On Altıncı Lem'a

İçerikler


 1. On Altıncı Lem'a Birinci Suali açıklar mısınız?

 2. On Altıncı Lem'a'nın Birinci Sual'inde geçen "fütuhat" ifadesi ile ne kastedilmiştir? Sualin cevabını da özet olarak ifade eder misiniz?

 3. Sadaka ile defolacak bir belanın, Levh-i Mahv İsbat'ta yazılmasının hikmeti nedir?

 4. "Bid’aların ref’ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duası bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerifte bid’alar girdiğinden, duaların kabulüne sed çekip ferec gelmedi." izah eder misiniz? Camideki bidatlar nelerdir?

 5. "Sadakanın belayı defetmesi", kaderi değiştirir mi?

 6. "Kavî bir ihtimalle ferah verecek bir teşebbüs etmek lâzımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bilâkis, beni tazyik eden ehl-i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum." İzah eder misiniz?

 7. "Bu zamanda ehl-i İslâm’ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun." İzah eder misiniz?

 8. On Altıncı Lem’a, Üçüncü meraklı sualdeki savaş hangi savaştır ve oradaki bid’aya taraftarlık ne manada kullanılmıştır?

 9. "Neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin âsâyişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette mübtedi'lerin hükümetleri lehinde taraftar çıktın?" Üstad, savaşa girmeye neden karşı çıkmış, bilgi verir misiniz?

 10. "Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz; fakat kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin..." kılınç neden kafirlere mal ediliyor. Biz kılıncı savaşta Allah rızası için kullanmaz mıyız?

 11. "Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın." ne demektir, izah eder misiniz?

 12. On Altıncı Lem'anın dördüncü sorusunu açıklar mısınız?

 13. Risalelerde, "Ehl-i dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmak" tavsiye ediliyor. Bu işler nelerdir?

 14. "Zâhir nazarda, Bahr-i Muhit-i Garbînin sevâhilinde, yazın şiddet-i hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş, tebahhur ettiği bir zamanda,.." İzah eder misiniz?

 15. "Evvelâ, Zülkarneyn’in mağrip tarafına seyahati, şiddet-i hararet zamanında ve bataklık tarafına ve güneşin gurup âvânına ve..." izah eder misiniz?

 16. "Afrika’nın tamam-ı istilâsı gibi çok ibretli meselelere işaret eder." Burada Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetlerine mi işaret ediliyor?

 17. "Malûmdur ki, görünen hareket-i şems zâhirîdir ve küre-i arzın mahfî hareketine delildir, onu haber veriyor. Hakikat-i gurup murad değildir." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 18. "Hararetten çıkan sis ve buharlar ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi, çamur içinde bir çeşmeye teşbihi ve Arapça hem çeşme, hem güneş, hem göz mânâsında olan ayn kelimesi,.." İzah eder misiniz; çeşme, musluk manasında mı?

 19. "Sema yüzü, güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal-i rahmeti seyirden sonra, zemin dahi deniz gözüyle yukarıdaki azameti ilahiyeyi temaşayı müteakip o iki göz birbiri içinde kapanır." cümlesini izah eder misiniz?

 20. Sedd-i Zülkarneyn nedir? Ye'cüc ve Me'cüc hakkında bilgi verir misiniz?

 21. Zülkarneyn, Yemen taraflarında yaşadı ise, nasıl Çin Seddi yapıldı? Çin ve Hintlileri mazlum, Türk-Moğol-Mançurları şerli göstermek doğru olur mu?

 22. "İskender-i Rumî misillü müteaddid cihangirler ve kuvvetli padişahlar,.. Ya bizzât maddî kuvvetleriyle veyahud irşad ve tedbirleriyle tesis etmişler." ifadelerinden, İskender-i Rumi'ye, enbiyanın ve velilerin yardım ettiği anlaşılmaktadır, bu doğru mudur?

 23. 1. Ve 2. Dünya Savaşlarındaki katliamlar; Ye'cûc ve Me'cûc'un bu tarihlerde ortaya çıktığını mı gösterir, Ye'cûc ve Me'cûc'un yaptığı zulümler bir bölgeyle mi sınırlı? Çin Seddini, Zülkarneyn'in yapmış olduğu Üstad'ın ifadelerinden mi anlaşılıyor?

 24. "Kafkas Dağlarında Derbent cihetinde yine çapulcu garetgir akvam-ı Tatariyenin hücumunu durdurmak için Zülkarneyn-misal eski İran padişahlarının himmetiyle setler yapılmıştır." Tatarlar çapulcu ise, Üstad'ın onlara dua etmesini nasıl anlayabiliriz?

 25. "Sedd-i Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc gibi tarihi hadiseler külli bir hakikatın ucudur." deniyor. Orada anlatılan hadiseler her döneme mesaj mı veriyor?

 26. “Kâinatta en mühim hakikat ve en kıymettar mahiyet; nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i ilâhiye ve meşiet-i hâssa-i ilâhiyeye bakar.” cümlesiniz açıklar mısınız?

 27. Mugayyebat-ı Hamse hakkında Bilgi verir misiniz?

 28. Mugayyebat-ı Hamse, Üstad'ın saydığı beş madde ile mi sınırlıdır? Kur’ân'da gayb hakkında özellikle bu beş meselenin tek tek sayılmasının hikmeti nedir?

 29. "Nasıl en hafî umur-u gaybiye vukua geldikte, veyahut vukua yakın olduktan sonra, hiss-i kablelvukuun bir nev’iyle bilinir. O gaybı bilmek değil, belki o, mevcudu veya mukarrebü’l-vücudu bilmektir." Hiss-i kablelvuku, ruh ile ilgili mi?

 30. İnsanın simasında sikke-i samediyetin nasıl okunduğu hakkında bilgi verebilir misiniz?

 31. "Yüz bin röntgen-misal fikr-i beşerî birleşse, yine o çocuğun umum efrad-ı beşeriyeye karşı birer alâmet-i farikası bulunan yalnız hakikî sima-yı veçhiyesini keşfedemez." izah eder misiniz?

 32. "Hayat, bütün cihazatıyla ve cihâtıyla şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki, irade-i hassaya hicap olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmet-i hassaya perde olan vesâit-i zâhiriye konulmamıştır." İzah eder misiniz?

 33. Cenin için; "Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir." deniliyor, izah eder misiniz?

 34. "Ceninin manevi siması"nı biraz açar mısınız? Maddi sima, ehadiyete nasıl delil oluyor?

 35. "Havass-ı hamse-i zahirî" ve "Havass-ı hamse-i bâtına" hakkında bilgi verir misiniz?

 36. "Sen âyineye baksan, eğer âyineye şişe için bakarsan, şişeyi kasden görürsün, içinde Re’fet’e tebeî, dolayısıyla nazara ilişir. Eğer maksad, mübarek sîmanıza bakmak için âyineye baktın..." Bu satırları devamı ile birlikte açıklar mısınız?

Yükleniyor...