Ahmet ÇOLAK (Dr)

Sitedeki Yazıları

 1. "Âlem-i küfrün en kesâfetlisi olan şimâlde tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden süzülen bir cereyân-ı azîmin başına geçecek.." önceki asırlarda müslümanlar, nasıl bir vukuatla karşılaşmışlar ki kendilerini kıyametin dehşetinden titreyip muhafazaya çalışmışlar?

 2. "Dünyanın, Cenâb-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler." Bu hadisin izahını yapar mısınız?

 3. "Ehâdisi tefsir edenler, metn-i ehâdisi tefsirlerine ve istinbâtlarına tatbik etmişler." Yanlış anlaşılabilen nakillere ışık tutan bu hakikati, devamıyla, tafsilatlı izah eder misiniz?

 4. "Ekser taife-i mahlûkatta olduğu gibi, ef’al ve a’mâl-i beşeriyede bazı harika fertler" ile ilgili misaller verir misiniz?

 5. "Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavî, hodbin, münekkit adam! Şu On Asıl’ı nazara al." On iki asıl bitmeden Onuncu Asıl'da Üçüncü Dal'ın sualinin hâllolduğu ifade ediliyor. Diğer iki asıl, farklı bir mâna ve muhteva mı taşımaktadır?

 6. "Gıybet, katl gibidir." Gıybetin katl gibi olmasına dair, vukuattan bir misal verebilir misiniz?

 7. "Hem meselâ, insafsız ehl-i ilhâdın mübâlâğa zannettikleri hattâ muhâl bir mübâlâğa ve mücâzefe tevehhüm ettikleri biri de, amellerin sevâbına dâir ve bâzı sûrelerin fazîletleri hakkında gelen rivâyetlerdir." izah eder misiniz?

 8. "İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." Bu gibi teşviklerin vukuunun bilfiil daimi ve külli olmamasını kabulün şartlarına bağlandığını görüyoruz. Bu ne demektir?

 9. "İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." misalini, sevap ve fazilet açısından mı hac farizasının ifası açısından mı değerlendirmeliyiz?

 10. "Mesâil-i imaniyeden bir kısmın netâici, şu mukayyet ve dar âleme bakar. Diğer bir kısmı, geniş ve mutlak olan âlem-i âhirete bakar." misal verir misiniz?

 11. "Meselâ... مَنْ قَرَاَ هٰذَا اُعْطِىَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ مُوسٰى وَهَارُونَ" Buradaki Arabî ibarelerin mealleri nedir?

 12. "Nasıl Kur’ân-ı Hakîmin müteşâbihâtı var; tevile muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor. Ehâdisin de, Kur’ân’ın müteşâbihâtı gibi, müşkilâtı vardır." İzah eder misiniz?

 13. "Yalnız 'On İki Asıl'ı beyan ederiz." Bu On İki Asıl, sair kitaplarda da geçmiş bir tasnif midir, yoksa Üstad’ımızın bu mesele ile alâkalı kendi istihracı mıdır?

 14. "Zira, evvelâ o On Asıl’ın on dairesi seni inkârdan vazgeçirir. 'Hakikî bir kusur varsa bize aittir.' derler." Bu On Asıl’ın nasıl bir hususiyeti var ki şikâyetçiyi inkârdan vazgeçiriyor ve kusurunu itiraf ettiriyor?

 15. Altıncı Asıl'da nazara verilen meseleler, bazı yerlerde tekraren zikredilmektedir. Burayı daha iyi anlayabilmemiz için bir iki misalle izahını istirham ediyoruz?

 16. Amellerin sevap ve faziletine dair bazı hadis-i şeriflerin terğib ve terhib makamında olduğu ifade edilmektedir. Ancak Muhakemat’ta bu terğib ve terhibde ileri giden hikmetsiz vaizler tenkid edilmektedir. Buradaki farklılığı nasıl anlamalıyız?

 17. Asr-ı saadetin dahi kıyametten korkmasını nasıl anlamalıyız? O zaman da kendilerine yakın hissettikleri kıyametin bir iki delil ve bürhanı var mıdır?

 18. Asrımızı alâkadar eden Ye'cüc ve Me'cüc meselesini tafsilatlı olarak izah eder misiniz?

 19. Bazıları; evrad, ezkâr ve hizmetlerinde iltifat, hürmet ve alâka bekliyor. Bu hatanın tashihi konusunda ne dersiniz?

 20. Bediüzzaman, "Hristiyanları kurtarmak ve cennete sokmak istiyor." iddiasına cevap verir misiniz?

 21. Bediüzzaman, "Muhammedsiz Müslümanlık telkin ediyor. Aslında Hristiyanlığa revaç vermek istiyor." iddiasına cevap verir misiniz?

 22. Beni İsrail'den ve Yahudilerin İslamiyete girmesi ile onların bazı yanlış telakki ve düşüncelerinin Müslüman olması ve İslam'ın malı olarak tevehhüm edilmesini nasıl anlamalıyız?

 23. Beşinci Asıl'daki ibarelerin tamamı neye dayanmaktadır ve tefsirleri ne olabilir? "Muhaddisin-i muhaddesun" ne mânâya gelmektedir, bu gruptaki zevatın ihbarı nasıl hilaf-ı hakikat çıkabilir?

 24. Cenâb-ı Hakk’ın çok mühim şeyleri kesretli eşya içerisinde saklaması sekizinci asılda nazara verilen misaller için midir? Bu mânâda başka şeyler var mıdır, birkaç misal verebilir misiniz?

 25. Dördüncü Asıl'da nazara verilen; bazı ravilerin istimbatları ve nakilleri, nasıl hadisin aslı olarak telakki edilebilir? Bazı örnekler vererek bu Dördüncü Aslı biraz daha açabilir misiniz?

 26. Hadis-i şerifler ile âyetlerin; "tefsiri, te’vili, tabiri" ifadelerinden ne anlaşılmalıdır?

 27. Her asrın mehdi manasına veya süfyan, deccal mana muhtevasına muhtaç olması, nasıl bir "ümitle yeis dengesi" oluşturmaktadır?

 28. Hüşyar olanın, yatmış olanın rüyasını tabir etmesi, uykuda olanın konuşanların sözlerini işitmesi sadedinde misaller veriliyor. Bu asılda geçen âyet ile hadisin mânâsını ve izahını ve konuyla irtibatını izah eder misiniz?

 29. Kıyamet alametlerinden ve âhir zaman vukuatından ve bazı amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden ehadis-i şerifenin, güzelce anlaşılamamalarının sebepleri nelerdir?

 30. Kıyamet muğayyebatı hamseden sayılıyor; diğer dördü nedir? Madem muğayyebatı hamsedendir, Muazzez Üstadımızın kıyametle alâkalı tespitlerini nasıl anlamalıyız?

 31. Kur'an'daki “kıyamet yakındır” hükmüne, alemin kıyameti nokta-i nazarından bakılsa yüzlerce yıl geçmesi yakınlığına halel vermez. Ancak her asırda gelenler bu hükmün kendilerine de yakın olduğunu nasıl anlayabilmişlerdir?

 32. Kur’ân-ı Kerim'de geçen “kıyamet yakındır” hükmü gibi, diğer kütüb-ü münzelede ve suhuf-u semaviyede buna mümasil âyetler mevcut mudur?

 33. Mesailerinde doğrudan iman hizmetinde yoğunlaşan kimseler yanında, maddî imkân ve servet sahibi olmak için yoğunlaşan insanlar da vardır. Bazen bu iki cenah arasında tarafgirlik meydana gelebiliyor. Konuya nasıl yaklaşmamız lazım?

 34. Peygamberler, mucizeler, imani meselelerin tamamı açık ve net oldukları hâlde, Birinci Asıl'da perdeli olmasını nasıl anlamalıyız? Perdeden maksat; insanların tarz-ı telakkileri mi, yoksa hakikatlerin anlaşılmasının zorluk ve müşkülatlı olması mı?

 35. Sahabelerin, kıyameti kendilerine yakın telakki etmelerinin hikmetini, Üstadımız “Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz.” hadis-i şerifinin bir "illet cephesi" bir de "hikmet-i ibham cephesi"ni nazara veriyor, izah eder misiniz?

 36. Şu insan-ı ekber olan dünyanın eceli taayyün etmemiş midir? Nasıl bir müphemiyet var ki her asır kendisini kıyamete yakın hissetmiştir. Bununla alâkalı birkaç misal verebilir misiniz?

 37. Tabiîn zamanında; âhir zamanın alametlerinden olan mehdi, süfyan gibi eşhası bekleme emeli hatta bazı ehl-i velâyetin “Onlar geçmiş.” demeleri çok garip gelmiyor mu?

 38. Üçüncü Dal, İkinci Asıl'ı anlayabilmemiz için; her bir cümlesini bir delil ve bürhan mânâsında misalle izah eder misiniz?

 39. Yedinci Asıl'da nazara verilen teşbihlerle işin mantığını anlayabiliyoruz. Ancak bu Yedinci Asıl ile Üçüncü Dal’a konu teşkil eden sualin münasebetini nasıl kurabiliriz?

Yükleniyor...