Münâcât

İçerikler


 1. "Semâvâtta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki, böyle intizamıyla Senin mevcudiyetine işaret ve delâlet etmesin." İzah eder misiniz?

 2. "Güneşin sâir arkadaşları olan yıldızların bir kısmı âhiret âlemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller; belki bâki olan âlemlerin güneşleridirler." İzah eder misiniz?

 3. "Yıldızların bir kısmı, ahiret alemlerine bakarlar." Karadeliklerin ahiret kapısı olduğu söyleniyor, izah eder misiniz?

 4. "Bu harika yıldızlar, bu acîp güneşler, aylar..." Üstad neden "güneşler" diyor, kaç tane güneş var ki?

 5. "Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ... Azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş" İzah eder misiniz, bunlar aynı manaya mı geliyor?

 6. "Hem zîhayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek ve nüfusları rahatlandırmak." Buradaki "nüfus"tan maksat nedir?

 7. "Keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif" olmak ne demektir, açıklar mısınız?

 8. "Birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek" ne demektir, izah eder misiniz?

 9. "Cevv-i fezadaki faaliyetinle her vakit bir nümune-i haşir ve kıyamet göstermek, bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek..." İzah eder misiniz, "cevv-i fezadaki faaliyet" bulutların hareketi mi?

 10. İntizam, Allah'ın varlık ve birlik delillerinden midir, nasıl?

 11. "Hem, zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve mânevî cihazât ile teçhiz edilen..." İzah eder misiniz?

 12. "Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından istitar etmiş olan Zat-ı Akdes!" Allah'ın, şiddet-i zuhurundan gizlenmesi; insanın gafleti cihetinden mi, yoksa Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinin idrak edilememesi yönünden midir? İzah eder misiniz?

 13. "Dağlar dahi, zelzele tesiratından zeminin sükûnetine ve içindeki dahilî inkılâbat fırtınalarından sükûtuna ve denizlerin istilâsından kurtulmasına ve havanın gazât-ı muzırradan tasfiyesine..." Dağların olmadığı düz sahalarda bu işler nasıl oluyor?

 14. "Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vazifeyi görürler." İzah eder misiniz? Dağların yaptıkları bu vazifeleri yıldızların yapacağına dair ayet veya hadis var mıdır?

 15. "Saltanat-ı ulûhiyetini iskat etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak dostlarını mahrumiyet cihetinde düşmanlara çevirmemek noktalarından..." İzah eder misiniz?

 16. "Kör kuvvet, Şuursuz tabiat, Serseri tesadüf..." Kuvvete kör, Tabiata şuursuz, Tesadüfe serseri denilmesinin hikmeti ne olabilir?

 17. "O halde her bir zerresi, her bir şeyini ve cesedinin teşekkülünü, belki dünyada alâkadar olduğu herşeyini bilecek, görecek, yapabilecek, âdeta ilâh gibi ihatalı bir ilim ve kudreti bulunacak, sonra teşkil-i ceset ona havale edilir." İzah eder misiniz?

 18. "Ve her bir ferdinde kâinata bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakta, vâhidiyet içinde, senin ehadiyetine işareti olmasın." Buradaki "her bir fert"ten maksat nedir, açar mısınız?

 19. "Kâinatın en müntehab neticesi hayattır. Ve hayatın en müntehab hülâsası ruhtur. Ve zîruhun en müntehab kısmı zîşuurdur. Ve zîşuurun en camii insandır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 20. "İnsanlar fıtraten Hâlık'ını pek ciddî severler ve Hâlıkları onları hem sever, hem kendini onlara her vesile ile sevdirir." Kâfirler için durum nedir? Üstad "insanlar" diye umumî bir ifade kullanmış; "Muvahhidin" olanları mı kastediyor?

 21. "İnsanları dirilmemek üzere öldürmekle, ebedî bir muhabbet için yaratılmış iken, ebedî bir adâvetle gücendirmek olamaz." İnsan dirilmeyecek olursa nasıl ebedî bir adavet besleyebilir?

 22. "Ebedînin sâdık dostu ebedî olacak." Burada "sadık" kelimesi niye zikrediliyor? Dostun sadık olmasının ne ehemmiyeti var?

 23. "Her bir nev'in, arasıra istimâl için cesedi bulunacağı, rivâyet-i sahihadan anlaşılmakla beraber..." Hayvanların ruhlarının bâki kalacağını, cesediyle baki âleme gideceğini nasıl anlamalıyız?

 24. "Kalblerde, perde-i gaybda ihtar edici bir Zâta bakan hiç bir hâtırat-ı gaybiye ve ilham edici bir Zât..." İzah eder misiniz?

 25. "Cenneti ve saadet-i ebediyeyi cin ve inse ihzar eden" cümlesine binaen Üstad'a göre cinler de cennete gidecek mi?

 26. "Her bir zîhayatta âzâları, belki eczaları ve hüceyratları adedince maslahatları takip eden..." Hesapsız maslahatlar nasıl olabilir, izah eder misiniz?

 27. "Bana ve ihvanıma iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver... Ve beni ve Risale-i Nur Talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle..." Burada neden umumî değil de hususî dua edilmiş?

 28. Münacat neden üç kitapta tekrar edilmiş? Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Davud, Hz. Süleyman ve Hz. Muhammed aleyhimüsselamın ismi zikredilirken, Hz. İsa’nın ismi neden yok?

 29. "Dersimi, bir ibadet-i tefekküriye olarak, Rabb-ı Rahîmimin dergâhına arzetmekte kusur etmişsem, kusurumun afvı için Kur'anı ve Cevşen-ül Kebir'i şefaatçı ederek..." Üstad kusur mu etmiş?

Yükleniyor...