Birinci Mebhas

İçerikler


 1. "...onlara in'âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-ü ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-ü ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Evet kader, cüz'-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyetin nihayet meratibinde,.." Buradaki "nihayet meratib"i nasıl anlayabiliriz?

 3. "Evet, kader, cüz-ü ihtiyarî, iman ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes’uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Kader ve cüz-ü ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir." izah eder misiniz? Vicdani ve hâli bir mesele ilimle izah edilebilir mi?

 5. "Nihayette teklif ve mes’uliyetten kurtulmamak için, cüz-ü ihtiyarî önüne çıkıyor,.." Buradaki "teklif" ne demektir?

 6. Allah’ın külli iradesi nedir? İnsanlar için de bu tabir kullanılabilir mi?

 7. Gurur yapmamamız için kader bize "Haddini bil, yapan sen değilsin." diyor. Yaptığımız iyilikler bizden değilse; yapmadığımız iyiliklerden neden mesul oluyoruz? İyilikleri kendimizden bilmeyeceksek ayet ve hadislerde teşvik edilmesini nasıl anlayabiliriz?

 8. Kader için kullanılan; "İlmî ve nazarî değillerdir." cümlesi ile "Kader, ilim nevindendir." cümlesini beraber nasıl değerlendirebiliriz? Kader Risalesi baştan sona ilmi değil mi?..

 9. Kader ve cüz-i ihtiyari hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

 10. Mesâil-i imaniyeden olan "kadere iman" mevzusunda; "Kadere inandım!.." derken tam olarak neyi kastetmiş oluruz?

 11. Yirmi Altıncı Söz, Birinci Mebhas’ın giriş kısmı; kaderin idrak edilmesinde ve anlaşılmasında temel olduğundan, cümlelerini kısa kısa izah edebilir misiniz?

 12. "Demek, kader meselesi, teklif ve mes’uliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki, imana girmiş. Cüz-ü ihtiyarî, seyyiâta merci olmak içindir ki, akideye dahil olmuş; yoksa mehâsine masdar olarak tefer’un etmek..." izah?

 13. "Evet Kur'anın dediği gibi, insan seyyiatından tamamen mes'uldür. Çünki seyyiatı isteyen odur... Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır..." Bu bölümü izah eder misiniz?

 14. "Evet, halk ve icadda bir şerr-i cüz’î ile beraber hayr-ı kesir vardır. Bir şerr-i cüz’î için hayr-ı kesiri terk etmek, şerr-i kesir olur. Onun için, o şerr-i cüz’î, hayır hükmüne geçer." Bu ifadeyi açar mısınız?

 15. "Evet, mânen terakkî etmeyen avam içinde, kaderin câ-yı istimâli var. Fakat, o da mâziyat ve mesâibdedir ki, ye’sin ve hüznün ilâcıdır. Yoksa, maâsî ve istikbaliyatta değildir ki, sefahete ve atâlete..." Mânen terakkî eden havasslar, kadere nasıl bakıyor?

 16. "Fakat o seyyiâtı, çok mesâlihi tazammun eden bir kanun-u İlâhî ile icad eden yine Haktır." Buradaki, "mesalih" ve "kanun-u İlahi" nedir?

 17. "Fakat seyyiâtı isteyen nefs-i insaniyedir: ya istidat ile, ya ihtiyar ile..." istidat ile istemek ve günah işlemeyi izah eder misiniz?

 18. "Hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i İlâhiye; ve icad eden kudret-i Rabbâniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de Haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur." ifadesini açıklar mısınız?

 19. "İnşallah" kelimesini kader yönünden yorumlar mısınız?

 20. "İnsan, seyyiâtından tamamen mes’uldür. Çünkü seyyiâtı isteyen odur. Seyyiât, tahribat nev’inden olduğu için, insan bir seyyie ile çok tahribat yapabilir, müthiş bir cezaya kesb-i istihkak eder: bir kibritle bir evi yakmak gibi..." İzahı?

 21. "İnsan, seyyiâtından tamamen mes’uldür... Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur." İnsan seyyiatından "tamamen" nasıl mesul olur? "Hasenat-seyyiat" durumumuzu nasıl anlayabiliriz? "Doğru" ve "yalan söylemek" arasında ne fark var?

 22. "Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 23. "Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de Haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur." ifadesinin izahı nasıldır?

 24. "Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de Haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur." ile "Sebebiyet ve sual nefistendir ki, mes'uliyeti o çeker." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 25. Cüzi iradenin mahiyeti nedir; yaptığımız iyiliklerde hakkımızın bulunmaması, şerlerde ise tamamen mesul olmamızı nasıl anlamalıyız?

 26. Günahların insana ait olmasını açıklayabilir misiniz?

 27. İnsan niçin seyyiattan tamamen mesuldür?

 28. Kader Risalesi'nde, "seyyiattan kişi mesuldür" denilmektedir. Halbu ki: "Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz." ayetine göre, bizim tercihimizde Allah'ın izni ve dilemesi vardır? Öyle ise biz ne şekilde ve niçin sorumluyuz?

 29. Kaderin, gururdan kurtarmak için akideye dahil olmasını, Üstad'dan başka ifade eden olmuş mu? Kaderle gurur arasında nasıl bir bağlantı vardır?

 30. Üstad; "Şerrin yaratılması şer değil diyor." Buna göre; şeytanın cüzi iradesi var mıdır, neticede o da vazifelidir, öyle ise onların cezalandırılması hükmü nasıl ortaya çıkar?

 31. “Kisb-i şer şerdir, halk-ı şer şer değildir.” kaidesinin izahı sadedindeki paragrafı biraz açabilir misiniz?

 32. "Çünki küfür ve isyan ve seyyie, tahribdir, ademdir. Halbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler, bir tek emr-i itibarîye ve ademîye terettüb edebilir." Buradaki cevabı ayrıntılı olarak açar mısınız?

 33. "Hâkim seni sirkatle mahkûm edip hapsetti. Halbuki sen sârık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var..." Hakimin zulmedeceğini bilen Allah, hakime zulüm ettirerek mi adaleti sağlıyor; hakim zulmetmeseydi şahsın durumu ne olurdu?

 34. "Hem nasıl kader-i İlâhî, netice ve meyveler itibarıyla şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibarıyla dahi, zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü, kader hakikî illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zâhirî gördükleri..." İzah?

 35. "İşte, şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı İlâhînin adaleti ve insan kisbinin zulmü göründüğü gibi, başka şeyleri buna kıyas et. Demek, kader ve icad-ı İlâhî, mebde’ ve müntehâ, asıl ve fer’, illet ve neticeler itibarıyla şerden ve kubuhtan.." izah?

 36. "Madem cüz-ü ihtiyarînin icada kabiliyeti yok. Bir emr-i itibarî hükmünde olan kisbden başka, insanın elinde bir şey bulunmuyor..." Buradaki soruyu ayrıntılı olarak açar mısınız?

 37. "Kader ve cüz-ü ihtiyarîden bahseden adam, ehl-i huzur ve kemâl-i iman sahibi ise, kâinatı ve nefsini Cenâb-ı Hakka verir,.." Buradaki "ehl-i huzuru" nasıl anlamalıyız?

 38. Allah'ı inkâr eden, bütün mevcudatın hakkını çiğniyor. Peki şuursuz, cansız maddelerde durum nedir?

 39. Kader hakkında herkes konuşabilir mi?

Yükleniyor...