Sekizinci Risale olan Sekizinci Mesele

İçerikler


 1. "Tevafukat ise, ittifaka işarettir; ittifak ise, ittihada emaredir, vahdete alâmettir; vahdet ise, tevhidi gösterir." İzah eder misiniz?

 2. Risale-i Nur'un kerametinin tevafukat cinsinden kesretle vuku bulması, yani eskideki gibi evliyanın kerameti nev'inden olmamasının hikmeti nedir?

 3. "Kur’ân’ın bir nevi tefsiri olan Sözlerdeki hüner ve zerafet ve meziyet kimsenin değil, belki muntazam, güzel hakaik-i Kur’âniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun, muntazam üslûp libasları, kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez.." İzah eder misiniz?

 4. "Hem şu tevafukat belâğat olmasa da madem içinde eser-i kast ve şuur görünür. Kast ve şuur ise, bilmüşahede ve bil’itiraf, müellif ve müstensihlerin değil, elbette bir dest-i gaybînin tanzimiyledir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 5. "İntizam ve mizanla o fâil iş gördüğü için, hakîm ve âdil olmak lâzım gelir." Neden, izah eder misiniz?

 6. "O zatın yanlış sualine mümâşât edip, yanlışını kabul ettiği için, yanlış etmiş. Çünkü Onuncu Sözün Haşiyesinde, İsm-i Âzam, yalnız her ismin bir mertebesinden ibaret olduğu zikredilmemiş..." Buradaki hâdiseleri ve alâkalı cümleleri açar mısınız?

 7. "İsm-i Âzamdan ve her ismin âzamî mertebesinden tezahür eder. İsm-i Âzamı ispat etmekle beraber, her ismin bir mertebe-i âzamı var." Allah'ın isimleri sonsuzken, sınır getirmiş gibi olmuyor mu?

 8. "O zat müşteridir ki ilişmiş. Müşteri olmayan lâkayd kalır." Bazıları ifrat derecesinde ilişiyor; bu kısmı açar mısınız?

 9. "Ehl-i Cennet ve cehennemin libasları nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek?" sualine verilen cevabı açıklar mısınız; haşir meydanında insanlar çıplak mı olacak?

 10. "Cenâb-ı Hak, insandan başka zîruh mahlûkatına fıtrî birer libas giydirdiği gibi, meydan-ı haşirde sun’î libaslardan üryan olarak, fakat fıtrî bir libas giydirmesi, ism-i Hakîm muktezasıdır." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "İnsanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir." İzah eder misiniz?

 12. "Yoksa, kolay ve ucuz, fıtrî bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvânâtın nazarında ve onlara nisbeten bir maskara olur, mânen onları güldürür." İzah eder misiniz?

 13. "ElifLamMim'lerin, ElifLamRa'ların, HaMim'lerin başlarına bak, anla ki,.." Bakıyoruz, ama anlamıyor ve göremiyoruz. Bu hitap sadece ehl-i ilme mi aittir?

 14. "Bir insan, bir memlekette münteşir bulunan çiçekler envâını, nümunegâh küçük bir bahçesinde cem eder ve bir dükkâncı, bütün mallarındaki nümuneleri bir listede cem eder." izah eder misiniz?

 15. "Cehennem hükmüne gelecek muhtelifü’l-cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek, hikmete ve adalete münafi görünmüyor." Cehennemde akıl, kalp, ruha azap veren bir elbise mi olacak?

 16. Peygamber Efendimiz ve cedleri, neden Hz. İsa'nın dinine göre değil de, Hz. İbrahim'in dinine göre ibadet ederdi?

 17. "Hazret-i İbrahim Aleyhisselâmın, bilâhare gaflet ve mânevî zulümat perdeleri altında kalan ve hususî bazı insanlarda cereyan eden bakiye-i dini ile mütedeyyin olduğuna rivâyat vardır." deniyor, lakin rivayat yazılmamış. Bu konuya açıklık getirir misiniz?

 18. "Ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bilittifak, teferruattaki hatiatlarından muahezeleri yoktur." Fetret ehli kimlerdir; mükellefiyetleri nasıl olacaktır? "Usûl-u imânî" ne demektir?

 19. "Ittıla’ ile teklif takarrur eder." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 20. Kitap gelmeyen ya da bu kitaplardan haberi olmayan insanların durumu nedir, Allah kullarına kitap göndermek mecburiyetinde midir?

 21. Peygamber Efendimizin babasının iman durumu hakkında risalelerde bilgi var mıdır?

 22. "Yâver-i Ekremine merhameten, pederini onun mâiyetine vermiyor." ile "Peder, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister." ifadesini birlikte değerlendirir misiniz?

 23. "Ehl-i teşeyyu’, imanına kail; Ehl-i Sünnetin ekserîsi imanına kail değiller." Şia'nın Ebu Talib'i Müslüman kabul etmesinin sebebi nedir?

 24. "Ebu Talib'in, inkâra ve inada değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi..." Burada "hicab" diye bahsedilen kelimeyi nasıl anlamalıyız? Ebu Talib'in inanmamasıyla hicabın ne alâkası var?

 25. "Cehennem içinde cennet mi olur?" diye Üstad Hazretlerinin Ebu Talib'in cehennemde bir nevi cennet olacağı, fikrini bazıları tenkid ediyorlar. Bu hususta ayet ya da hadis var mıdır? Üstad'ın Kur'an ve sünnetten bir istihracı mıdır? İzah eder misiniz?

Yükleniyor...