Birinci Mebhas

İçerikler


 1. Cüz-i ihtiyari hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

 2. Allah’ın külli iradesi nedir? İnsan iradesiyle mukayeseli olarak anlatır mısınız?

 3. Yirmi Altıncı Söz, Birinci Mebhas’ın giriş kısmı; kaderin idrak edilmesinde ve anlaşılmasında temel olduğundan, cümlelerini kısa kısa izah edebilir misiniz?

 4. "Kader ve cüz-ü ihtiyarî, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazari değillerdir." İzah eder misiniz?

 5. Gurura kapılmamamız için "Haddini bil, yapan sen değilsin." deniliyor. Yaptığımız iyilikler bizden değilse; yapmadığımız iyiliklerden neden mesul oluyoruz? İyilikleri kendimizden bilmeyeceksek, ayet ve hadislerde teşvik edilmesini nasıl anlayabiliriz?

 6. "Evet kader, cüz'-i ihtiyari; iman ve İslamiyetin nihayet meratibinde,.." Buradaki "nihayet meratib"i nasıl anlayabiliriz?

 7. "İman ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes’uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler." İzah eder misiniz?

 8. "Nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, cüz-ü ihtiyari önüne çıkıyor..." Buradaki "teklif" ne demektir?

 9. "...onlara in'âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-ü ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-ü ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 10. Mesâil-i imaniyeden olan "kadere iman" mevzusunda; "Kadere inandım!.." derken tam olarak neyi kastetmiş oluruz?

 11. "Evet, manen terakki etmeyen avam içinde, kaderin câ-yı istimali var. Fakat, o da maziyat ve mesaibdedir ki, yesin ve hüznün ilacıdır..." Manen terakki eden havaslar, kadere nasıl bakıyor?

 12. "Kader meselesi,.. İmana girmiş. Cüz-ü ihtiyarî, seyyiâta merci olmak içindir ki, akideye dâhil olmuş." İzah eder misiniz?

 13. Günahların insana ait olmasını açıklayabilir misiniz?

 14. "İnsan, seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur." İzah eder misiniz?

 15. "İnsan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur... Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 16. Kader Risalesi'nde, "seyyiattan kişi mesuldür" denilmektedir. Hâlbuki: "Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz." ayetine göre, bizim tercihimizde Allah'ın izni ve dilemesi vardır? Öyle ise biz ne şekilde ve niçin sorumluyuz?

 17. "Hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i İlahiye ve icad eden kudret-i Rabbâniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de Haktandır. İnsan yalnız dua ile iman ile şuur ile rıza ile onlara sahip olur." ifadesini açıklar mısınız?

 18. "Fakat seyyiâtı isteyen nefs-i insaniyedir: Ya istidat ile..." İstidat ile isteyip günah işlemeyi izah eder misiniz?

 19. "Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Halk ve icadda bir şerr-i cüz’î ile beraber hayr-ı kesir vardır. Bir şerr-i cüz’î için hayr-ı kesiri terk etmek, şerr-i kesir olur." İzah eder misiniz?

 21. Şerrin yaratılması şer değil. Şeytanın cüz-i iradesi var mı, o da vazifeli, öyle ise onların cezalandırılması hükmü nasıl ortaya çıkar?

 22. "İnşallah" kelimesini kader yönünden yorumlar mısınız?

 23. "Kader-i İlahî, netice ve meyveler itibarıyla şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibarıyla dahi, zulümden ve kubuhtan mukaddestir." İzah eder misiniz?

 24. "İşte, şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı İlahinin adaleti ve insan kisbinin zulmü göründüğü gibi, başka şeyleri buna kıyas et…" Devamıyla izah eder misiniz?

 25. "Cüz-ü ihtiyarînin icada kabiliyeti yok. Bir emr-i itibarî hükmünde olan kisbden başka, insanın elinde bir şey bulunmuyor..." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 26. "Çünkü küfür ve isyan ve seyyie, tahriptir, ademdir. Halbuki azim tahribat ve hadsiz ademler, bir tek emr-i itibarîye ve ademîye terettüb edebilir." Devamıyla birlikte ayrıntılı olarak açar mısınız?

 27. "Kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam, ehl-i huzur ve kemal-i iman sahibi ise, kâinatı ve nefsini Cenâb-ı Hakka verir..." Buradaki "ehl-i huzuru" nasıl anlamalıyız?

 28. Allah'ı inkâr eden, bütün mevcudatın hakkını çiğniyor. Peki, şuursuz, cansız maddelerde durum nedir?

 29. "Nihayette Cenâb-ı Hakka verilecek olan cüz-ü ihtiyari" ne demektir? Cüz'i ihtiyariyi, mesuliyetten muaf olmamak için kullara vermiyor muyduk?

 30. Kader hakkında herkes konuşabilir mi?

Yükleniyor...