Block title
Block content

Âsâr-ı Bediiye

İçerikler

  1. "Zekâtü’l-ömrü; ömr-ü sâni (Ömer-i Sâni) yolunda sarf eyle." Buradaki "ömr-ü sani" ile "Ömer-i Sâni" ifadelerini nasıl anlayabiliriz?

  2. "Zîra herbir âlim, kendi fikrini herkese kabul ettirmekle taklid yolunu açmak ve taharri-i hakikatın yolunu seddetmekle bir nev'i istibdâd-ı ilmiye yapıyor." Buna göre Üstad da Risalelere tahşidat yapmakla "istibdad-ı ilmi" yapmış olmuyor mu?

  3. ''Zira şeriatta tefevvuk eden en büyük bir adama esareti nefisten tahallüs ve hürriyeti şer'iyeden tekemmül için hissi ihtiram ve muhabbetle itaat, hibr ve havf üzere müesses..." cümlesini devamı ile birlikte açıklar mısınız?

  4. Asar-ı Bediiyye'de geçen, mart ve mayıs ayları müstebit aylardır, ifadesini nasıl anlamalıyız?

  5. Âsâr-ı Bediiyye'de geçen; "Müphem Bir Hüküm, Külli Bir Hüküm Değil." kısmını izah eder misiniz?

  6. Prens Sabahaddin Bey'in su-i telakki olunan güzel fikri nedir, konu hakkında bilgi verir misiniz?

  7. Şeriat aleme gelmiş ta istibadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin. Eğer temessül etse, istibdad bir dev, dürründe Meşrutiyet-i Süleyman, şeriat, Hatem-i Süleyman suretine girer idi. Bu cümleyi devamı ile birlikte izah eder misiniz?

  8. “İnsanda kaderin sikkesi lisandır. İnsaniyetin sureti ise sahife-i lisanda nakş-ı beyan tersim ediyor. Lisan-ı maderzad ise tabii olduğundan, elfaz davet etmeksizin zihne geliyor..." ifadelerini devamıyla açıklar mısınız?

  9. ”Ben şimdiye kadar hilaf ile vifakı yapmak fikrindeyim. Enaniyete karşı gelmek, daha ziyade kabarmak havfiyle ve emeliyle hakikatı sükut içinde sakladım. Ve şimdi tam görünmeyen ve müstakbel tarlasında mazarrat ile sümbüllenen ağrazın,.." izah?

Yükleniyor...