Block title
Block content

Birinci Mebhas

İçerikler


 1. "Nihayette teklif ve mes’uliyetten kurtulmamak için, cüz-ü ihtiyarî önüne çıkıyor,.." Buradaki "teklif" ne demektir?

 2. Kader için kullanılan; "İlmî ve nazarî değillerdir." cümlesi ile "Kader, ilim nevindendir." cümlesini beraber nasıl değerlendirebiliriz? Kader Risalesi baştan sona ilmi değil mi?..

 3. "...onlara in'âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-ü ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-ü ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Kader ve cüz-ü ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir." izah eder misiniz? Vicdani ve hâli bir mesele ilimle izah edilebilir mi?

 5. Gurur yapmamamız için kader bize "Haddini bil, yapan sen değilsin." diyor. Yaptığımız iyilikler bizden değilse; yapmadığımız iyiliklerden neden mesul oluyoruz? İyilikleri kendimizden bilmeyeceksek ayet ve hadislerde teşvik edilmesini nasıl anlayabiliriz?

 6. "Evet, kader, cüz-ü ihtiyarî, iman ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes’uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler." cümlesini izah eder misiniz?

 7. Yirmi Altıncı Söz, Birinci Mebhas’ın giriş kısmı; kaderin idrak edilmesinde ve anlaşılmasında temel olduğundan, cümlelerini kısa kısa izah edebilir misiniz?

 8. Allah’ın külli iradesi nedir? İnsanlar için de bu tabir kullanılabilir mi?

 9. Kader ve cüz-i ihtiyari hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

 10. Mesâil-i imaniyeden olan "kadere iman" mevzusunda; "Kadere inandım!.." derken tam olarak neyi kastetmiş oluruz?

 11. "Evet kader, cüz'-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyetin nihayet meratibinde,.." Buradaki "nihayet meratib"i nasıl anlayabiliriz?

 12. İnsan niçin seyyiattan tamamen mesuldür?

 13. Kader Risalesi'nde, "seyyiattan kişi mesuldür" denilmektedir. Halbu ki: "Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz." ayetine göre, bizim tercihimizde Allah'ın izni ve dilemesi vardır? Öyle ise biz ne şekilde ve niçin sorumluyuz?

 14. Günahların insana ait olmasını açıklayabilir misiniz?

 15. "İnsan, seyyiâtından tamamen mes’uldür. Çünkü seyyiâtı isteyen odur. Seyyiât, tahribat nev’inden olduğu için, insan bir seyyie ile çok tahribat yapabilir, müthiş bir cezaya kesb-i istihkak eder: bir kibritle bir evi yakmak gibi..." İzahı?

 16. "İnşallah" kelimesini kader yönünden yorumlar mısınız?

 17. "Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de Haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur." ile "Sebebiyet ve sual nefistendir ki, mes'uliyeti o çeker." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 18. Üstad; "Şerrin yaratılması şer değil diyor." Buna göre; şeytanın cüzi iradesi var mıdır, neticede o da vazifelidir, öyle ise onların cezalandırılması hükmü nasıl ortaya çıkar?

 19. "Demek, kader meselesi, teklif ve mes’uliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki, imana girmiş. Cüz-ü ihtiyarî, seyyiâta merci olmak içindir ki, akideye dahil olmuş; yoksa mehâsine masdar olarak tefer’un etmek..." izah?

 20. Cüzi iradenin mahiyeti nedir; yaptığımız iyiliklerde hakkımızın bulunmaması, şerlerde ise tamamen mesul olmamızı nasıl anlamalıyız?

 21. "Evet, halk ve icadda bir şerr-i cüz’î ile beraber hayr-ı kesir vardır. Bir şerr-i cüz’î için hayr-ı kesiri terk etmek, şerr-i kesir olur. Onun için, o şerr-i cüz’î, hayır hükmüne geçer." Bu ifadeyi açar mısınız?

 22. "Fakat seyyiâtı isteyen nefs-i insaniyedir: ya istidat ile, ya ihtiyar ile..." istidat ile istemek ve günah işlemeyi izah eder misiniz?

 23. "Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de Haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur." ifadesinin izahı nasıldır?

 24. "Hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i İlâhiye; ve icad eden kudret-i Rabbâniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de Haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur." ifadesini açıklar mısınız?

 25. "Evet, mânen terakkî etmeyen avam içinde, kaderin câ-yı istimâli var. Fakat, o da mâziyat ve mesâibdedir ki, ye’sin ve hüznün ilâcıdır. Yoksa, maâsî ve istikbaliyatta değildir ki, sefahete ve atâlete..." Mânen terakkî eden havasslar, kadere nasıl bakıyor?

 26. “Kisb-i şer şerdir, halk-ı şer şer değildir.” kaidesinin izahı sadedindeki paragrafı biraz açabilir misiniz?

 27. "Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 28. "Evet Kur'anın dediği gibi, insan seyyiatından tamamen mes'uldür. Çünki seyyiatı isteyen odur... Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır..." Bu bölümü izah eder misiniz?

 29. "İnsan, seyyiâtından tamamen mes’uldür... Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur." İnsan seyyiatından "tamamen" nasıl mesul olur? "Hasenat-seyyiat" durumumuzu nasıl anlayabiliriz? "Doğru" ve "yalan söylemek" arasında ne fark var?

 30. Kaderin, gururdan kurtarmak için akideye dahil olmasını, Üstad'dan başka ifade eden olmuş mu? Kaderle gurur arasında nasıl bir bağlantı vardır?

 31. "Fakat o seyyiâtı, çok mesâlihi tazammun eden bir kanun-u İlâhî ile icad eden yine Haktır." Buradaki, "mesalih" ve "kanun-u İlahi" nedir?

 32. "Hâkim seni sirkatle mahkûm edip hapsetti. Halbuki sen sârık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var..." Hakimin zulmedeceğini bilen Allah, hakime zulüm ettirerek mi adaleti sağlıyor; hakim zulmetmeseydi şahsın durumu ne olurdu?

 33. "İşte, şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı İlâhînin adaleti ve insan kisbinin zulmü göründüğü gibi, başka şeyleri buna kıyas et. Demek, kader ve icad-ı İlâhî, mebde’ ve müntehâ, asıl ve fer’, illet ve neticeler itibarıyla şerden ve kubuhtan.." izah?

 34. "Çünki küfür ve isyan ve seyyie, tahribdir, ademdir. Halbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler, bir tek emr-i itibarîye ve ademîye terettüb edebilir." Buradaki cevabı ayrıntılı olarak açar mısınız?

 35. "Madem cüz-ü ihtiyarînin icada kabiliyeti yok. Bir emr-i itibarî hükmünde olan kisbden başka, insanın elinde bir şey bulunmuyor..." Buradaki soruyu ayrıntılı olarak açar mısınız?

 36. "Hem nasıl kader-i İlâhî, netice ve meyveler itibarıyla şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibarıyla dahi, zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü, kader hakikî illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zâhirî gördükleri..." İzah?

 37. "Kader ve cüz-ü ihtiyarîden bahseden adam, ehl-i huzur ve kemâl-i iman sahibi ise, kâinatı ve nefsini Cenâb-ı Hakka verir,.." Buradaki "ehl-i huzuru" nasıl anlamalıyız?

 38. Kader hakkında herkes konuşabilir mi?

 39. Allah'ı inkâr eden, bütün mevcudatın hakkını çiğniyor. Peki şuursuz, cansız maddelerde durum nedir?

Yükleniyor...