İlk Hayatı

İçerikler


 1. Tarihçe-i Hayat'ta geçen, Bediüzzaman'ın ilk hayatı nasıl araştırılmış?

 2. Üstad, dokuz yaşından beri görmemiş olduğu validesiyle, acaba mektuplaşarak mı sıla-i rahim vazifesini yerine getirmiş?

 3. "Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ümmetinden sual sormamak şartıyla ilm-i Kur’ân’ın tâlim edileceğini tebşir etmişler." Bir kimsenin Allah’ın Elçisi tarafından bilgi sahibi kılınması, Şiilere has iddiadır. Bir peygamberin böyle görevi olur mu?

 4. "İmam-ı Gazâlî Hazretlerinin İhyau'l-Ulûmunda tasavvuf nokta-i nazarında دَعْ مَا يُرِيـبُكَ اِلٰى مَالاَ يُرِيـبُكَ kaidesine ittibaen, ekmeği bile bir zaman terk edip, ot ile idareye koyuldu." Üstad ekmeği neden şüpheli görmüş?

 5. Molla Abdullah'ın, "Nazar değmemek için, ben ona ders veriyorum." gerekçesine nasıl bakmak gerek, nazar olmasın diye gizleyerek önlem almak doğru mudur?

 6. Tarihçe-i Hayat'ın başında geçen Molla Fethullah Efendinin Üstad Hazretlerine; "Geçen sene deli idin, bu senede mi delisin?" demesindeki amaç ya da mana nedir?

 7. "Kamus, her kelimenin kaç manaya geldiğini yazıyor. Ben de bunun aksine olarak, her manaya kaç kelime kullanıldığını gösterir bir kamus vücuda getirmek merakına düştüm." Buna misal verir misiniz?

 8. Tarihçe-i Hayat'ta bahsedilen "karınca hadisesi" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 9. Üstadın, Mustafa Paşa ile mükalemesinde, “Alimlerimi ilzam edemezsen Cizrede seni Fırat Nehrine atarım." diyor, Cizre’den Diclenin geçtiğini biliyoruz, nasıl anlamalıyız?

 10. Miran aşireti reisi Mustafa Paşa için oğlu, "Onun akidesi yanlıştır." ibaresini kullanmıştır. Bu ne demektir?

 11. "Bu esnada, Mardin’e gelen iki talebeye tesadüf etti. Bunlardan birisi, Cemâleddin-i Efganî’ye mensup olup, diğeri tarikat-i Sünûsiye’den idi." İzah eder misiniz? Efgani’nin mason olduğu söyleniyor, bilgi verir misiniz?

 12. "İlk hayat-ı siyasiyesi Mardin'de başlamıştır. Bunun üzerine bir mutasarrıfın pençe-i kahriyle, elleri bağlı, muhafız nezaretinde Bitlis'e nefyedilmiştir." Bu hadisede Bediüzzaman'ın nefyedilmesinin sebebi nedir?

 13. Üstad Hafızlığı Tamamlamış mı?

 14. Kur'an hakaikinin hıfzının daha ziyade lüzumu var, ifadesini nasıl anlamalıyız?

 15. Eski Said için "Hatta çok zamanlar, talebelerini kendi iaşe ederdi." deniliyor. Said Nursi'nin herhangi bir malı ve mülkü olmadığı halde, talebelerinin iaşesini ne ile temin etmiştir?

 16. Üstad'ın “Bir zaman gelecek, herkes benim halime gıpta edecektir.” demesini nasıl anlamalıyız? Bunu bir gurur olarak görenlere nasıl cevap verilebilir?

 17. Üstad'a sorulan matematik sorusunu izah eder misiniz? "Bir defasında şöyle bir sual sordular: ‘On beş müslim, on beş gayr-ı müslim farz edilerek, birbiri ardına dizilince bunlara yapılacak her kur’ada gayr-ı müslime isabet etmesi matluptur. Nasıl?..’"

 18. "Bu Kur'an İslamların elinde bulundukça, biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız." İngiliz Sömürgeler bakanının söylediği bu sözün tarihi bir belge veya vesikası var mı?

 19. "Kur’ân kendi kendini müdafaa edecek." cümlesi ne demektir, nasıl olacak, izah eder misiniz?

 20. Üstadımız'a İstanbul'da sorulan soru ve cevaplara ulaşabilir miyiz?

 21. "Yahudi Karasso ile Bediüzzaman arasında Selânik’te cereyan eden bir konuşma sırasında..." Üstad’ın Selanik Hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

 22. "Zalimler için yaşasın cehennem!" ile "Milletimizin imanını selâmette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım." ifadesi çelişmiyor mu?

 23. "Bitlis, Tiflis, birbirinin kardeşidir... Ben de gelip burada medresemi açacam." demişti Üstad. Kendisi açamadı ama talebeleri açtı. Peki, Üstad'ın Medresetü'z-Zehra isteği bir VASİYET olarak geçerli mi? Böyle bir üniversite açmak mümkün müdür?

 24. "Asya’da, âlem-i İslâm'da üç nur, birbiri arkasından inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek..." Üstad'ın Rus polisine dediği üç nur nelerdir?

 25. Hindistan'ın mekteb-i idadide, Mısır’ın mekteb-i mülkiyede, Kafkas’ın ise mekteb-i harbiyede talim ettiğini söylüyor, Üstad. Peki, neden bu ülkeler için bu okullar söylenmiştir? İsimler gelişigüzel midir?

 26. "Kader-i ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 27. Bediüzzaman'ın, savaş esnasında gönüllülere cesaret vermek için sipere girmeyerek avcı hattında dolaşması fıkhen caiz mi? Benim gibi sıradan kimseler bu halde vefat etse şehit mi olur, yoksa intihar gibi mesul müdür?

 28. Üstad, "Hakikaten üç gülle, ölecek yerine isabet ettiği halde" diyor ve tesir etmediğini ifade ediyor. Bunu alay konusu yapanlara nasıl bir cevap verilebilir?

 29. Üstadımız bazı talebelerinin kendi yerinde şehid olduklarını ifade ediyor. Halbuki gerek Kur'an'da gerek Nurlarda ecelin tegayyür etmediği yazıyor. Üstadımız bu sözü hangi makamda söylemiştir?

 30. Üstad Hazretlerine Sofya Ateşemiliterliği tarafından verilen pasaportta rütbe olarak "Fahri Kaymakam" yazıyor. Üstad'ın böyle bir unvanı var mıydı?

 31. "Meşihat dairesindeki 'Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye' azalığına tâyin olundu." Üstad'ın diğer azalar ile verdikleri fetvaların toplanmış olduğu bir eser var mı?

 32. "Eserlerden nakletse de, bazı mühim gördüğü mesâili, tağyir etmeden alırdı. 'Niçin aynen böyle tekrar ediyorsun?' diye sorulduğunda, 'Hakikat usandırmaz. Libası değiştirmek istemem.' buyururdu." Birkaç misal verebilir misiniz?

 33. “Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur.” ifadesinde namaz kılmayan Müslümanın hain haline gelmesine sebep nedir? Ayrıca sadece cuma namazı kılan kimseler merdut olmaktan kurtulabilir mi?

Yükleniyor...