Block title
Block content

Birinci Şule, İkinci Şua, Birinci Lem'a

İçerikler


 1. "Her bir âyetin zahiri, batını, haddi, matlaı vardır." buyuruluyor; açıklar mısınız?

 2. Kur'an'ın mucizelerinden biri de lafzındaki câmiiyettir; bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 3. "Hattâ herbir harfin, hattâ bazan bir sükûtun çok vücuhu bulunuyor." cümlesini açıklar mısınız?

 4. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Nebe' Sûresinin 7. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 5. "Sema berrak, bulutsuz; zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayr-ı kabil bir halde iken, semayı yağmurla, zemini hazrevatla fethedip bir nevi izdivac ve telkîh suretinde bütün zîhayatları o sudan halketmek,.." Devamıyla açıklar mısınız?

 6. Dağların tarak gibi; gazat-ı muzırrayı tersip edip havayı tasfiye etmesini açar mısınız?

 7. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Enbiya Sûresinin 30. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 8. Lâm'ın, fî ve ilâ manasına gelmesinde farklı tabakalardaki insanların istifadelerini izah edebilir misiniz?

 9. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Yasin Sûresinin 38. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 10. "Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlit eder gibi bir âdet-i İlâhiye, bir kanun-u Rabbânîdir." cümlesini açıklar mısınız?

 11. "Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlit eder gibi bir âdet-i İlâhiye, bir kanun-u Rabbânîdir." cümlesini açıklar mısınız?

 12. "Ey müttakî, sen Cehennemden felâh bulursun. Ey salih, sen Cennete felâh bulursun. Ey ârif, sen rıza-i İlâhîye nail olursun. Ey âşık, sen rüyete mazhar olursun." sıralamanın hikmeti nedir, imanlar doğru orantılı mıdır, imanı tahkiki olan arif de olmaz mı?

 13. "Allah bir ism-i câmi’ olduğundan, Esmâ-i Hüsnâ adedince tevhidler, içinde bulunur." cümlesini açıklar mısınız?

 14. Efendimiz (asm) ismet sıfatına sahip ve masum olduğu halde istiğfar emri verilmesinin hikmeti nedir?

 15. Kelamda "ıtlak" ne demektir; izah eder misiniz?

 16. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Bakara Sûresinin 5. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 17. "Eğer desen: 'Geçmiş misallerdeki bütün mânâları, nasıl bileceğiz ki Kur’ân onları irade etmiş ve işaret ediyor?' Elcevap: Madem Kur’ân bir hutbe-i ezeliyedir..." Bu soruyu ve cevabını açıklar mısınız? Ne demek isteniyor?

 18. Bediüzzaman Hazretlerinin "Kur’an’a yüzbinler tefsir yazılmış" olduğunu ifade etmesini nasıl anlamalıyız?

 19. “O mâneviye ise, ya siyak veya sibak-ı kelâmdan veya başka âyetten birer emare, o mânâya işaret eder.” Kelâmın "siyak ve sibakı" ne demektir; açıklar mısınız?

 20. “O mânâlara, derecelerine göre birer emare vaz etmiştir; ya lâfziyedir, ya mâneviyedir.” "Lafzî ve mânevî karine" ne demektir?

 21. Kur’an’ın mana derinliği hakkında bilgi verir misiniz?

 22. Kur’an’ın mana derinliği olması hasebiyle ayetlerden herkes ilmî seviyesine, meslek ve meşrebine göre mana çıkarıyorlar; peki bu manaların hak olduğunu nereden bileceğiz?

 23. Hz. Musa’nın mucizelerinden olan "Asa-yı Musa" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 24. Kur’an-ı Kerim’de kıssa-yı Musa’nın tekrarla anlatılmasının hikmeti nedir?

Yükleniyor...