şeyi güzel yapmak" olarak çevirmek doğru mudur? Risalelerde nasıl ifade edilmiştir?

 19. " 'Zât-ı Vâcib-ül Vücud' kaydı ise; vücub-u vücud, uluhiyetin lâzım-ı zarurîsi ve Zât-ı Zülcelale karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan..." Vücüd sıfatı ile uluhiyetin ve zatın irtibatı hangi boyuttadır ve selbi bir sıfat Zatı temsil edebilir mi?

 20. "Elsine-i âlem içinde lisan-ı nahvi Arabiden başka bir lisanda var; o da hiç bir vakit Arap lisanının camiiyetine yetişmez." ifadesini izah eder misiniz, bu dil hangisi olabilir? Fransızca olduğunu söyleyenler var da...

 21. " اَشْهَدُ اَنْ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ olan imanın tercümanını mübarek Hacerü’l-Esvede tevdi edip emanet bırakıyorum..." Üstad neden Kelime-i Şehadeti Hacerü’l-Esvede emanet bırakıyor?

 22. "Rûyi zeminde mü’minler ve muvahhidîndeki cemaat-i uzmâ,.." Buradaki "muvahhidin" kimlerdir?

 23. "Üçüncü bir daire içinde, hayret-engiz, zâhiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük, bir küçük âlemi gördüm." Burayı nasıl anlamalıyız?

 24. "Kalb ve hayal, o nun-u نَعْبُدُ’ den çıktıktan sonra, akıl karşılarına çıktı, dedi: 'Ben de hisse isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hüccettir.' " Bu cümlede geçen "Ayaklarım delildir, hüccettir." ne demektir?

 25. "O vakit, herbir âyât-ı Kur’âniye, gayet haşmetli ve vüs’atli bir makamdan, gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından, nihayetsiz azamet ve celâl sahibi Mütekellim-i Ezelîden ve makam-ı mahbubiyet-i uzmâ sahibi tercüman-ı âlişan..." İzah?

 26. Yirmi Dokuzuncu Mektub'un, Altıncı Nükte'sini izah eder misiniz?

 27. "Şeâir-i İslâmiyedeki tabirat-ı Nebeviye ve İlâhiye, hayattar ve sevabdar bir cilt, bir deri hükmündedir." İzah eder misiniz?

 28. Hukukullah ve hukuk-u Resulullah konusu hangi risalelerde geçiyor?

 29. Sarık şeair midir? Şeair ise, Üstad'ın en zor zamanlarda taktığı sarığı, neden Nur talebeleri ve hocalar takmıyor?

 30. Şeair ve Şeairin Umuma Taalluku Ne Demektir?

 31. "Mesâil-i şeriattan bir kısmına 'taabbüdî' denilir, aklın muhakemesine bağlı değildir, emrolduğu için yapılır. İlleti, emirdir. Bir kısmına 'mâkulü’l-mânâ' tabir edilir. Yani, bir hikmet ve bir maslahatı var ki, o hükmün teşriine müreccih olmuş;.." izah?

Yükleniyor...