Birinci Şule, İkinci Şua, Birinci Lem'a

İçerikler


 1. Kur'an'ın mucizelerinden biri de lafzındaki câmiiyettir; bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 2. "Her bir âyetin zahiri, batını, haddi, matlaı vardır." buyuruluyor; açıklar mısınız?

 3. "Hattâ herbir harfin, hattâ bazan bir sükûtun çok vücuhu bulunuyor." cümlesini açıklar mısınız?

 4. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Nebe' Sûresinin 7. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 5. Dağların tarak gibi; gazat-ı muzırrayı tersip edip havayı tasfiye etmesini açar mısınız?

 6. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Enbiya Sûresinin 30. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 7. "Sema berrak, bulutsuz; zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayr-ı kabil bir halde iken, semayı yağmurla, zemini hazrevatla fethedip bir nevi izdivac ve telkîh suretinde bütün zîhayatları o sudan halketmek,.." Devamıyla açıklar mısınız?

 8. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Yasin Sûresinin 38. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 9. Lâm'ın, fî ve ilâ mânâsına gelmesinde farklı tabakalardaki insanların istifadelerini biraz daha açıklar mısınız?

 10. "Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlit eder gibi bir âdet-i İlâhiye, bir kanun-u Rabbânîdir." cümlesini açıklar mısınız?

 11. Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Bakara Sûresinin 5. âyeti verilmiş; açıklar mısınız?

 12. Kelamda "ıtlak" ne demektir; izah eder misiniz?

 13. "Ey müttakî, sen Cehennemden felâh bulursun. Ey salih, sen Cennete felâh bulursun. Ey ârif, sen rıza-i İlâhîye nail olursun. Ey âşık, sen rü’yete mazhar olursun." sıralamanın hikmeti nedir, tahkiki imandan da kısaca bahseder misiniz?

 14. Peygamber Efendimiz (asm) ismet sıfatına sahip ve masum olduğu halde, âyette istiğfar emri verilmesinin hikmeti nedir?

 15. "Allah bir ism-i câmi’ olduğundan, Esmâ-i Hüsnâ adedince tevhidler, içinde bulunur." izah eder misiniz?

 16. Kur’an-ı Kerim’de kıssa-yı Musa’nın tekrarla anlatılmasının hikmeti nedir?

 17. Hz. Musa’nın (as) mucizelerinden olan "Asa-yı Musa" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 18. "Eğer desen: 'Geçmiş misallerdeki bütün mânâları, nasıl bileceğiz ki Kur’ân onları irade etmiş ve işaret ediyor?' Elcevap: Madem Kur’ân bir hutbe-i ezeliyedir..."Bu soruyu ve cevabını açıklar mısınız? Ne demek isteniyor?

 19. Kur’an’ın mana derinliği olması hasebiyle ayetlerden herkes ilmî seviyesine, meslek ve meşrebine göre mana çıkarıyorlar; peki bu manaların hak olduğunu nereden bileceğiz?

 20. Kur’an’ın mânâ derinliği hakkında bilgi verir misiniz?

 21. “O mânâlara, derecelerine göre birer emare vaz etmiştir; ya lâfziyedir, ya mâneviyedir.” "Lafzî ve mânevî karine" ne demektir?

 22. “O mâneviye ise, ya siyak veya sibak-ı kelâmdan veya başka âyetten birer emare, o mânâya işaret eder.” Kelâmın "siyak ve sibakı" ne demektir; açıklar mısınız?

 23. Bediüzzaman Hazretlerinin "Kur’an’a yüzbinler tefsir yazılmış" olduğunu ifade etmesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...