On Altıncı Lem'a

İçerikler


 1. On Altıncı Lem'a Birinci Suali açıklar mısınız?

 2. On Altıncı Lem'a'nın Birinci Sual'inde geçen "fütuhat" ifadesi ile ne kastedilmiştir? Sualin cevabını da özet olarak ifade eder misiniz?

 3. Sadaka ile defolacak bir belanın, Levh-i Mahv ve İsbat'ta yazılmasının hikmeti nedir?

 4. "Bidaların ref’ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle halis duası bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerifte bidalar girdiğinden, duaların kabulüne set çekip ferec gelmedi." İzah eder misiniz; camideki bidatlar nelerdir?

 5. "Sadakanın belayı defetmesi", kaderi değiştirir mi?

 6. "Kavi bir ihtimalle ferah verecek bir teşebbüs etmek lazımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilakis, beni tazyik eden ehl-i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum." İzah eder misiniz?

 7. "Bu zamanda ehl-i İslam’ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun." İzah eder misiniz?

 8. "Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner." Siyaset topuzu nasıl bir şey ki kâfiri münafık derecesine indiriyor?

 9. On Altıncı Lem’a, Üçüncü meraklı sualdeki savaş hangi savaştır ve oradaki bidaya taraftarlık ne manada kullanılmıştır?

 10. "Neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin asayişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette müptedilerin hükümetleri lehinde taraftar çıktın?" Üstad, savaşa girmeye neden karşı çıkmış, bilgi verir misiniz?

 11. "Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz; fakat kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin..." Biz kılıcı savaşta Allah rızası için kullanmaz mıyız?

 12. "Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın." ne demektir, izah eder misiniz?

 13. On Altıncı Lem'anın Dördüncü sorusunu açıklar mısınız?

 14. Risalelerde, "Ehl-i dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmamak" tavsiye ediliyor. Bu işler nelerdir?

 15. "Zahir nazarda, Bahr-i Muhit-i Garbinin sevahilinde, yazın şiddet-i hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş, tebahhur ettiği bir zamanda,.." İzah eder misiniz?

 16. "Evvela, Zülkarneyn’in mağrip tarafına seyahati, şiddet-i hararet zamanında ve bataklık tarafına ve Güneş'in gurup avanına ve..." İzah eder misiniz?

 17. "Afrika’nın tamam-ı istilası gibi çok ibretli meselelere işaret eder." Burada Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetlerine mi işaret ediliyor?

 18. "Malumdur ki, görünen hareket-i şems zahiridir ve küre-i arzın mahfi hareketine delildir, onu haber veriyor. Hakikat-i gurup murat değildir." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 19. "Hararetten çıkan sis ve buharlar ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi, çamur içinde bir çeşmeye teşbihi ve Arapça hem çeşme, hem Güneş, hem göz manasında olan ayn kelimesi,.." İzah eder misiniz; çeşme, musluk manasında mı?

 20. "Sema yüzü, Güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal-i rahmeti seyirden sonra, zemin dahi deniz gözüyle yukarıdaki azamet-i ilahiyeyi temaşayı müteakip..." İzah eder misiniz?

 21. Sedd-i Zülkarneyn nedir? Ye'cüc ve Me'cüc hakkında bilgi verir misiniz?

 22. "Tarih-i beşerî, muntazam surette üç bin seneye kadar gidiyor. Bu nakıs ve kısa tarih nazarı, Hazret-i İbrahim’in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor." Ne demektir?

 23. Zülkarneyn, Yemen taraflarında yaşadı ise, nasıl Çin Seddi yapıldı? Çin ve Hintlileri mazlum, Türk-Moğol-Mançurları şerli göstermek doğru olur mu?

 24. "İskender-i Rumî misillü müteaddid cihangirler ve kuvvetli padişahlar,.. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişler." ifadelerinden, İskender-i Rumi'ye, enbiyanın ve velilerin yardım ettiği anlaşılmaktadır, bu doğru mudur?

 25. 1. ve 2. Dünya Savaşlarındaki katliamlar; Ye'cûc ve Me'cûc'un bu tarihlerde ortaya çıktığını mı gösterir, Ye'cûc ve Me'cûc'un yaptığı zulümler bir bölgeyle mi sınırlı? Çin Seddini, Zülkarneyn'in yapmış olduğu Üstad'ın ifadelerinden mi anlaşılıyor?

 26. "Kafkas Dağlarında Derbent cihetinde yine çapulcu garetgir akvam-ı Tatariyenin hücumunu durdurmak için Zülkarneyn-misal eski İran padişahlarının himmetiyle setler yapılmıştır." Tatarlar çapulcu ise, Üstad'ın onlara dua etmesini nasıl anlayabiliriz?

 27. "Sedd-i Zülkarneyn, Ye'cûc ve Me'cûc gibi tarihi hadiseler külli bir hakikatın ucudur." deniyor. Orada anlatılan hadiseler her döneme mesaj mı veriyor?

 28. "Kâinatta en mühim hakikat ve en kıymettar mahiyet; nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i ilahiye ve meşiet-i hassa-i ilahiyeye bakar." cümlesiniz açıklar mısınız?

 29. Mugayyebat-ı Hamse hakkında bilgi verir misiniz?

 30. Mugayyebat-ı Hamse, Üstad'ın saydığı beş madde ile mi sınırlıdır? Kur’an'da gayb hakkında özellikle bu beş meselenin tek tek sayılmasının hikmeti nedir?

 31. "Nasıl en hafî umur-u gaybiye vukua geldikte veyahut vukua yakın olduktan sonra, hiss-i kablelvukuun bir neviyle bilinir. O gaybı bilmek değil, belki o, mevcudu veya mukarrebü’l-vücudu bilmektir." Hiss-i kablelvuku, ruh ile ilgili mi?

 32. İnsanın simasında sikke-i samediyetin nasıl okunduğu hakkında bilgi verebilir misiniz?

 33. "Yüz bin röntgen-misal fikr-i beşerî birleşse, yine o çocuğun umum efrad-ı beşeriyeye karşı birer alâmet-i farikası bulunan yalnız hakiki sima-yı veçhiyesini keşfedemez." izah eder misiniz?

 34. "Hayat, bütün cihazatıyla ve cihatıyla şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki, irade-i hassaya hicap olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmet-i hassaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır." İzah eder misiniz?

 35. Cenin için; "Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir." deniliyor, izah eder misiniz?

 36. "Ceninin manevi siması"nı biraz açar mısınız? Maddi sima, ehadiyete nasıl delil oluyor?

 37. "Havass-ı hamse-i zahirî" ve "Havass-ı hamse-i batına" hakkında bilgi verir misiniz?

 38. "Sen âyineye baksan, eğer âyineye şişe için bakarsan, şişeyi kasten görürsün, içinde Re’fet’e tebeî, dolayısıyla nazara ilişir. Eğer maksat, mübarek simanıza bakmak için âyineye baktın..." Bu satırları devamı ile birlikte açıklar mısınız?

Yükleniyor...