İkinci Risale olan İkinci Kısım

İçerikler


 1. "Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeâir-i İslâmiyenin âzamlarındandır." İzah eder misiniz?

 2. "Cenâb-ı Hak, hadsiz envâ-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş, ona mukàbil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor." İzah eder misiniz?

 3. "Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya Ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur." İzah eder misiniz?

 4. "Rahmâniyete karşı, vüs’atli ve azametli ve intizamlı bir ubûdiyetle mukabele ediyorlar." cümlesini açıklayıp, "rahmaniyet" ile "rahimiyet" arasındaki farkı belirtir misiniz?

 5. "Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman, birden muntazam bir ordu hükmüne geçer." İzah eder misiniz?

 6. "Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır." cümlesini açar mısınız?

 7. "Sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün envâ-ı nimeti o sofrada مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle,.." Bu cümledeki "umulmadık yerlerden" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 8. "İnsaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır." Bu cümleyi açıklar mısınız? Hakiki şükrün esasları başka neler olabilir?

 9. "Hattâ, mevhum bir rububiyet ve keyfemâyeşâ hareketi, fıtrî olarak arzu eder." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 10. "Hususan, dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasıbâne, hırsızcasına, nimet-i İlâhiyeyi hayvan gibi yutar." İnsan gafletin yardımıyla hırsızcasına ne şekilde nimetleri gasp ediyor, gafletin nasıl etkisi var?

 11. "Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez." cümlesini açıklar mısınız?

 12. "Ramazan-ı Şerifte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, memlûktür; hür değil abddir. Emir olunmazsa en âdi en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rubûbiyeti kırılır..." İzahı?

 13. "Şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır." Gafil insanların dünyada çok sevip hırs gösterdikleri şeyler nelerdir? Ve bağlandığı şeyler mi onu ahlak-i seyyieye götürür?

 14. "Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'ân'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyyetine girerek savmı ile samediyyete bir nev´i aynadarlık etmektir." Burada geçen "Samediyyete ayinedarlık" ifadesini izah eder misiniz?

 16. "Bir padişah müddet-i saltanatında belki her senede ya cülus-u hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilvey-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar." İzah edip hakikate tatbikini yapar mısınız?

 17. "Mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruçla ona tatil-i eşgal ettirilse, başka küçük destgâhlar kolayca ona ittibâ ettirilebilir." cümlesini izah eder misiniz; “küçük tezgahlar” neler olabilir?

 18. "Orucun ekmeli ise; mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır." Kalbe niçin ve hayale nasıl oruç tutturulur?

 19. "Ramazan-ı Şerif bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir." İzah eder misiniz?

 20. Vahiy 611 yılında inmeye başladı, Ramazanın farz oluş senesi ise 624. Üstad Ramazan Risalesi'nde, Kur'an'ın o ayda indirildiğini söylüyor, nasıl anlamalıyız?

 21. "Beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilacı oruçtur." cümlesini izah eder misiniz?

 22. "Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 23. "Ramazan-ı Şerifte, oruç vasıtasıyla bir nev’i perhize alışır, riyâzete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celb etmez..." İzahı?

 24. "Ramazan-ı Şerifte müminler derecâtına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır..." İzahı?

 25. "Ramazan-ı Şerifteki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir." İzah eder misiniz?

 26. Ramazan Risalesi'nde, nefsin açlıkla terbiyesinden bahsediliyor; nefsin açlıkla terbiyesi nasıl oluyor, nefis cismani bir şey değil, bunun ilmi bir açıklaması var mı?

 27. Üstad Hazretleri Mektubat'ta; Cenab-ı Hakk'ın nefsi cehenneme attığını, daha sonra da aç bıraktığını ve ancak bu şekilde nefsin yola geldiğini, nakletmektedir. Açlık, cehennem azabından daha mı şiddetlidir?

Yükleniyor...