28. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Küfran-ı nimet, aklen de haramdır." Küfran-ı nimet aklen nasıl olur? Yani insan fiil ve davranış olarak küfran-ı nimette değilse, aklen nasıl küfran-ı nimette olur ve bunu nasıl anlar?

 2. "Bu inkılâpların herbirisi, evvelkisine nisbeten daha mükemmel ise de, lâyıkına göre mevattır, yani hayatsızdır." burayı nasıl anlamalıyız?

 3. "Mevtin o zerrelere ıtlak edilmesi, mecazdır. Sebebi ise; üçüncü, dördüncü düğümleri zihne kabul ettirmek üzere, zihin için bir hazırlamadır." İzah eder misiniz, düğümler nelerdir?

 4. "Nebatat hayatının keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar meluf iken zaman-ı Adem´den şimdiye kadar hikmet-i beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldı." açıklar mısınız?

 5. “Âlem-i anasırda sâkit, sâkin, gizli bir vaziyette iken, birdenbire kafile kafile, muayyen bir düstur ile, yevmî bir intizam ile, bir kasd ve hikmet altında âlem-i mevalide intikal eder...” izah eder misiniz?

 6. "...alemi ruhanide gezer, alemi misale seyahat eder; kendisi o alemleri ziyaret ettiği gibi o alemler de, onun ruhunun ayinesinde temessül etmekle iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar." Bu cümlede anlatılmak istenen nedir?

 7. "Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuruyla âlemleri gezmiş olur. Âlem-i cismanîde tasarruf ettiği gibi, âlem-i ruhanîde gezer, âlem-i misâle seyahat eder." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 8. "Hayatın dışı da, içi de, her iki yüzü de lâtiftir. Hattâ en küçük ve hasis bir hayvanın hayatı bile yüksektir." Hayat, nur ve vücudun içinin de, dışının da temiz olmasını nasıl anlamalıyız?

 9. “Hayat-ı insaniye; herbirisi çok tabakalara şamil olarak hayat-ı maddiye, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismaniye gibi nevi´lere ayrılır, inbisat eder.” Hayatı maddiye ile cismaniye ve hayatı maneviye ile rahaniye aralarında ne fark var?

 10. "Demek, ruhun bekası, hâsse-i zâtiyedir. Bu hâsse-i zâtiyenin bir fertte mevcut olması nev’in tamamında mevcut olmasını istilzam etmekle, mûcibe-i cüz’iyenin mûcibe-i külliye hükmünde olduğuna bir misal teşkil ediyor." İzah eder misiniz?

 11. "Nitekim vâcibin mukaddemesi vâcip, haramın mukaddemesi haramdır." cümlesini açar mısınız?

 12. "وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا : Bu cümledeki (و), vav-ı hâliyedir yani mâba'dinin mâkabline hal olduğuna delalet eder. Demek كُنْتُمْ اَمْوَاتًا, تَكْفُرُونَ nin fâiline hâldir. Hâlin, zevilhâlin âmili ile beraber olması şarttır." devamıyla izah?

 13. "...Hal böyle iken, cahil telakki ettiğin o kafirler, alimler sırasına dahildirler." cümlesini nasıl anlamamız gerekiyor?

 14. "Evet, ömr-ü tabiisini bitirip sonra ölenler pek azdır. Kısm-ı azamı, ömr-ü tabiisi esnasında ölürler." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Allah’a rücu etmek, Allah’tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar, Allah ile insan arasında ittisali tevehhüm etmişlerdir ve bazı sofiler de şüpheye düşmüşlerdir..." Bu suali cevabı ile birlikte izah eder misiniz?

 16. "Bu ﺛُﻢَّ ise, ikinci ihya ile rücu' arasında mevcud büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işarettir." Bu büyük perde ve hicabın ne olduğu hakkında bilgi verir misiniz?

 17. “…Âhirette ise vücud ve beka, her ikisi de levazımatıyla, terkibatıyla bizzât dest-i kudretten çıkarlar ve herkes hakikî Mâlikini bilir. İşte bunu anlayan, rücuun ne demek olduğunu anlar.” Açıklar mısınız?

Yükleniyor...