Birinci Mebhas, Dördüncü Vecih

İçerikler


 1. "Mesleğim haktır veya daha güzeldir, demeye hakkın var. Yalnız hak benim mesleğimdir, demeye hakkın yoktur." Bu cümlelerin izahını yapar mısınız; tüm cemaat ve tarikatlar için de geçerli midir?

 2. “'Mesleğim haktır veya daha güzeldir.' demeye hakkın var. Fakat 'Yalnız hak benim mesleğimdir.' demeye hakkın yoktur." ifadesinin devamındaki Arabî ibare ile konunun ilişkisini açıklar mısınız?

 3. "Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref'ine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et, ıslahına çalış..." Bu düsturu nasıl anlamalıyız?

 4. "Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. İyi ve izzetli birine iyilik edersen, onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar." İzahı nasıldır?

 5. "Evet, fena bir adama 'iyisin, iyisin' desen iyileşmesi ve iyi adama 'fenasın, fenasın' desen fenalaşması çok vuku bulur." İzah eder misiniz, insanları ne zaman medh edebiliriz?

 6. "Hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et." cümlesi; "Mütekebbirlere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden, tevazu etmemek gerektir." ile "Aç canavara karşı tahabbüb, merhametini değil, iştihasını açar." cümlelerine zıt gibi?

 7. "Kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et." Nefis şuursuz bir duygu iken, neden düşman oluyoruz? Başkasının nefsindeki nefse adavet etmek caiz mi?

 8. "Mü'minin şe'ni kerim olmaktır." sözünden neler anlamalıyız?

 9. "Mü´minin şe´ni, kerîm olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zâhiren leîm bile olsa, İmân cihetinde kerîmdir." Üstad'ın bu ifadesi ile, "… Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar." ifadesi birbirine zıt değil midir?

 10. "Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir." her doğru her yerde söylenmez mi?

 11. "Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam, nasihatı bazan damara dokundurur, aksülamel yapar." Çoğu zaman iyi niyet ile söylediğimiz sözler bile karşı tarafta tepkiye yol açıyor. Bu cümleyi nasıl anlamalı, önerileriniz nelerdir?

 12. Uhuvvet Risalesi Dördüncü Vechin Üçüncü Düsturunda geçen Arapça ibareyle, sonrasında ifade edilen hakikatın vechi münasebetini anlıyamadım, izah edebilir misiniz?

 13. Zahiren "leim olmak" ile iman cihetinde "kerim olmak" ne demektir?

 14. "Acaba bir gün adâvete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adâvetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder, bozulmamış hangi vicdana sığar?" İzah eder misiniz?

 15. "Çünkü; evvelâ, kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp, o kader ve kazâ hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir." Bu cümlede geçen kaderin hissesi ile kasdedilen nedir? Kaderin iradi fiiller üzerinde etkisi var mı ki?

 16. "Eğer uhrevî meziyetler ise, zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, ya kendisi riyâkârdır; âhiret malını dünyada mahvetmek ister." ifadesini izah eder misiniz?

 17. "Ehl-i kin ve adâvet, hem nefsine, hem mü'min kardeşine, hem rahmet-i İlâhiyeye zulmeder, tecavüz eder." cümlesini, özellikle “rahmet-i İlahiyeye zulüm” konusunu nasıl anlamalıyız?

 18. "Hasedin çaresi: Hâsid adam, haset ettiği şeylerin âkıbetini düşünsün. Tâ anlasın ki, rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet, fânidir, muvakkattir. Faidesi az, zahmeti çoktur..." İzah eder misiniz?

 19. "Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder." Buradaki "korkusundan gelen elemi" nasıl anlayabiliriz?

 20. "Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup, kader ve rahmet-i İlâhiyeye, onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor." cümlesini izah eder misiniz?

 21. "Mü'min kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkûm edemezsin. Çünkü evvelâ kaderin onda bir hissesi var..." Bu tespiti, başımıza gelen bütün olaylarda mı kulanacağız?

 22. "Salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver." Burada haksızlığa uğrayan zaten kendisi, kusurlu taraf karşıdaki adamdır. Nasıl kusurunu görmesi gerekir?

 23. Ahirete ait işlerde hased olur mu? "Filan adam namaz kılmasın, oruç tutmasın da benden yüksek olmasın." gibi temenniler nasıl anlaşılmalı?

 24. Hased duygumuzu söküp atamayacağımıza göre, bunun yüzünü hayra nasıl çevirebiliriz?

 25. Haset duygusu hararetli olanlara tavsiyeniz nedir, Üstad'ın bu konuda bir beyanı var mıdır?

 26. "Dünya öyle bir metâ değil ki bir nizâya değsin." cümlesini genişçe değerlendirir misiniz?

 27. "İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır:.." cümlesini izah eder misiniz, "iki harf"ten maksat nedir?

 28. "İşte, hayat-ı şahsiyece bu derece muzır olan adâvete ve fikr-i intikama, eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmişse, onun sözünü dinleme." cümlelerini izah eder misiniz?

 29. "Su-i hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse, kusurunu da anlasa zarar vermez..." ifadesini izah eder misiniz?

 30. Bir insan açıktan günah işliyorsa ya da bir fenalığına rast gelsek, onun o kötü sıfatını beğenmemek lazım geliyor; ama insan hemen şahsa yüzünü çeviriyor, o kişinin zatından nefret ediyor. Bu ince ayrıntıyı alemimize nasıl geçirmeliyiz?

 31. "Mütedeyyin bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhalif bir âlim-i salihi, tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkârâne medhetti. İşte, siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm." Açıklar mısınız?

 32. Üstadımız; "Siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّيَاسَةِ dedim, o zamandan beri hayat-ı siyasiyeden çekildim." cümlesini ne zaman söylemiştir?

Yükleniyor...