On Altıncı Lem'a

İçerikler


 1. On Altıncı Lem'a Birinci Suali açıklar mısınız?

 2. On Altıncı Lem'a'nın Birinci Sual'inde geçen "fütuhat" ifadesi ile ne kastedilmiştir? Sualin cevabını da özet olarak ifade eder misiniz?

 3. "Bid’aların ref’ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duası bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerifte bid’alar girdiğinden, duaların kabulüne sed çekip ferec gelmedi." izah eder misiniz? Camideki bidatlar nelerdir?

 4. "Sadakanın belayı defetmesi", kaderi değiştirir mi?

 5. Avrupa ülkelerinin yaşam standartlarının iyi olması, ömürlerinin uzun olması ile fakir ülkelerin içler acısı durumda olmalarını kader cihetinden nasıl değerlendirmek lazımdır?

 6. Kaderin tecellisi kaza mıdır? Biz dua ederek bazı şeylerin değişmesine vesile olabilir miyiz, ısrarla dua etmenin faydası olur mu?

 7. Sadaka ile defolacak bir belanın, Levh-i Mahv İsbat'ta yazılmasının hikmeti nedir?

 8. "Bu zamanda ehl-i İslâm’ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun." İzah?

 9. "Kavî bir ihtimalle ferah verecek bir teşebbüs etmek lâzımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilâkis, beni tazyik eden ehl-i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Maddî cihadın muktezası ise, o vazife şimdilik bizde değildir." Ne zaman gelecek bu vakit, Filistin'de olanlara göz mü yumacağız?

 11. Üstad, "vaziyet-i siyasiye karşısında kendine ve talebelerine kısmen ferec verecek", demesine rağmen neden siyasete girmemiştir? On Altıncı Lem'a'nın ikinci sorusunda geçen hadise nedir?

 12. "Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz; fakat kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin..." kılınç neden kafirlere mal ediliyor. Biz kılıncı savaşta Allah rızası için kullanmaz mıyız?

 13. "Hem harp belâsı ise, hizmet-i Kur’âniyemize mühim bir zarardır." Burada, harbe bela diyor; ama Allah rızası için yapılırsa cihad olmaz mı; direkt bela demek doğru mu?

 14. "İngiliz ve İtalyan gibi hükûmetlerin bu hükûmetle muharebe etmek istemelerine karşı, neden şiddetli bir surette harb aleyhinde bulunuyorsunuz?.." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin âsâyişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette mübtedi'lerin hükümetleri lehinde taraftar çıktın?" Üstad, savaşa girmeye neden karşı çıkmış, bilgi verir misiniz?

 16. On Altıncı Lem’a, Üçüncü meraklı sualdeki savaş hangi savaştır ve oradaki bid’aya taraftarlık ne manada kullanılmıştır?

 17. "Başlardaki başların çoğu sarhoş, okumaz. Okusa da anlamaz, yanlış mânâ verip ilişir. İlişmemesi için, aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzım geliyor." Başlardakiler okumuyorsa, Risaleleri halka göstermenin zararı nedir?

 18. On Altıncı Lem'anın dördüncü sorusunu açıklar mısınız?

 19. Risalelerde, "Ehli dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar." diye tavsiye ediliyor. Bu işler nelerdir?

 20. "Afrika’nın tamam-ı istilâsı gibi çok ibretli meselelere işaret eder." cümlesini izah eder misiniz; burada Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetlerine işaret var mıdır?

 21. "Evvelâ, Zülkarneyn’in mağrip tarafına seyahati, şiddet-i hararet zamanında ve bataklık tarafına ve güneşin gurup âvânına ve (...) Afrika’nın tamam-ı istilâsı gibi çok ibretli meselelere işaret eder." izah eder misiniz?

 22. "Hararetten çıkan sis ve buharlar ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi, çamur içinde bir çeşmeye teşbihi ve Arapça hem çeşme, hem güneş, hem göz mânâsında olan ayn kelimesi, esrar-ı belâgatçe gayet mânidar..." çeşme, musluk manasında mı?

 23. "Malûmdur ki, görünen hareket-i şems zâhirîdir ve küre-i arzın mahfî hareketine delildir, onu haber veriyor. Hakikat-i gurup murad değildir." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 24. "Sema yüzü, güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal-i rahmeti seyirden sonra, zemin dahi deniz gözüyle yukarıdaki azameti ilahiyeyi temaşayı müteakip o iki göz birbiri içinde kapanır." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "Zâhir nazarda, Bahr-i Muhit-i Garbînin sevâhilinde, yazın şiddet-i hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş, tebahhur ettiği bir zamanda, o buhar arkasında büyük bir çeşme havzası suretinde uzaktan Zülkarneyn’e görünen Bahr-i Muhitin..." İzah?

 26. Sedd-i Zülkarneyn nedir?

 27. Sedd-i Zülkarneyn, Çin Seddi, tarihte bilindiği gibi Türklerin istilasında kurtulmak için yapılmıştır. Çin Seddi, eğer o sed ise, bu seddin yapılmasına sebebiyet veren Türk kavimleri, dolayısıyla Ye'cüc ve Me'cüc olur?

 28. Üstad'ın, Zülkarneyn'in kimliği ile ilgili görüşleri nelerdir?

 29. "İskender-i Rumî misillü müteaddid cihangirler ve kuvvetli padişahlar,.. Ya bizzât maddî kuvvetleriyle veyahud irşad ve tedbirleriyle tesis etmişler." ifadelerinden, İskender-i Rumi'ye, enbiyanın ve velilerin yardım ettiği anlaşılmaktadır, bu doğru mudur?

 30. "Kafkas Dağlarında Derbent cihetinde yine çapulcu garetgir akvam-ı Tatariyenin hücumunu durdurmak için Zülkarneyn-misal eski İran padişahlarının himmetiyle setler yapılmıştır." Tatarlar çapulcu ise, Üstad'ın onlara dua etmesini nasıl anlayabiliriz?

 31. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıdaki katliamlar ve yeryüzünün kanla bulanması, Ye'cûc ve Me'cûc'un bu tarihlerde ortaya çıktığını mı gösterir, yoksa daha ileride mi çıkacaklar? Ye'cûc ve Me'cûc'un yaptığı zulümler bir bölgeyle mi sınırlı?..

 32. Zülkarneyn, Yemen taraflarında yaşadı ise, nasıl Çin Seddi yapıldı? Çin ve Hintlileri mazlum, Türk-Moğol-Mançurları şerli göstermek doğru olur mu? O kavim hakkında suizanna gitmiş olmuyor muyuz? Bu tür tevillere girilmesinin hikmeti nedir?..

 33. Çin Seddini, Zülkarneyn'in yapmış olduğu Üstad'ın ifadelerinden anlaşılıyor, dersek, doğru mudur?

 34. Risalelerde, "Sedd-i Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc gibi tarihi hadiseler külli bir hakikatın ucudur." deniyor. Orada anlatılan hadiseler her devre mesaj mı veriyor?

 35. "Fakat vücut, hayat, nur ve rahmette o perdeler konulmamış." Nurun sebepsiz olmasını açar mısınız?

 36. "Nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i İlahiye,.." Rahmetin perdesiz olmasını izah eder misiniz?

 37. “Kâinatta en mühim hakikat ve en kıymettar mahiyet; nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i ilâhiye ve meşiet-i hâssa-i ilâhiyeye bakar.” cümlesiniz açıklar mısınız?

 38. "Nasıl en hafî umur-u gaybiye vukua geldikte, veyahut vukua yakın olduktan sonra, hiss-i kablelvukuun bir nev’iyle bilinir. O gaybı bilmek değil, belki o, mevcudu veya mukarrebü’l-vücudu bilmektir." Hiss-i kablelvuku, ruh ile ilgili mi?

 39. Mugayyebat-ı Hamse hakkında Bilgi verir misiniz? 1. Kıyamet vakti 2. Yağmurun nüzulü 3. Rahimlerde ne olduğu 4. Kişinin yarın ne kazanacağı 5. Kişinin nerede öleceği...

 40. Mugayyebat-ı Hamse, yani bilinemeyecek olan beş şey, Üstad'ın saydığı beş madde ile mi sınırlıdır? Kur'an'da gayb hakkında özellikle bu beş meselenin tek tek sayılmasının hikmeti nedir?

 41. Yağmurun perdesiz gönderilmesi ile güneşin doğmasının bir kaideye bağlı olmamasını izah eder misiniz? Neden güneş için dua etmiyoruz da yağmur için ediyoruz? Bir de yağmur sebebi ile gelen sel, zahmete dönebiliyor?..

 42. "Hayat, bütün cihazatıyla ve cihâtıyla şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki, irade-i hassaya hicap olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmet-i hassaya perde olan vesâit-i zâhiriye konulmamıştır." İzah?

 43. "Yüz bin röntgen-misal fikr-i beşerî birleşse, yine o çocuğun umum efrad-ı beşeriyeye karşı birer alâmet-i farikası bulunan yalnız hakikî sima-yı veçhiyesini keşfedemez." izah eder misiniz?

 44. On Altıncı Lem'a'da ifade edildiği üzere; insanın simasında sikke-i samediyet nasıl okunduğu hakkında bilgi verebilir misiniz?

 45. On Altıncı Lem'a'da, anne rahmindeki ceninin durumunun önceden bilinip bilinemeyeceği konusu ihtiva eden "İkinci Mesele" başlıklı yeri açıklar mısınız?

 46. "Ceninin manevi siması"nı biraz açar mısınız? Maddi sima, ehadiyete nasıl delil oluyor?

 47. Cenin için; "Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir..." deniliyor. Cümle tam tersi olmak lazım değil midir?

 48. Havass-ı hamse-i zahirî (göz, kulak, burun, doku, dil) ve havass-ı hamse-i bâtına (akıl, kalp, ruh, vicdan, latife) hakkında bilgi verir misiniz?

 49. "Sen âyineye baksan, eğer âyineye şişe için bakarsan, şişeyi kasden görürsün, içinde Re’fet’e tebeî, dolayısıyla nazara ilişir. Eğer maksad, mübarek sîmanıza bakmak için âyineye baktın..." Bu satırları devamı ile birlikte açıklar mısınız?

Yükleniyor...