Birinci Mebhas

İçerikler


 1. Cüz-i ihtiyari hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

 2. Allah’ın külli iradesi nedir? İnsan iradesiyle mukayeseli olarak anlatır mısınız?

 3. Yirmi Altıncı Söz, Birinci Mebhas’ın giriş kısmı; kaderin idrak edilmesinde ve anlaşılmasında temel olduğundan, cümlelerini kısa kısa izah edebilir misiniz?

 4. "Kader ve cüz-ü ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir." izah eder misiniz? Vicdani ve hâli bir mesele ilimle izah edilebilir mi?

 5. Gurura kapılmamamız için "Haddini bil, yapan sen değilsin." deniliyor. Yaptığımız iyilikler bizden değilse; yapmadığımız iyiliklerden neden mesul oluyoruz? İyilikleri kendimizden bilmeyeceksek ayet ve hadislerde teşvik edilmesini nasıl anlayabiliriz?

 6. "Evet kader, cüz'-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyetin nihayet meratibinde,.." Buradaki "nihayet meratib"i nasıl anlayabiliriz?

 7. "Evet, kader, cüz-ü ihtiyarî, iman ve İslâmiyetin nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-ü ihtiyarî, adem-i mes’uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Nihayette teklif ve mes’uliyetten kurtulmamak için, cüz-ü ihtiyarî önüne çıkıyor,.." Buradaki "teklif" ne demektir?

 9. "...onlara in'âm olunan mehâsinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-ü ihtiyarîye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-ü ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 10. Mesâil-i imaniyeden olan "kadere iman" mevzusunda; "Kadere inandım!.." derken tam olarak neyi kastetmiş oluruz?

 11. "Evet, mânen terakkî etmeyen avam içinde, kaderin câ-yı istimâli var. Fakat, o da mâziyat ve mesâibdedir ki, ye’sin ve hüznün ilâcıdır..." Mânen terakkî eden havasslar, kadere nasıl bakıyor?

 12. "Demek, kader meselesi, teklif ve mes’uliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki, imana girmiş. Cüz-ü ihtiyarî, seyyiâta merci olmak içindir ki, akideye dâhil olmuş…" İzah eder misiniz?

 13. Günahların insana ait olmasını açıklayabilir misiniz?

 14. "İnsan, seyyiâtından tamamen mes’uldür. Çünkü seyyiâtı isteyen odur." izah eder misiniz?

 15. "Evet Kur'anın dediği gibi, insan seyyiatından tamamen mes'uldür. Çünki seyyiatı isteyen odur... Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır..." Bu bölümü devamıyla izah eder misiniz?

 16. Kader Risalesi'nde, "seyyiattan kişi mesuldür" denilmektedir. Halbuki: "Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz." ayetine göre, bizim tercihimizde Allah'ın izni ve dilemesi vardır? Öyle ise biz ne şekilde ve niçin sorumluyuz?

 17. "Hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i İlâhiye; ve icad eden kudret-i Rabbâniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de Haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur." ifadesini açıklar mısınız?

 18. "Fakat seyyiâtı isteyen nefs-i insaniyedir: Ya istidat ile..." istidat ile isteyip günah işlemeyi izah eder misiniz?

 19. "Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Evet, halk ve icadda bir şerr-i cüz’î ile beraber hayr-ı kesir vardır. Bir şerr-i cüz’î için hayr-ı kesiri terk etmek, şerr-i kesir olur. Onun için, o şerr-i cüz’î, hayır hükmüne geçer." Bu ifadeyi açar mısınız?

 21. Şerrin yaratılması şer değil. Şeytanın cüz’i iradesi var mı, o da vazifeli, öyle ise onların cezalandırılması hükmü nasıl ortaya çıkar?

 22. "İnşallah" kelimesini kader yönünden yorumlar mısınız?

 23. "Kader-i İlâhî, netice ve meyveler itibarıyla şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibarıyla dahi, zulümden ve kubuhtan mukaddestir..." izah eder misiniz?

 24. "İşte, şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı İlâhînin adaleti ve insan kisbinin zulmü göründüğü gibi, başka şeyleri buna kıyas et…" devamıyla izah eder misiniz?

 25. "Cüz-ü ihtiyarînin icada kabiliyeti yok. Bir emr-i itibarî hükmünde olan kisbden başka, insanın elinde bir şey bulunmuyor..." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 26. "Çünki küfür ve isyan ve seyyie, tahribdir, ademdir. Halbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler, bir tek emr-i itibarîye ve ademîye terettüb edebilir." Devamıyla birlikte ayrıntılı olarak açar mısınız?

 27. "Kader ve cüz-ü ihtiyarîden bahseden adam, ehl-i huzur ve kemâl-i iman sahibi ise, kâinatı ve nefsini Cenâb-ı Hakka verir,.." Buradaki "ehl-i huzuru" nasıl anlamalıyız?

 28. Allah'ı inkâr eden, bütün mevcudatın hakkını çiğniyor. Peki, şuursuz, cansız maddelerde durum nedir?

 29. Kader hakkında herkes konuşabilir mi?

Yükleniyor...