Ahmet ÇOLAK (Dr)

Sitedeki Yazıları

 1. "Âlem-i küfrün en kesâfetlisi olan şimâlde tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden süzülen bir cereyân-ı azîmin başına geçecek.." önceki asırlarda müslümanlar, nasıl bir vukuatla karşılaşmışlar ki kendilerini kıyametin dehşetinden titreyip muhafazaya çalışmışlar?

 2. "Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavî, hodbin, münekkit adam! Şu On Asıl’ı nazara al..." On iki asıl bitmeden Onuncu Asıl'da Üçüncü Dal'ın sualinin hâllolduğu ifade ediliyor. Diğer iki asıl, farklı bir mana ve muhteva mı taşımaktadır?

 3. "Gıybet, katl gibidir." Gıybetin katl gibi olmasına dair, vukuattan bir örnek ve misal verebilir misiniz?

 4. "Hem meselâ, insafsız ehl-i ilhâdın mübâlâğa zannettikleri hattâ muhâl bir mübâlâğa ve mücâzefe tevehhüm ettikleri biri de, amellerin sevâbına dâir ve bâzı sûrelerin fazîletleri hakkında gelen rivâyetlerdir." izah eder misiniz?

 5. "İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır." Bu gibi teşviklerin vukuunun bilfiil daimi ve külli olmamasını kabulün şartlarına bağlandığını görüyoruz. Bu ne demektir?

 6. "Kur'an'ın müteşabihatı ya tevile muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor." denmektedir. Bu ne demektir, mutlak teslimiyette müteşabihatla ilgili yanlışlıklar çıkmaz mı?

 7. "Meselâ مَنْ قَرَاَ هٰذَا اُعْطِىَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ مُوسٰى وَهَارُونَ ..." Buradaki Arabi ibarelerin mealleri nedir?

 8. "Şimdi, Mehdî gibi eşhâsın hakkındaki rivâyâtın ihtilâfâtı ve sırrı şudur ki: Ehâdisi tefsir edenler, metn-i ehâdisi tefsirlerine ve istinbâtlarına tatbik etmişler..." yanlış anlaşılabilen nakillere ışık tutan bu hakikati detaylı izah eder misiniz?

 9. "Zira, evvelâ o On Asıl’ın on dairesi seni inkârdan vazgeçirir. 'Hakikî bir kusur varsa bize aittir.' derler." Bu On Asıl’ın nasıl bir özelliği var ki şikayetçiyi inkârdan vazgeçiriyor ve kusur itirafında bulunuyor?

 10. Altıncı Asıl'da nazara verilen mesail, bazı yerlerde tekraren zikredilmektedir. Burayı da rahatlıkla anlayabilmemiz için bir iki misalle izahını istirham ediyoruz?

 11. Amellerin sevap ve faziletine dair bazı hadisi şeriflerin terğib ve terhib makamına hizmet amaçlı olduğu ifade edilmektedir. Ancak Muhakemat’ta bu terğib ve terhibde ileri giden hikmetsiz vaizler tenkit edilmektedir. Buradaki farklılığı nasıl anlamalıyız?

 12. Asr-ı saadetin dahi kıyametten korkmasını nasıl anlamalıyız? O zaman da kendilerine yakın hissettikleri kıyametin bir iki delil ve bürhanı var mıdır?

 13. Aziz Üstadımızın; hayra ve fazilete teşvik amaçlı ifadelerin nasıl anlaşılacağı ile ilgili nazara verdiği hakikatler, fevkalade tatminkâr olmakla beraber, bu hakikati idrakten mahrum olanların gurur ve enaniyete kapıldığı...

 14. Bediüzzaman, "Hristiyanları kurtarmak ve cennete sokmak istiyor." iddiasına cevap verir misiniz?

 15. Bediüzzaman, "Muhammedsiz Müslümanlık telkin ediyor. Aslında Hristiyanlığa revaç vermek istiyor." iddiasına cevap verir misiniz?

 16. Beni İsrail'den ve Yahudilerin İslamiyete girmesi ile onların bazı yanlış telakki ve düşüncelerinin Müslüman olması ve İslam'ın malı olarak tevehhüm edilmesini nasıl anlamalıyız?

 17. Beşinci Asıl'daki ibarelerin tamamı neye dayanmaktadır ve tefsirleri ne olabilir? "Muhadisin-i muhaddesun" ne anlama gelmektedir, bu gruptaki zevatın ihbarı nasıl hilafı hakikat çıkabilir?

 18. Birinci Asıl'da teklifin ve dinin bir imtihan olması hasebiyle, akla kapı açılıp ihtiyar elden alınmayacak şekilde olması, imtihanın icabı olarak nazara verilmektedir...

 19. Cenab-ı Hakk’ın çok mühim şeyleri kesretli eşya içerisinde saklaması sekizinci asılda nazara verilen örnekler için midir, bu anlamda saklanılan başka şeyler var mıdır, birkaç örnek verebilir misiniz? Yani bu kaide külli bir kaide midir?

 20. Dördüncü Asıl'da nazara verilen; bazı ravilerin istimbatları ve nakilleri, nasıl hadisin aslı olarak telakki edilebilir? Bazı örnekler vererek bu Dördüncü Aslı biraz daha açabilir misiniz?

 21. Dünya ile sinek kanadının muvazenesini, hakikat nokta-i nazarında değerlendiren bir fikre ve düşünceye şahit olmadık. Acaba mazide bu mesele suistimal edilmesinden kaynaklanan bir yanlışlığa binaen, Üstadımız tahşidat yapma ihtiyacı mı hissediyor?

 22. Hadis ve âyetlerin; "tefsiri, te’vili, tabiri" ifadelerinden ne anlaşılmalıdır?

 23. Her asrın mehdi manasına veya süfyan, deccal mana muhtevasına muhtaç olması, nasıl bir "ümitle yeis dengesi" oluşturmaktadır?

 24. Hüşyar olanın, yatmış olanın rüyasını tabir etmesi, uykuda olanın konuşanların sözlerini işitmesi sadedinde örnekler veriliyor. Bu asılda geçen âyet ile hadisin manasını ve izahını ve konuyla irtibatını izah eder misiniz?

 25. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından ve bazı amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden ehadis-i şerifenin, güzelce anlaşılamamalarının sebep ve hikmetleri nelerdir?

 26. Kıyamet mugayyebatı hamseden sayılıyor; diğer dördü nedir? Madem mugayyebatı hamsedendir, Muazzez Üstadımızın kıyametle alakalı tespitlerini nasıl anlamalıyız?

 27. Kur'an'daki “kıyamet yakındır” hükmüne, alemin kıyameti nokta-i nazarından bakılsa yüzlerce yıl geçmesi yakınlığına halel vermez. Ancak her asırda gelenler bu hükmün kendilerine de yakın olduğunu nasıl anlayabilmişlerdir?

 28. Kur'an-ı Kerim'de geçen “kıyamet yakındır” hükmü gibi, diğer kütübü münzelede ve suhufu semaviyede buna mümasil âyetler mevcut mudur?

 29. Kur’ana hizmet açısından; mesailerinde doğrudan iman hizmetinde yoğunlaşan kimseler yanında, maddi imkân ve servet sahibi olmada yoğunlaşan insanlar da vardır. Bazen bu iki cenah arasında tarafgirlik oluşabiliyor. Konuya nasıl yaklaşmamız lazım?

 30. Mesaili imaniyeden bazılarının netaicinin şu mukayyet ve dar aleme bakması ve diğer bir kısmının geniş ve mutlak olan ahiret alemine bakması ile ilgili bir misal verebilir misiniz?

 31. Onuncu Asıl'ın başında nazara verilen, "Nevi beşerin iyilikte ve kötülükte medarı iftiharları olan efal ve amali beşeriyye içerisindeki fertler,.." ile ilgili başka misal ve örnekler verebilir misiniz?

 32. Sahabelerin, kıyameti kendilerine yakın telakki etmelerinin hikmetini, Üstadımız “Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz.” hadis-i şerifinin bir "illet cephesi" bir de "hikmet-i ibham cephesi"ni nazara veriyor, izah eder misiniz?

 33. Şu insan-ı ekber olan dünyanın eceli taayyün etmemiş midir? Nasıl bir müphemiyet var ki her asır kendisini kıyamete yakın hissetmiştir. Bununla ilgili birkaç misal verebilir misiniz?

 34. Tabiin zamanında; ahir zamanın alametlerinden olan mehdi, süfyan gibi eşhası bekleme emeli hatta bazı ehli velayetin “Onlar geçmiş.” demeleri çok garip gelmiyor mu?

 35. Üçüncü Dal'ın sualinin cevabı makamında on iki asıl zikredilmektedir. Bu on iki asıl, şeriat kitaplarında geçmiş bir tasnif midir, yoksa muazzez Üstad’ımızın bu mesele ile ilgili kendi istihracı mıdır?

 36. Verilen; “İki rekat namazın falan vakitte kılınması bir hac kadardır.” örneğini, sevap ve fazilet açısından mı veya hac farizasının ifası açısından mı değerlendirmeliyiz?

 37. Ye'cüc ve Me'cüc meselesi, Külliyat'ın birçok yerinde nazara verilmektedir. Asrımızı ilgilendiren bu meseleyi Risale-i Nur’un ışığı altında, en doğru anlaşılabilecek bir şekilde izah eder misiniz?

 38. Yedinci Asıl'da nazara verilen teşbihlerle işin mantığını kavrayabiliyoruz. Ancak bu Yedinci Asıl ile Üçüncü Dal’a konu teşkil eden sualin münasebetini nasıl kurabiliriz?

 39. Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, İkinci Asıl'ı anlayabilmemiz için; her bir cümlesine bir delil ve bürhan anlamında örnekle izah edebilir misiniz?

Yükleniyor...