Birinci Şule, İkinci Şua, Birinci Lem'a

İçerikler


 1. "Hattâ herbir harfin, hattâ bazan bir sükûtun çok vücuhu bulunuyor." cümlesini açıklar mısınız?

 2. "Her bir âyetin zahiri, batını, haddi, matlaı vardır." buyuruluyor; açıklar mısınız?

 3. Kur'an'ın mucizelerinden biri de lafzındaki câmiiyettir; bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 4. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Nebe' Sûresinin 7. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 5. "Sema berrak, bulutsuz; zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayr-ı kabil bir halde iken, semayı yağmurla, zemini hazrevatla fethedip bir nevi izdivac ve telkîh suretinde bütün zîhayatları o sudan halketmek,.." Devamıyla açıklar mısınız?

 6. Dağların tarak gibi; gazat-ı muzırrayı tersip edip havayı tasfiye etmesini açar mısınız?

 7. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Enbiya Sûresinin 30. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 8. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Yasin Sûresinin 38. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 9. Lâm'ın, fî ve ilâ manasına gelmesinde farklı tabakalardaki insanların istifadelerini izah edebilir misiniz?

 10. "Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlit eder gibi bir âdet-i İlâhiye, bir kanun-u Rabbânîdir." cümlesini açıklar mısınız?

 11. "Allah bir ism-i câmi’ olduğundan, Esmâ-i Hüsnâ adedince tevhidler, içinde bulunur." cümlesini açıklar mısınız?

 12. "Ey müttakî, sen Cehennemden felâh bulursun. Ey salih, sen Cennete felâh bulursun. Ey ârif, sen rıza-i İlâhîye nail olursun. Ey âşık, sen rüyete mazhar olursun." sıralamanın hikmeti nedir, imanlar doğru orantılı mıdır, imanı tahkiki olan arif de olmaz mı?

 13. Efendimiz (asm) ismet sıfatına sahip ve masum olduğu halde istiğfar emri verilmesinin hikmeti nedir?

 14. Kelamda "ıtlak" ne demektir; izah eder misiniz?

 15. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Bakara Sûresinin 5. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 16. "Eğer desen: 'Geçmiş misallerdeki bütün mânâları, nasıl bileceğiz ki Kur’ân onları irade etmiş ve işaret ediyor?' Elcevap: Madem Kur’ân bir hutbe-i ezeliyedir..." Bu soruyu ve cevabını açıklar mısınız? Ne demek isteniyor?

 17. Bediüzzaman Hazretlerinin "Kur’an’a yüzbinler tefsir yazılmış" olduğunu ifade etmesini nasıl anlamalıyız?

 18. Hz. Musa’nın mucizelerinden olan "Asa-yı Musa" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 19. Kur’an-ı Kerim’de kıssa-yı Musa’nın tekrarla anlatılmasının hikmeti nedir?

 20. Kur’an’ın mana derinliği hakkında bilgi verir misiniz?

 21. Kur’an’ın mana derinliği olması hasebiyle ayetlerden herkes ilmî seviyesine, meslek ve meşrebine göre mana çıkarıyorlar; peki bu manaların hak olduğunu nereden bileceğiz?

 22. “O mânâlara, derecelerine göre birer emare vaz etmiştir; ya lâfziyedir, ya mâneviyedir.” "Lafzî ve mânevî karine" ne demektir?

 23. “O mâneviye ise, ya siyak veya sibak-ı kelâmdan veya başka âyetten birer emare, o mânâya işaret eder.” Kelâmın "siyak ve sibakı" ne demektir; açıklar mısınız?

Yükleniyor...