Sekizinci Risale olan Sekizinci Mesele

İçerikler


 1. "Tevafukat ise, ittifaka işarettir; ittifak ise, ittihada emaredir, vahdete alâmettir; vahdet ise, tevhidi gösterir,.." cümlesini açıklar mısınız?

 2. Kur'an'daki tevafuk ile hatmi Kur'an'daki tevafuk arasındaki fark nedir? Gaybtan haber vermek Kur'an'a mahsus değil mi, bazı alimlerin ihbar-ı gaybde bulunmalarını nasıl anlamalıyız? Hatm-i Kur'an duası kime ait?

 3. Risale-i Nur'un kerametinin tevafukat cinsinden kesretle vuku bulması, yani eskideki gibi evliyanın kerameti nev'inden olmamasının hikmeti nedir?

 4. "Garâiptendir ki, en mahir müstensihlerin değil, belki acemîlerin yazılarında daha ziyade görülür." Bu cümlede kastedilen tevafuklar hangi katiplerin ellerinde ilk olarak ortaya çıkmışlardır?

 5. "Kur’ân’ın bir nevi tefsiri olan Sözlerdeki hüner ve zarafet ve meziyet kimsenin değil, belki muntazam, güzel hakaik-i Kur’âniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun, muntazam üslûp libasları, kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez ve kesilmez..." İzah?

 6. "Hem şu tevafukat belâğat olmasa da madem içinde eser-i kast ve şuur görünür. Kast ve şuur ise, bilmüşahede ve bil’itiraf, müellif ve müstensihlerin değil, elbette bir dest-i gaybînin tanzimiyledir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 7. "İntizam ve mizanla o fâil iş gördüğü için, hakîm ve âdil olmak lâzım gelir." Neden, izah eder misiniz?

 8. "İsm-i Âzamdan ve her ismin âzamî mertebesinden tezahür eder. İsm-i Âzamı ispat etmekle beraber, her ismin bir mertebe-i âzamı var." Allah'ın isimleri sonsuzken, bu ifade sınır getirmiş gibi olmuyor mu?

 9. "O zat müşteridir ki ilişmiş. Müşteri olmayan lâkayt kalır." Bazıları ifrat derecesinde ilişiyor; bu kısmı açar mısınız?

 10. "O zatın yanlış sualine mümâşât edip, yanlışını kabul ettiği için, yanlış etmiş. Çünkü Onuncu Sözün Haşiyesinde, İsm-i Âzam, yalnız her ismin bir mertebesinden ibaret olduğu zikredilmemiş..." Buradaki olayları ve ilgili cümleleri açar mısınız?

 11. "Ehl-i Cennet ve cehennemin libasları nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek?" sorusuna verilen cevabı açıklar mısınız; haşir meydanında insanlar çıplak mı olacak?

 12. "Meydan-ı haşre cem' ve keyfiyet nasıl; ve üryan mı olacak? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı şefaat için nasıl bulacağız? Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek?.." ifadelerinin izahı nasıldır?

 13. Mahşerde toplanma ve tanınma hakkında bilgi verir misiniz? Mesela Peygamber Efendimiz şefaat edeceği vakitte bizi nasıl tanıyacak?

 14. "Cenâb-ı Hak, insandan başka zîruh mahlûkatına fıtrî birer libas giydirdiği gibi, meydan-ı haşirde sun’î libaslardan üryan olarak, fakat fıtrî bir libas giydirmesi, ism-i Hakîm muktezasıdır." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvânâtın nazarında ve onlara nisbeten bir maskara olur, mânen onları güldürür..." cümlesini açıklar mısınız?

 16. "İnsanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 17. "Nasıl ki bir insan, bir memlekette münteşir bulunan çiçekler envâını, nümunegâh küçük bir bahçesinde cem eder; ve bir dükkâncı, bütün mallarındaki nümuneleri bir listede cem eder; ve bir insan, tasarruf ettiği ve hükmettiği ve münasebettar..." izah?

 18. "Yoksa, kolay ve ucuz, fıtrî bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvânâtın nazarında ve onlara nisbeten bir maskara olur, mânen onları güldürür." cümlelerini izah eder misiniz?

 19. Hayvanlarda şuur var mıdır? Melek, insan, hayvan, bitki ve cansızların akıl-şuur meselesini açar mısınız?

 20. Huruf-u Mukattaa hakkında; "Elif Lam Mim'lerin, Elif Lam Ra'ların, Ha Mim'lerin başlarına bak, anla ki,.." Bakıyoruz, ama anlamıyor ve göremiyoruz. Bu hitap sadece ehl-i ilme mi aittir?

 21. "Hazret-i İbrahim Aleyhisselâmın, bilâhare gaflet ve mânevî zulümat perdeleri altında kalan ve hususî bazı insanlarda cereyan eden bakiye-i dini ile mütedeyyin olduğuna rivâyat vardır." deniyor, lakin rivayat yazılmamış. Bu konuya açıklık getirir misiniz?

 22. "Küçük bir cehennem hükmüne gelecek muhtelifülcins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek, hikmete ve adalete münafi görünmüyor." Cehennemde aklın, kalbin, ruhun hepsine azap veren bir elbise mi olacak?

 23. Gayri müslim memleketlerde bulunulup, Peygamber Efendimizi işitip, tasdik etmezse ehl-i necat olunur mu? Ahirette neye göre yargılanacaklardır?

 24. Müslüman bir aileden doğmak ile ateist veya Hristiyan bir aileden doğmak arasında zahiren bir adaletsizlik gözüküyor. Konu hakkında bizi aydınlatır mısınız?

 25. Peygamber Efendimiz ve cedleri, neden Hz. İsa'nın dinine göre değil de, Hz. İbrahim'in dinine göre ibadet ederdi?

 26. "Ehl-i fetret ehl-i necattırlar. Bil-ittifak teferruattaki hatîatlarından muahazeleri yoktur. İmamı Şafiî ve İmam Eş'arîce küfre de girse, usûl-u imânîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır." izahı, "usûl-u imânî" ne demektir?

 27. "Fakat zaman-ı fetrette, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً sırrıyla; ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bilittifak, teferruattaki hatiatlarından muahezeleri yoktur..." Bu cümleleri devamıyla birlikte izah eder misiniz?

 28. "Ittıla ile teklif takarrur eder." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 29. Aklı ve sorumluğu olmayanların (hayvan ve küçük çocuklar) dünya ve ahirette şeriat-ı fıtriyeye göre tecziye edilmeleri mümkün mü? Böyle ise ehli fetretin de hukuk-u ibaddan sorumlu olacağı sonucu çıkar mı?

 30. Amazondaki ilkel kabilelerin Allah'ı bilmediklerinden dolayı hesabı var mıdır, yoksa fetret ehli midirler? Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 31. Dünyanın ıssız bir köşesinde yaşayan bir insanın İslâm dinini bilmesi mümkün değildir. Bu adam, âhirette nasıl sorumlu tutulabilir?

 32. Ecnebi memleketlerdeki İslam'dan haberi olmayanların durumu ne olacak? Biz Müslüman olarak doğduk. Fakat Ehl-i kitap olsun veya olmasın, gayri müslim anne babadan olan insanların cehenneme gideceğinin söylenmesi bana adaletsizlik -haşa- gibi geliyor?..

 33. Fetret ehli kimlerdir; sorumlulukları nasıl olacaktır? Üstad'ın, fetretle ilgili değerlendirmelerine karşı çıkan bazı çevrelere nasıl cevap vermeliyiz?

 34. İmam-ı Rabbani Hazretleri 259. mektubunda bazı insanların toprak olacağından bahsediyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu görüşü yanlış mıdır, yanlışsa bu yanlışa ne sebep olmuş olabilir?

 35. Kitap gelmeyen insanlar ya da bu kitaplardan geçmişte haberi olmayan insanların durumu nedir, Allah kullarına kitap göndermek zorunda mıdır?

 36. On beş yaşından küçük kafir çocukları ve fetret zamanındaki insanların ruhlarının toprak olacağı ifadesi doğru mu?

 37. Üstad ehli fetretin, ehli necat olduğunu söylemekte. Burdan yola çıkarak, Ebrehe ve ordusunun ehli necat olduğu söylenebilir mi? Ehl-i sünnet alimlerinin bu meseledeki görüşleri nelerdir?

 38. "Âlî bir müşirin, yüzbaşı rütbesinde olan pederi huzuruna girmesi; birbirine zıd iki hissin taht-ı tesirinde bulunur." cümlesini, "Peder, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister." ifadesi ile birlikte değerlendirir misiniz?

 39. "Evet, âlî bir müşîrin; yüzbaşı rütbesinde olan pederi, huzuruna girmesi; birbirine zıd iki hissin taht-ı tesirinde bulunur. Padişah; o müşîr olan Yâver-i Ekremine merhameten, pederini onun mâiyetine vermiyor." Açıklar mısınız?

 40. Mektubat'ta Peygamberimizin babasının peygamberlikten önce vefatının hikmeti anlatılırken, ortaya konan mantık veya hikmeti, Hz. İbrahim için nasıl düşüneceğiz?

 41. Peygamber Efendimizin babasının iman durumu hakkında risalelerde bilgi var mıdır?

 42. "Cehennem içinde cennet mi olur?" diye Üstad Hazretlerinin Ebu Talib'e yaptığı yoruma eleştiriler oluyor. Ayet ya da hadisle destekleyebilir misiniz? Üstad'ın Kur'an ve sünnetten bir istihracı mıdır?

 43. "Ebu Talib'in, inkâra ve inada değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine..." Burada "hicab" diye bahsedilen kelimeyi nasıl anlamalıyız? Ebu Talib'in inanmamasıyla hicabın ne ilgisi var?

 44. "Ehl-i teşeyyu’, imanına kail; Ehl-i Sünnetin ekserîsi imanına kail değiller." Şia'nın Ebu Talib'i Müslüman kabul etmesinin sebebi nedir?

 45. Üstad'ın Mektubat'ta bahsettiği, Ebu Talib'in cehennemde bir nevi cennet olacağı, hükmünü bazıları eleştiriyorlar. Bu hususu genişçe izah eder misiniz?